|


HOCALARIMIZIN Eylül 2019 TUS SINAVI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

 

ANATOMİ BRANŞI GENEL DEĞERLENDİRME

 

       Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

            Anatomi branşı ile ilgili soruların türü: Dört resimli (1 radyogram, 2 MR, 1 şekil), 5 vaka, 1 klinik,   4 direkt bilgi sorusu (2 formatlı, 2 direkt spot soru).

            Anatomi branşı ile ilgili soruların konu dağılımı:

Kemik sorusu                        : 1

Eklem sorusu                        : 0

Kas sorusu                            : 6

Pleksus sorusu                      : 0

Solunum sistemi sorusu        : 0

Dolaşım sistemi sorusu         : 3 tane

Sindirim sistemi sorusu         : 1 tane

Ürogenital sistem sorusu       : 0

Sinir sistemi sorusu               : 3 tane

Duyu organları sorusu            : 0

    Zorluk derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

                – Çok zor        : –

– Zor                : 2

– Orta              : 4

– Kolay            : 4

– Çok Kolay     : 4

    Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Soruların 12 tanesi, net bir bilgiyi sorgularken; 2 tanesi, iki aşamalı bilgiyi (birleşik bilgileri) sorgulamaktaydı. Örneğin malleolus medialis kırığında zedelenecek olan sinirin n. tibialis olduğunu bilmek, n. plantaris lateralis’in de onun dalı olduğunu çıkartmak gibi; ya da regio axillaris’deki bir yaralanmada tarif edilen kas m. biceps brachii’nin zedelendiği, dolayısı ile siniri olan n. musculocutaneus’un hasarlanmış olduğu sonucunu çıkartmak gibi…

    Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı…………………………………… : 12

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı……………………… : 2

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı…………….. :

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı… :        

 

    Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?  Yok

 

    Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

Üç soru eskiden sorulmuş sorulara benzer soru idi. Eğer bir eşleme yapacak olursak, daha önceki TUS’ta, el radyogramında os scaphoideum’u sormuşlardı, şimdi ayak radyogramında os naviculare’yi sordular. Daha önce skapula’ya tutunmadan kola hareket ettiren kas olarak m. latissimus dorsi’yi sorgulamışlardı, şimdi femur’a tutunmadan kalça eklemine hareket yaptıran kasları sordular. Yine daha önce, kalp radyogramındaki siluetlerden yine truncus pulmonalis’in yapmış olduğu kavisi sorgulamışlardı, şimdi yine aynı damarı bu defa MR’da sormuşlar.

    Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları?

– Olası tanı soruları                           : 5

– Tanı yöntemleri                              : –

– Tedavi soruları                               : –

– Komplikasyon – Yan etki soruları  : –

 

     Yanlış sorulmuş soru var mı? Yok

 

 

     TUSDATA BİLİMSEL TOPLANTI MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Notlarımızın başarısı tamdır. Eksik olan hiçbir konu yoktur. Soruların direkt ya da indirekt, bileşik bilgilerin gelmesi durumunda da faydalıdır. Hatta notlarımız klinik branşlarda gelebilecek anatomi sorularını da doğru olarak cevaplandırabilecek yeterliliktedir. Ancak, kitapların sonraki baskılarında bolca radyogram, anjiyo ve MR görüntülerine yer verme gerekliliğimiz ortaya çıkmıştır.

 

      Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Şu son birkaç TUS’ta da görülmüştür ki; anatomi soruları artık direkt bilgi olarak çok az sayıda soruya sahip olacaktır.  Soruların büyük bir bölümünü, bu TUS’ta olduğu gibi, yine MR, radyogram ve şekil soruları oluşturacak. Diğer direkt bilgi soruları da yine formatlı ve kliniğe adapte edilmiş şekilde gelecek. Bunun adı artık konulmuştur. Sınava girecek olan adayların, direkt bilgileri öğrenip, konulara hâkim olup, bunları klinik sorularda ya da şekil sorularında kullanabilir olmaları beklenmektedir. Bu konuda adaylara düşen çok yönlü çalışma kadar bize de, bu yönde ders anlatma ve adaylara, direkt bilgiler ve klinik sorular arasında rehber olma sorumluluğu veriyor.

 

 

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

 

Kemik sorusu: Bir radyogramda os naviculare soruldu.

 

Kas sorusu: Kürek çekme sırasında kola ekstensiyon ve iç rotasyon yaptıran M. latissimus dorsi, kalça eklemi’nde hareket yaptıran kaslar, Lacuna musculorum, axilla şekil sorusu, M. biceps brachii’nin siniri n. musculocutaneus zedelenmesi, anorektal fleksura’yı koruyan kas),

 

Dolaşım sistemi sorusu: Kalp MR’ı, arteria suprascapularis ile alt dudak wantral bölümünün submental lenf nodlarına drene olduğu

 

Sindirim sistemi sorusu: Tonsilla tubaria’nın nasopharynx’de yer alan tonsilla olduğu

 

Sinir sistemi sorusu: N. tibialis’in dalı n. plantaris lateralis, corpus callosum MR görüntüsü ve scalp’ın duyusunu alan sinirlerden n. occipitalis majör (biz bu konuyu kaslar bahsinde anlatmaktayız

 

Görüldüğü gibi, soru dağılımı bakımından son derece heterojen ya da dağınık sayılabilecek bir sınav ile karşı karşıyayız.

 

Sorulan sorularda 2 tanesi belki iki aşamalı olduğu için zor sayılabilir.  Diğerleri orta derece ve altında sayılabilecek düzeydedir. Bazen soruların zorlamayla klinik hale getirildiğini görmekteyiz, bundan sonra da göreceğiz. Örneğin, n. musculocutaneus hasarında kol ve önkolun hangi hareketleri bozulur demek yerine, koltuk altına cam batması gibi, ya da; hangisi lacuna musculorum’da yer almaz demek yerine, lacuna musculorum’a gelen tekmedeki ödemden hangi yapı etkilenmez demek gibi..

 

Bu arada, lacuna musculorum veya herhangi bir yerdeki kasın ödemden nasıl etkilenebileceği de ayrı bir soru tabii ki… 

 

Fizyoloji-Histoloji ve Embriyoloji BRANŞI GENEL DEĞERLENDİRME

 

              Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

1 Eylül 2019 tarihinde yapılan TUS’ta; genel olarak FHE branşımız bu sınavın en zor branşları arasında değerlendirilmiştir. Beş adet detayı sorgulayan sorumuz, 6 adet zor kabul edilebilecek sorumuz mevcuttur. Bu sınava kadar FHE, genelde doğru cevaplandırılan soru sayısı yüksek branşlar arasında değerlendirilmekteydi. Ancak, alışılmışın ötesinde, bu sınav, eski soruların neredeyse hiç sorulmadığı zor bir FHE sınavıydı. Bununla birlikte, soruların dağılımı son yıllarda yakalanan istikrarı sürdürecek dengedeydi:

Hücre                           : 1        (23)

Doku                            : 1        (15)

Kas                              : 2        (16, 24)

Genital sistem               : 0

Embriyoloji                    : 3        (2 tanesi organogenez) (17-o, 18, 19-o)

Hematopoetik                : 2        (22, 32)

Gastrointestinal sistem   : 1        (28)

Kardiyovasküler sistem   : 1        (25)

Endokrin sistem             : 2        (20, 30)

Solunum sistemi            : 1        (27)

Sinir sistemi                  : 3        (21, 29, 31)

Üriner sistem                 : 1        (26)

 

              Zorluk derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

                – Çok zor          : 5     (16, 19, 21, 22, 31)

– Zor                : 6     (17, 26, 27, 29, 30, 32)

– Orta               : 4     (15, 18, 23, 25)

– Kolay             : 3     (20, 24, 28)

– Çok Kolay      : –

 

      Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?
 

9 (dokuz) soru (15, 18, 20, 23, 24, 25, 28, 30, 32) temel bilgiyi test ediyordu

9 (dokuz) soru (16, 17, 19, 21, 22, 26, 27, 29, 31) detay bilgileri test ediyordu

 

      Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?
 

– Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı……………………………………… : 7        (16,17, 21, 22, 26, 29, 30, 31)

– Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı………………………….. : 5        (16, 23, 24, 25, 27)

– Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı…………………. : 3        (18, 19, 20)

– Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı………. : 3        (15, 28, 31)

……………………………………………………………………………….

              Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?
 

Hayır, böyle bir soru sorulmadı.

 

               Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

15. soru (osteoklast), daha önce direk sorulmuştu şimdi vakalaştırılarak soruldu,

24. soru (kreatin fosfat), farklı tanımlamalarla biyokimya ve fizyolojide 6 kez soruldu.

27. soru (sürfaktan), sürfaktan ve komplians üzerine olan önermesi 4 kere soruldu ama sitabilite ve solunum işi üzerine etkisi formatlı olarak ilk kez soruldu.

 

       Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları?

– Olası tanı soruları                              : Sorulmadı

– Tanı yöntemleri                                 : Sorulmadı

– Tedavi soruları                                   : 28 (asit salınımını azaltmak için H+-K+ ATPaz inhibitörü)

– Komplikasyon – Yan etki soruları        : Sorulmadı
 

              Yanlış sorulmuş soru var mı?
 

Fizyoloji-Histoloji ve Embriyoloji branşımızda yanlış soru bulunmamaktadır.

 

      TUSDATA BİLİMSEL TOPLANTI MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?
 

Ders notlarımız, 16. soru (atriyal kas-granül içermesi) ve 21. soru (kan-sinir bariyeri) hariç tüm sorulara cevap vermiştir. Ayrıca diğer branşlardan 8 soru da FHE notları ile yapılabilmektedir.

Toplamda 16 + 8= 24 soru cevabı kaynaklarımızda bulunmaktadır.

 

      Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Son yıllarda FHE branşımızda vaka soruları sayısındaki artış bu sınavda da devam etmiştir. Vaka soruları karışık olmayıp bilgiyi kullanabilme becerisini basitçe test etmektedir. Direkt bilgi soruları dışında bilgiyi yorumlama soruları da karşımıza daha çok çıkmaya başladı. TUSDATA ders notları çok iyi bir kaynak ve Klinisyen soru bankası ile pekiştirildiğinde TUS için yeterlidir. Yeni TUS formatına uygun olarak 9 farklı ana kaynağımızdan da istifade edilerek hazırladığımız Klinisyen soru kitabımız önümüzdeki sınavlarda fazlasıyla soru yakalayacaktır. Ayrıca adayların tüm deneme sınavlarımızı yakından takip etmesi yaptıkları soru sayısını belirgin arttıracaktır.

 

      Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Fizyoloji-Histoloji ve Embriyoloji branşımızın 1 Eylül 2019 sınavımızı analiz edecek olursak;

Konu dağılımı açısından son yılların sınavlarıyla uyumlu bir sınavdı.

Beklediğimiz gibi iki adet organogenez olmak üzere embriyolojiden 3 sorumuz ve sinir sisteminden de 3 sorumuz mevcuttu.

Kas ve endokrin sistemden birer adet histoloji birer adet fizyoloji olmak üzere ikişer adet soru bulunmaktadır.

Diğer sistemlerden birer adet soru beklediğimiz üzere geldi.

Genital sistem, genel olarak bizde soru beklemediğimiz kısımdı ve soru gelmedi.

Hematopoetik sistemden ya soru çıkmıyor ya da 2-3 sınavda bir soru çıkıyordu. Bu sınavda 1 tanesi zor (yüksek endotelli venül) olan 2 soru çıkmıştır.

Son yıllarda FHE branşımızda vaka ve deneysel uygulamaların yorumlanması sorularının sayısındaki artış (4 adet) bu sınavda da kendini hissettirmiştir.

Sınavın genelinde direk bilginin sorulması 3 yıl öncesine göre değişti. Artık son 3 yıldır bilgi, yorum, klinik, preparat olarak dolaylı veya yoruma dayalı çıkmaktadır.

Genel olarak FHE branşımız bu sınavın en zor branşları arasında değerlendirilmiştir. Beş adet detayı sorgulayan sorumuz mevcuttur. Alışılmışın ötesinde öğrencilerin genelde yapılan branşlar arasında değerlendirdiği FHE soruları eski soruların neredeyse hiç sorulmadığı zor bir branş olarak değerlendirilmiştir.

Örneğin; önceden basit ve spot olarak sorulan osteoklast ve sürfaktan sorusu bile klinik ilişkili yorumla yapılabilecek ve yeni tanımlamalarla beraber sorulan sorular olarak karşımıza çıkmıştır.

Split brain, üç germ yaprağından gelişen timpanik membran, yüksek endotelli venülün bulunmadığı yerler, Atrial kasların vezikül bulundurması, kan-sinir bariyerine katılan yapı daha detay bilgi gerektiren çok zor sayılabilecek sorularımızdandır. Önceki sınavlarda bu kadar zor derece ve sayıda çok zor soru çıkmamaktaydı.

Bu tarzdaki soruların bundan sonra da bu şekilde devam edeceğini düşünüyoruz. Bu düşünceyle yeni ders ve soru kitaplarımızı bu eksende ve formata uygun olarak güncelledik. Tüm FHE soruları için yeterli hale getirdik. Biz de eğitimlerimizde günceli yakalayıp değerli meslektaşlarımıza aktarıyoruz.

 

 

 

BİYOKİMYA BRANŞI GENEL DEĞERLENDİRME

 

 

             Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Sorular, çelişki içermeyecek şekilde sorulmuştu. Genel itibariyle kuru ezberden ziyade yorum isteyen tarzda bir yaklaşım mevcuttu. Aynı zamanda ileriki sınavlarda da laboratuvar korele soruların da ön plana çıkabileceğini düşündüren tarzda sorular mevcuttu.

             Zorluk derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

                – Çok zor        : 1

– Zor                : 7

– Orta              : 9

– Kolay            : 2

– Çok Kolay    : 3

 

      Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Sorulardan 12 tanesi temel bilgiyi, 10 tanesi detay bilgiyi ölçüyordu.

 

      Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

– Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı…………………………………… : 12

– Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı……………………… : 10

– Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı…………….. :

– Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı… :          

 

             Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

       Yoktu

 

             Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

       4 tane

 

       Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları?

– Olası tanı soruları                           :

– Tanı yöntemleri                              :

– Tedavi soruları                               :

– Komplikasyon – Yan etki soruları  :

 

             Yanlış sorulmuş soru var mı?

       Yoktu

      TUSDATA BİLİMSEL TOPLANTI MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

       Biyokimya ders notumuz 4 soruya referans veremiyordu. Ancak TUSDATA’da aktif olarak kullanılan ders notlarında referans veremediğimiz sorular çok net bir şekilde bulunmaktaydı. Bu kapsamda bakıldığında derslerine devam eden ve düzenli olarak çalışan bir kursiyer 22 sorunun tamamını yapabilirdi.

 

      Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

       Birkaç sınavdır sınav tarzında bir değişiklik sinyali mevcuttu. Bu sınavda aynı eksendeydi. Geçmiş yıllardaki kuru kuruya ezber yapıp doğru seçeneğe ulaşılabilen sınav tarzından, yorum ve analiz yapmaya yönelik bir sınav tarzına doğru hızlı bir evrilme açıkça görülüyordu.

       TUSDATA olarak yeni sınav tarzına adapte olduğumuzu düşünüyoruz. Kursiyer arkadaşlarımızın aktif ders katılımı yaptıklarında başarılarının artacağını düşünüyoruz. Çünkü analitik soru döneminde derse aktif katılmak ve hoca faktörü çok daha fazla önemli olacaktır. Yine aynı zamanda soru çözümünü artırmak da başarı için önemi artan bir faktör olarak karşımıza çıkıyor.

       Aynı zamanda biyokimyada 2-3 sorunun daha laboratuvar eksenli olabileceğini, yine 1 sorunun daha temel kimya kapsamında gelebileceğini son 3 sınav bize göstermiş oldu. Bu tarz yaklaşım tarzları sık soru çözülerek kazanılabilecektir.

 

      Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

       Hücre başlığından daha önceden benzeri sorulmuş sorular vardı.

       Karbonhidratlardan, lipitlerden ve amino asit-protein başlıklarından soru sayısı normal dağılımındaydı.

       Nükleik asitlerden son sınavlarda olduğunun aksine soru sayısı azaltılmıştı, sadece 1 soru vardı.

       1 soru klasik kimya sorusuydu. 2 tane laboratuvar korele soru vardı.

 

MİKROBİYOLOJİ BRANŞI GENEL DEĞERLENDİRME

 

             Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Branş sorularımıza genel olarak bakıldığında son 3 TUS sürecinde olan değişim net olarak görülmektedir. Eski soruların minimalize edildiği, özellikle parazitlerde ve virüslerde detay konuların ön plana çıkarıldığı; ayrıca zorluk derecesinin daha önceki yıllara göre arttığını gözlemliyoruz.

Temel Mikrobiyoloji     : 2

Bakteriyoloji                 : 7

Viroloji                          : 5

Parazitoloji                   : 2

Mikoloji                        : 3

İmmünoloji                   : 3

 

             Zorluk derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

                – Çok zor                 : 5

– Zor                         : 5

– Orta                       : 7

– Kolay                     : 4

– Çok kolay              : 1

 

      Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

11 tane temel bilgi, ancak zor; 11 tane de detay bilgi sorgulanmış

 

      Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

– Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı…………………………………… : 11

– Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı……………………… : 5

– Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı…………….. : 6

– Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı… : –

 

             Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

2 tane

             Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

5 tane

       Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları?

– Olası tanı soruları                           : 0

– Tanı yöntemleri                              : 0

– Tedavi soruları                               : 0

– Komplikasyon – Yan etki soruları  : 0

 

             Yanlış sorulmuş soru var mı? Yok

 

      TUSDATA BİLİMSEL TOPLANTI MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Soruların çok zor, özgün ve detay olmasına rağmen; birisi patoloji birisi de tam anlamıyla farmakoloji sorularını saymaz isek, çok detay bir soru dışında tüm sorulara cevap verebildi.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Soru ve eğilimlere bakıldığında, eski TUS sorusu ezberlemenin, fikir verme dışında eskisi kadar önemi kalmadığı aşikardır. Öğrencilerin notlardaki detaylara daha dikkat etmeleri ve hocaların vurgularını kaçırmamaları gerekiyor. Sadece not okuyarak kazanılacak bir sınav formatından tamamen çıkmış görünüyor. Mikrobiyolojide özellikle tanı yöntemleri ve yeni tedaviler sorularda artarak devam etmekte.

 

      Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Detaylı analiz yapıldığında notlarımız 19 soruya rahatlıkla cevap verebildi ve bizim branşımız dışında da 25, toplamda 44 sorunun cevaplanmasını sağlayabildi. Temel bilimler ve bakteri soruları yeni formatta olsa da analitik anlatımımıza uygun formatta gelmektedir. Viroloji sorularında klasik sorular yerine yeni laboratuvar tanı soruları artmaya devam ediyor. Mantar soruları direkt ezber sorularıydı; ancak cevaplanabilir nitelikteydi. İmmünoloji soruları temel sorulardı. Parazit sorularının 1 tanesi tam anlamı ile farmakoloji sorusu idi ve notumuz cevaplayamadı. Diğer sorular temel sorulardı. İlk kez hiç olgu sorusu sorulmadı.

 

PATOLOJİ BRANŞI GENEL DEĞERLENDİRME

 

             Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Sorular homojen olarak dağıtılmıştır.

Hücre hasarı ve adaptif değişiklikler: 1

İnflamasyon: 1

Solunum sistemi: 2

Damar hastalıkları: 1

Üriner sistem: 1

Kadın genital: 1

Meme hastalıkları: 2

Endokrin sistem: 1

Deri: 1

Kas-iskelet: 1

Santral sinir sistemi: 1

Hemodinamik hastalıklar: 2

Neoplazi: 2

Hematopoetik sistem: 1

Gastrointestinal sistem: 1

Pankreas: 1

Çevresel patoloji:1

Çocukluk çağı hastalıkları: 1

 

             Zorluk derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

                – Çok zor        : –

– Zor                : 6

– Orta              : 10

– Kolay            : 6

– Çok Kolay    : –

 

      Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

      7 tanesi detay bilgiyi, 15 tanesi temel bilgiyi sorgulamaktaydı.

 

      Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

– Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı…………………………………… : 13

– Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı……………………… : 8

– Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı…………….. : –

– Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı… : 1       

 

             Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Yoktu

 

             Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

4

 

       Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları?

– Olası tanı soruları                           : 4

– Tanı yöntemleri                              : –

– Tedavi soruları                               : –

– Komplikasyon – Yan etki soruları  : –

 

             Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yoktu

      TUSDATA BİLİMSEL TOPLANTI MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Notlarımızda 21 sorunun hepsinin cevabı net olarak yer almakta idi. Bir soru ise yorumlanarak çözülmekteydi. Yorum yaptıracak bilgi ise notumuzda mevcuttu.

 

      Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

TUS’ta her zaman aynı şey sorulmamaktadır. Hem detay bilmelisiniz hem de yorum yapabilmelisiniz. TUSdata notu bilgi açısından fazlasıyla yeterlidir.

 

      Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Kalp ve karaciğer hastalıklarından soru sorulmamıştı. Ancak diğer konuların her birinden sorular mevcuttu. Yanlış soru yoktu. Bir adet preparat sorusu vardı, ancak verilerdeki ipuçlarından preparatsız da yapılabiliyordu. Eski soru sayısı diğer TUSlara göre oldukça azdı.  Direkt bilgi sorularının yanında yorum soruları da fazlaydı. Ayrıca vaka sorularının sayısı da artmıştı.

 

Farmakoloji BRANŞI GENEL DEĞERLENDİRME

 

     Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

     Sorular genel olarak zorluk derecelerine göre dengeli sorulardı. Yanlış sorunun sorulmaması sınavın en sevindirici yanıydı. Detay ve zor olabilecek birkaç soru olması doğal olarak beklenen bir şeydi. Ders notlarımızın %100 referans vermesi sevindiriciydi.

     Solunum sistemi                        : 0

     Otakoidler                                 : 0

     Genel farmakoloji                      : 2

     Otonom sinir sistemi                  : 2

     Kardiyovasküler sistem:             : 4

     Endokrin sistem                        : 2

     Non-steroidal antiinflamatuvar    : 1

     Kemoterapotikler                       : 6

     Antineoplastik                           : 2

                 Toksikoloji                                : 1

 

     Zorluk derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

– Çok zor             : 1

– Zor                    : 5

– Orta                   : 8

– Kolay                : 7

– Çok kolay          : 1

 

     Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

     7 tanesi detay bilgi 15 tanesi temel bilgiyi ölçüyordu.

 

     Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

– Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı  ……………………………………….. : 18

– Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı……………………………… : 2

– Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı……………………… : 2

– Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı………….. :          

 

     Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

     Listeria tedavisi, Amantadinin NMDA yapma özelliği ve hemodializ sorusu yeni sayılabilecek soru tipleriydi.

 

     Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi? 2 adet

Parasempatik sistem aktivasyonu ile oluşan etkiler ve pralidoksim etki mekanizması eski sorulardandı.

 

     Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları?  1

– Olası tanı soruları                                 :

– Tanı yöntemleri                                     :

– Tedavi soruları                                     : 1 Tremoru ve taşikardisi olan hastada performans anksiyetesi sorusu.

– Komplikasyon – Yan etki soruları        :

 

     Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yoktu

     TUSDATA BİLİMSEL TOPLANTI MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Tam bir başarı ile soruları yanıtlamıştır. Klinikte ve bazı diğer temel branş sorularına da referans vermiştir.

 

     Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Tusdata hocalarını mümkünse derste dinlemelerini ve derste vurgulanan yerlere özellikle dikkat etmelerini öneririm. Yeni bilgiler her sınav 2-3 soru şeklinde sınavlarımıza dahil olmaktadır. Yeni ve güncel bilgileri notlarımız aracılığı ile takip etmelerini ayrıca öneririm.

 

     Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

     Solunum sistemi ve otakoidlerden soru gelmemesi sınavın süpriziydi.

     Genel farmakolojide 2 soru vardı; Fenitoin sorusu ve iyon kanalı kenetli reseptör soruları orta zorluktaydı.

     Otonom sinir sisteminde parasempatik sistem sorusu ve Pralidoksim soruları kolay seviyede ve eski sorulardandı.

     Kardiyovasküler sistem farmakolojisinde sorulan 4 sorudan, antiagregan ve antikoagülan ayrımı sorusu, beta bloker karvedilol kullanım endikasyonu, verapamil endiaksyonu ve propranolol sorusu orta kolay arası sorulardı.

     Endokrin sistem farmakolojisinde, uzun etkili insülin ve osteoporoz ilacı olan monoklonal antikor olan denosumab beklenen sorulardandı ve kolay-orta kategori sorulardı.

     Non-steroidal antiinflamatuvar ilaçlar konusu içinde olan romatoid artrit ilaçlarından tosilizumab (IL-6 antagonisti), sorusu yeni ve orta zorlukta bir soruydu.

     Kemoterapotiklerden 6 soru çıktı, pseudomonas tedavisi orta düzeyde, Listeria sorusu çok zor, 2 adet antineoplastik sorusu zor kategorideydi. Penisilin endikasyon sorusu ise orta zorluktaydı. Lümene etkili Entamoeba histolytica ilacı sorusu ise orta düzeydeydi.

     Toksikolojide hemodializ sorusu ise yeni ve sorulmamış bir soruydu.

 

DAHİLİYE BRANŞI GENEL DEĞERLENDİRME

 

             Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Dahiliye branşından bu sınavda toplam 27 adet soru yöneltilmiştir. Diğer branşlar içerisinde dahiliyeyi ilgilendiren, dahiliye bilgileri ile cevaplandırılabilecek sorular mevcuttu. Soru dağılımları genelde beklendiği gibiydi; geçen sınavlarla kıyaslandığında, soru dağılımında önemli bir fark mevcut değildi. Artık her sınavda enfeksiyon hastalıkları ile ilgili soruları dahiliye içerisinde görmekteyiz. Her sınavda ortalama 2-3 soru sorulmaktadır. Soruların zorluk derecesi, bir önceki sınava göre yüksekti. Bilgiyi, yorum yolu ile ölçen soru sayısının bu sınavda biraz daha fazla olduğu görülmüştür. Genel anlamda yeterli düzeyde konu tekrarı ve soru çözümü yapan meslektaşlarımızın rahatlıkla cevaplandırılabileceği dahiliye soruları ile karşılaştık. Umarım emeğinizin karşılığını almışsınızdır.

Soru Dağılımları:

Enfeksiyon hastalıkları: 2 soru

Göğüs Hastalıkları: 4 soru

Kardiyoloji: 4 soru

Gastroenteroloji – Hepatoloji: 4 soru

Endokrinoloji: 3 soru

Hematoloji: 3 soru

Onkoloji: 2 soru

Nefroloji: 3 soru

Romatoloji: 2 soru

 

             Zorluk derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

                – Çok zor        : 1

– Zor                : 3

– Orta              : 8

– Kolay            : 8

– Çok kolay     : 7

 

      Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

17 soru temel, 10 soru ise detay bilgiyi test eden sorulardır. Daha önceki sınavlara göre temel bilgi ve detay bilgiyi ölçen soruların hemen hemen aynı sayıda olduğunu görmekteyiz. Bir önceki sınava göre detay soruda artış izlenmiştir.

Brusella, menenjit, EKG bulguları, hepatit, tiroidit, Onkoloji’de hedefe yönelik ajanlar ve akut böbrek yetmezliği soruları Dahiliye’nin temel bilgilerinin sorgulandığı sorulardır. 

      Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

– Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı…………………………………… : 17

– Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı……………………… : 5

– Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı…………….. : 0

– Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı… : 6       

 

             Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Çok yeni veya literatür bilgisini gerektiren soru yoktu. Sorular, kurs notlarımızda yer alan, bahsettiğimiz konular çerçevesinde beklediğimiz gibi geldi.

Özellikle diyabetik ayak enfeksiyonu ve sklerodermada renal kriz risk faktörleri TUS için detay sorular arasındaydı.

 

             Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

Eski sınav sorularının çözülmesi, sınav hazırlığının en önemli basamağını oluşturmaktadır. Her sınavda olduğu gibi bu sınavda da çıkmış soruların aynısı veya benzeri karşımıza gelmiştir. Dahiliye branşı olarak 27 adet olarak kabul ettiğimiz sorulardan toplamda 11 tanesi eskiden sorulmuş soru veya çok benzeri konumundadır. Eski sınav sorularına bakan meslektaşlarımızın, bu soruları daha kolay bir şekilde yapmış olduklarını düşünmekteyiz. Her sınavda hatrı sayılır düzeyde eski sorulardan gelmektedir. Son 5-6 yılı değerlendirecek olursak Dahiliye’de sorulan soruların ortalama %40’ı eski soruların benzeri veya aynısı olmaktadır. Bu sebeple, eski TUS sorularını çözerken doğru cevap dışındaki şıklara ve sorunun açıklamasına dikkat edilmelidir. Verdiğimiz bu istatistik, daha önce çıkan soruları içeren TÜM TUS SORULARI kaynağımızın sınav için değerini göstermektedir. Daha önce sınavlarda çıkan sorulara sınav hazırlık sürecinde mutlaka bakmanızı tavsiye ederiz.

 

       Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları?

– Olası tanı soruları                           : 5

– Tanı yöntemleri                              : 1

– Tedavi soruları                               : 6

– Bulgu – Komplikasyon – Yan etki soruları  : –

– Hastaya yaklaşım: 2

 

             Yanlış sorulmuş soru var mı?

Klinik Bilimler başlığında dahiliye soruları içerisinde yanlış soru yoktu. 

 

 

 

      TUSDATA BİLİMSEL TOPLANTI MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Daha önceki Tıpta Uzmanlık Sınavları’nda olduğu gibi Dahiliye notumuz bu sınavda da yeterli olmuştur. TUS hazırlık sürecinde Dahiliye konularının çalışılmasında fasiküllerimiz tek kaynak olarak yeterlidir. Fasiküllerden konuyu öğrenme sonrasında soru kaynaklarımız ile konuyu pekiştirme TUS için yeterlidir. Fasiküllerimiz sadece Dahiliye sorularını değil, diğer branşların bazı sorularını yanıtlayabilmektedir.

 

      Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Vaka sorularının önemini sürekli vurgulamaktayız. Yapılan son sınavda da görüldü ki, Dahiliye netinizi belirleyen en önemli soru tarzı vaka sorularıdır. Daha önceki yıllarda hemen hemen soruların yarısı vaka sorusu olarak gelmekteydi. Bu sınavda ise 27 adet sorunun 14’ü vaka sorusudur. Dahiliye’yi çalışırken, okuduğunuz hastalığın nasıl bir vaka sorusu olarak karşınıza geleceğini düşünmelisiniz. Olası tanı, tanı testleri ve tedavi yaklaşımları genellikle vaka sorularında sıkça sorgulanmaktadır. Özellikle vaka sorularında olası tanı sorularına daha sık yer verilmektedir. Bu sınavda ise 5 soruda olası tanı sorgulanmıştır. Hazırlık sürecinizde mutlaka vaka sorularına bol zaman ayırmalı ve pratiğinizi artırmalısınız.

Bu sınavda Dahiliye sorularının büyük çoğunluğu temel bilgiyi ölçmekteydi. Konuları çalışırken, mükemmelliyetçi yaklaşımla her detayı çalışmak için kendinizi yıpratmak yerine asıl temel bilgileri iyi öğrenmek önceliğiniz olmalıdır. Dahiliye’de bir patolojiyi okurken öncelikle majör etiyolojik sebeplere, önemli klinik bulgulara, tanı için öncelikle yapılması gereken testlere ve ilk aşamada verilecek tedaviye önem verilmelidir. Temel bilgileri akla tam oturtmadan, detay bilgilere dalmak netlerinizin istediğiniz gibi yükselmemesine yol açabilmektedir. 27 sorunun 17’si temel bilgiyi sorgulamaktaydı.

Eski TUS sorularının önemini yukarda da belirttik. Önümüzdeki sınavlarda da Dahiliye’de %40 oranında eski soruların aynısı veya benzeri gelecektir. Bu sebeple konu tekrarları sonrasında mutlaka çıkmış TUS sorularına bakılmalıdır. Özellikle yeni baskı TÜM TUS SORULARI kaynağını incelemenizi tavsiye ederiz.

Bir diğer vurgulanması gereken nokta da yan dal sınavlarıdır. Dahiliye uzmanlarına yönelik yapılan yan dal sınavında (YDUS) 80 adet soru yöneltilmektedir. Bu 80 sorunun hemen hemen %50-60’ı TUS’a yönelik de karşımıza gelebilecek sorulardır. Yan dal sınavında vurgulanan, sorulan bir bilginin TUS’da da gelebileceğini son 6-7 yıldır çok net gördük, görmeye de devam ediyoruz. Bu sebeple sınav hazırlık sürecinizde kurumumuz tarafınca hazırlanan deneme sınavlarına ve daha önce çıkmış YDUS sorularına dikkat etmelisiniz. Deneme sınavlarımız, son 6-7 yıldır değişen soru tarzlarına uygun bir şekilde hazırlanmaktadır.

      Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Soru dağılımları daha önce de belirttiğimiz gibi hemen hemen beklenildiği gibiydi. Beklenmedik bir sayıda branş sorusu gözlenmemiştir. Diğer sınavlar ile kıyaslandığında biraz daha detay bilgilerin sorgulandığını bu sınavda gördük.

Kardiyoloji ve Göğüs Hastalıkları soruları, dikkatli okunduğunda kolaylıkla yapılabilecek düzeydeydi. Kurs programı içerisinde derslerde vurgulanan noktaların karşımıza çıktığını görebilmekteyiz.

Onkoloji için her zaman vurguladığımız konular vardı. İlaçlar, onkolojik aciller ve paraneoplastik sendromlar. Bu üç konu her zaman karşımıza çıkması muhtemel konulardır. Bu sınavda onkolojik acillerden ve derslerde de vurguladığımız hedefe yönelik ajanlardan (trastuzumab) soru geldi. Farmakoloji’de hedefe yönelik ajan Denosumab soruldu. Güncel Onkoloji notumuz hem Dahiliye hem de Farmakoloji’den gelen soruları kolaylıkla cevaplayabilmiştir.

Geçen sınava göre vaka soru sayısı Dahiliye’de azdı, fakat şu unutulmamalıdır. Artık sınavlarda vakalar önemlidir. Vaka yaklaşımlarına her zaman önem veriniz. Sınavlarda sizin netinizi belirleyecek sorular bunlar olacaktır. Vaka sorularını daha iyi yapabilmeniz için de kurumumuzun vaka kampı sorularına, vaka soru kitaplarına ve deneme sınavlarına önem veriniz. Sınavda karşınıza gelmesi muhtemel vakaları deneme sınavlarında sizlere sormaktayız.

 

 

PEDİATRİ BRANŞI GENEL DEĞERLENDİRME

 

      Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Pediatri açısından genel olarak pek sürpriz içermeyen bir TUS sınavını geride bırakmış olduk.  Kendi soru grubu içerisinde her sınavda olduğu gibi toplam 30 adet pediatri sorusu mevcuttu. Ancak bunun dışında diğer branşlar içerisinde de çok sayıda pediatri bilgisi ile doğru yanıtlanabilecek soru gözlendi.

Soru dağılımları:

·         Yenidoğan : 1

·         Büyüme ve Gelişme: 2

·         Sosyal Pediatri:1

·         Beslenme : 2

·         Gastroenteroloji – Hepatoloji: 1

·         Nöroloji: 3

·         Kardiyoloji: 2

·         Solunum 2

·         Enfeksiyon 2

·         Alerji – İmmünoloji: 3

·         Bağışıklama: 1

·         Metabolizma: 2

·         Endokrin: 2

·         Romatoloji: 1

·         Hematoloji/Onkoloji: 3

·         Acil Tıp ve Yoğun Bakım: 2

 

      Zorluk derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

·         Çok zor            : 3

·         Zor                   : 2

·         Orta                 : 14

·         Kolay               : 6

·         Çok kolay        : 3

 

      Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

22 soru temel, 8 soru ise detay bilgiyi test eden sorulardır.

 

      Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

·         Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı: 6

·         Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı: 2

·         Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı: 22

 

      Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Hipoksik iskemik ensefolapati ile ilgili yeni literatür bilgisi gerektiren bir soru idi.

 

      Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

Benzer olarak nitelendirebileceğimiz 8 adet soru vardı

 

      Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları?

·         Olası tanı soruları: 19

·         Tanı yöntemleri: 1

·         Tedavi soruları: 4

·         Bulgu – komplikasyon – yan etki soruları: 3

·         Hastaya yaklaşım: 3

 

      Yanlış sorulmuş soru var mı?

Branşımızda yanlış sorulmuş bir soru yoktu.

 

      TUSDATA BİLİMSEL TOPLANTI MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Pediatri ile ilgili kaynaklarımız yeterli idi. Pediatri dışındaki branşlarda da pediatri kaynakları ile yanıtlanan çok sayıda soru mevcuttu.

 

      Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Bu sınavda da gördük ki pediatri ile ilgili bilgisi yeterli olmayan bir adayın sınavın genelinde başarılı olabilmesi oldukça zor. Sadece kendi alanında değil diğer branşlarda da birçok sorunun yanıtlanmasını sağlayan çocuk sağlığı ve hastalıkları alanının sınavda aday açısından fark yaratan bölüm olduğunu söylemek yanlış olmaz.  Bu anlamda notlara hâkim olunmalı, bu bolca soru ile desteklenmeli ve anlaşılamayan noktalarla ilgili mutlaka hocaların yorumları alınmalıdır.

 

 

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Soru dağılımları sınavdan sınava değişmekle birlikte branşlar arasında dengeli bir dağılım olduğunu söylemek mümkün. Sadece pediatrik nefrolojinin ana konularına ait bir sorunun gelmemiş olması dikkat çekici idi.

Hipoksik iskemik ensefolapati ile ilgili rutine girmemiş yenilik düzeyinde ve literatür bilgisi gerektiren bir soru gelmiş olup bu sınavın formatına pek uygun değildi. Ayrıca pediatrinin ana çalışma alanının dışında olmakla birlikte genel ve diğer branşlardan gelen bilgiler ile yorum yapmasını gerektiren birkaç soru mevcuttu. Bunlar çocuk psikiyatrisi ve pediatrinin kesişim alanı olan otizm ile ilgili soru ve genel cerrahi bilgilerinin de kullanıldığı enteral beslenme sorusu idi. Branşımıza ait iptal edilmesi gereken herhangi bir soru yoktu.

 

GENEL CERRAHİ BRANŞI GENEL DEĞERLENDİRME

 

       Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

       Toplam 24 sorumuz vardı.

       Nihayet, iyi niyetle hazırlanmış, bilenle bilmeyeni ayırt etmeyi hedefleyen Genel Cerrahi soruları ile karşılaştık. Sınava girenler ÖSYM’ye bu açıdan müteşekkir olmalı.

 

       Zorluk derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

       – Çok zor             : 1 (Kasık fıtığı sorusu)

       – Zor : 7 (kateter enfeksiyonu sorusu, dalak yaralanması sınıflaması sorusu, transplantasyon sorusu, ince bağırsak adenokarsinomları sorusu, morbid obezite sorusu, Hinchey sınıflaması sorusu, ülseratif kolit zemininde gelişen kanser sorusu)

       – Orta                  : 7 (şok sınıflaması sorusu, ülseratif kolit komplikasyon sorusu, tiroid nodül sorusu, akalkülöz kolesistit sorusu, ERCP şekil sorusu, intraduktal müsinöz papiller neoplazm sorusu, dalak apsesi sorusu)

       – Kolay                : 7

       – Çok kolay          : 2

      

       Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

       Fıtık, pankreas transplantasyonu ve divertikülitte Hicnhey sınıflaması soruları detay, diğerleri temel bilgiyi sorguluyordu diyebiliriz.

 

       Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

– Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı………………………………………….. : 9

– Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı………………………………. :

– Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı……………………… : 1

– Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı…………… : 13

 

       Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

       Çok yeni veya literatür bilgisi gerektiren soru yoktu.

 

       Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

       Yedi soru çok benzerdi (hemorajik şok dereceleri, hipokalsemi, dalak yaralanması sınıflaması, abdominal kompartman sendromu, portal hipertansiyon sınıflaması, meme kanserine yaklaşım, meme apsesi soruları)

       1 soru ise aynı hemen hemen aynı soruydu (mezenter iskemi)

 

       Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları?

       13 vaka sorusu vardı

– Olası tanı soruları                               :5

– Tanı yöntemleri                                  :4

– Tedavi soruları                                   :3

– Komplikasyon – Yan etki soruları         :1

 

       Yanlış sorulmuş soru var mı?

       Yanlış soru yoktu

 

       TUSDATA BİLİMSEL TOPLANTI MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

       Genel cerrahi sorularının tamamı notlarımızda mevcuttur.

 

       Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

        Formül çok basit… Tusdata notları ve tümtus soruları… Tusdata + çalışma = Başarı

 

       Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

       Soru dağılımınnda sürpriz yoktu. Kolorektal hastalıklardan 4 soru soruldu. Meme hastalıklarından 2, pankreas hastalıklarından 2, travmadan 2 soru vardı. İlginç olarak değerlendirilebilecek tek soru ERCP anatomi sorusu idi.

 

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM BRANŞI GENEL DEĞERLENDİRME

 

             Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Sınav sorularının dağılımı:

Obstetri                         : 5

Onkoloji                        : 1

Genel jinekoloji              : 4

Üreme endokrinolojisi    : 2

Bu dağılım son sınavlarda benzer bir seyir göstermektedir.

 

             Zorluk derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

                – Çok zor        : 1

– Zor                : 1

– Orta              : 5

– Kolay            : 4

– Çok kolay     : 1

 

      Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

     11 soru temel bilgiyi

     1 soru (111) ise nispeten detay bilgileri test ediyordu

 

      Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

– Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı…………………………………… : 5 (109,110, 111, 112, 113)

– Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı……………………… : 1 (119)

– Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı…………….. : 1 (120)

– Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı… : 5 (114,115,116, 117, 118)    

 

             Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Hayır böyle bir soru sorulmadı.

 

             Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

114. soru, Nisan 2017 sınavındaki gibi ağrı ve infertilite ipuçları ile endometriozisi soruyordu. 115. soru, Eylül 2015 sınavındaki ektopik gebelik vaka sorusunu hatırlattı.

 

 

 

       Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları?

Kadın doğumdaki 12 sorunun 5’i vaka sorusu olup son sınavlarda olduğu gibi fazla sayıda idi..

– Olası tanı soruları                           :114

– Tanı yöntemleri                              :117,118

– Tedavi soruları                               :115, 116

– Komplikasyon – Yan etki soruları  :

 

             Yanlış sorulmuş soru var mı?

      Yanlış soru bulunmamaktadır.

 

      TUSDATA BİLİMSEL TOPLANTI MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Ders notlarımız 111. Soru hariç tüm sorulara cevap vermiştir. Ayrıca diğer branşlardan 3 soru da kadın doğum notları ile yapılabilmektedir.

 

      Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Son yıllarda vaka soruları sayısındaki artış bu sınavda da devam etmiştir. Vaka soruları karışık olmayıp bilgiyi kullanabilme becerisini basitçe test etmektedir. Direkt bilgi soruları dışında bilgiyi yorumlama soruları da karşımıza daha çok çıkmaya başladı. TUSDATA ders notları çok iyi bir kaynak ve Klinisyen soru bankası ile pekiştirildiğinde TUS için yeterlidir. Ayrıca adayların tüm deneme sınavlarımızı yakından takip etmesi yaptıkları soru sayısını belirgin arttıracaktır.

 

      Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Soru sayıları ve dağılımı son sınavlar ile aynıydı. Vaka soruları sınava hakimdi.

Obstetrik: 5 soru ile soruların neredeyse yarısını oluşturdu. Beş sorunun 4 ü direkt bilgi sorusu idi. Sorular prenatal tanı, fetal monitörizasyon, dahili ve cerrahi hastalıklar, normal doğum eylemi ve riskli gebeliklerden geldi. Bu konu başlıkları son TUS larda sıklıkla üzerinde durulan konulardır. Prenatal tanı son sınavların değişmez konusu haline geldi.

Reprodüktif endokrinoloji: 2 soru ile son sınavlara göre daha az sayıdaydı. Sorular menstrüel siklus ve amenore konularından idi. Gelen sorular bizi hiç şaşırtmadı. Kontrasepsiyon konusundan soru gelmemesi şaşırtıcı bir durumdu.

Jinekoloji: 4 soru ile son sınavlara göre daha fazla sayıda idi. Tüm sorular vaka sorusu idi. Endometriozis, ektopik gebelik, inkontinans ve jinekolojide tanısal işlemler konu başlıklarıydı. Sorular hep temel bilgileri sorgulayan net sorulardı.

Onkoloji: 1 soru geldi. Servikste preinvaziv ve invaziv lezyonlarda tanı ile ilgiliydi. Yine beklenen ve üzerinde çok durduğumuz konu olması bizi sevindirdi.

Sonuç olarak bu sınav vaka sorularının karşımıza çıktığı, yanlış sorunun olmadığı, konulara hakimiyet gerektiren orta zorlukta ve soru dağılımının beklentilerin uzağında olmayan bir sınavdır.

 

 

KÜÇÜK STAJLAR BRANŞI GENEL DEĞERLENDİRME

 

             Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Toplamda; 14 dahili ve 13 cerrahi branşlar sorumuz vardı. Soruların branşlara göre dağılımı da dengeli bir şekilde planlanmıştı:

·         Nöroloji-Nöroşirurji-Psikiyatri: 7 soru soru

·         Radyoloji: 1 soru

·         Dermatoloji: 2 soru

·         FTR: 1 soru

·         Kalp-Damar Cerrahisi: 2 soru

·         Çocuk cerrahisi: 1 soru

·         KBB: 2 soru

·         Ortopedi: 1 soru

·         Anestezi: 2 soru

·         Üroloji: 2 soru

·         Göğüs cerrahisi: 1 soru

·         Acil: 3 soru (anestezi, halk sağlığı, psikiyatri konularıyla ilgili)

·         Nükleer tıp: 1 soru

·         Göz: 1 soru

 

             Zorluk derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

·         Çok zor    : 2

·         Zor            : 4

·         Orta          : 8

·         Kolay        : 11

·         Çok kolay: 2

 

      Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Çok zor ve zor olarak değerlendirdiğimiz 6 soru detay bilgi gerektiriyordu. Diğer sorular ise genel olarak TUS’a çalışan herkesin bilmesi gereken temel bilgiler ile rahatlıkla yapılabilecek sorulardı. 

 

      Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

·         Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı: 2

·         Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı: 1

·         Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı: 1

·         Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı: 23        

 

             Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Yeni bir konu başlığı yoktu ancak detay ve literatür bilgisi gerektiren 3 sorumuz vardı. Bir tanesi ağrılı mesane sendromunun sorulduğu üroloji, diğeri de radyoojiden kavernöz hemanjiom ve nükleer tıpta lenfoma görüntülemesiydi.

 

             Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

On bir sorumuz eski soru ve çok benzeri soruydu.

 

       Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları?

·         Olası tanı soruları: 16

·         Tanı yöntemleri: 6

·         Tedavi soruları: 4

·         Komplikasyon – Yan etki soruları: yok

 

             Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yanlış sorumuz yoktu.

 

      TUSDATA BİLİMSEL TOPLANTI MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Notlarımız sadece Küçük Stajlar sorularını değil, aynı zamanda diğer branşlardan da birçok soruyu cevapladı. Notlarımız genel olarak başarılı idi. Ders notlarımız yanında vaka kampı, derece kampı ve soru kampı notlarımızda soru yakalama konusunda başarılıydı. 27 küçük staj sorusundan 23 tanesine kendi notumuzdan referans verebildik. Dört soruya ders notumuzdan direk referans veremedik ancak vaka kampı notu gibi ek kaynaklarda yer alan bilgilerle yapılabilecek sorulardı.

Küçük staj ders notu olarak tüm sınavda 11 temel bilimler ve 28 tanesi klinik bilimler olmak üzere toplam 39 soruya referans verdik.

 

      Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Sınava hazırlananlara tavsiyemiz, öncelikle tüm notu bir kere hızlıca baştan sonra okumaları, daha sonra da derste bahsettiğimiz başlıkları ve eski TUS sorularını çalışmalarıdır. Bu sınavda en dikkat çeken farklılık vaka sorularının fazlalığıydı. Bu yüzden soru çözebilme becerisini artırmak açısından mutlaka deneme sınavlarına girilmeli ve sorular incelenmeli. Ayrıca vaka kampı ve soru kampımıza katılım başarı yüzdesini artıracaktır.

      Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

·         Küçük stajlar açısından ideal zorluk seviyesinde bir sınavdı. Soruların branşlara dağılımı düzenliydi. Notlarımız ve diğer kaynaklarımız soruların %85’ini cevapladılar. Ayrıca, Temel Tıp Bilimleri ve Klinik Tıp Bilimleri branşlarından da 16 soruya notlarımız referans verdi. Küçük stajlardan 27 sorumuz vardı. Tüm sınavda ise yaklaşık 40 kadar soruyu eski TUS sorularımız ve notumuz cevapladı.

·         Son iki sınavda olduğu gibi, bu sınavda da halk sağlığı sorusu olarak değerlendirilebilecek net bir soru yoktu. Bir tane triaj sorusu vardı ki acil sorusu olarak sorulduğunu düşünüyoruz. Bu sınavda acilden 3 soru vardı ve anestezi, halk sağlığı ve psikiyatri branşları ile ilgi konuları içeriyordu. İlginç olarak normal dağılımdan farklı nükleer tıp ve acil branşından sorularımız vardı. Üroloji’den ağrılı mesane sendromu, radyolojiden kavernöz hemanjiom sorusu, nükleer tıptan lenfoma tanısı ve acil psikiyatriden antikolinerjik zehirlenmesinde tedavi soruları çok zor ve zor kategorisinde yer alan sorulardı.