|


HOCALARIMIZIN ŞUBAT 2020 TUS SINAVI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

ANATOMİ BRANŞI GENEL DEĞERLENDİRME

      Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Son yıllarda sıklıkla gördüğümüz kliniğe oriyente anatomi soruları bu sınavda da devam etti. Sadece vaka sorusu olarak sorulmadılar. Soru dağılımında dikkat çeken, hiç kas sorusu olmamış olması ve sınav tarihinde ilk defa böbrek sorusu sorulmasıydı. Sinir sistemi soruları yine çoğunluktaydı. Soru dağılımı:
 

– Kemik                         : 3 soru

– Solunum                     : 1 soru

– Dolaşım                      : 2 soru

– Sindirim anatomisi    : 1 soru

– Üriner sistem             : 2 soru

– Sinir sistemi               : 5 soru

      Zorluk derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

– Çok zor                       : 0

– Zor                              : 4 (6, 7, 11, 12)

– Orta                            : 5 (2, 3, 5, 9, 14)

– Kolay                          : 4 (4, 8, 10, 13)

– Çok Kolay                  : 1 (1)

      Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

– Ana bilgileri soran soru sayısı…………………………….. : 11 (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14)

– Detay ama nitelikli soru sayısı……………………………. : 3 (6, 11, 12)

– TUS ötesi – anlamsız soru sayısı………………………… :

      Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

– Yoktu

      Eskiden sorulmuş soru ya da aynı noktayı soran çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

2 soru (nervus ulnaris ve pterion ile ilgili sorular). Aynı zamanda Dahili Küçük Stajlar ile ilgili Broca sahasının lobus frontalis’teki konumu da geçmiş yıllarda sorgulanmış konulardan biriydi. Cerrahi Küçük Stajlar bölümünde sorgulanan nervus hypoglossus felcinde dil deviasyonu görülmesi de geçtiğimiz yıllarda Anatomi’de sorgulanan konulardandı.

      Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları?

Vaka sorusu yoktu, sorular direkt bilgiyi ölçen sorulardı.

      Yanlış sorulmuş soru var mı?

Anatomi branşında 1 kesin yanlış (11. soru) vardı. 12. soru ise tartışmaya açık bir soruydu. “Caput medusae” görüntüsünün sorgulandığı 11. soruda, seçeneklerde venae paraumbilicales’in bulunmaması bir temel bilgi hatasıydı. Seçeneklerde “venae paraumbilicales-vena epigastrica superior/inferior” bulunması gerekirdi. Kaldı ki doğru cevap olarak istenen anastomoz, bir cava-cava anastomoz olup, porto cava anastomozla uzaktan yakından ilgisi yoktu. 12. soruda “D” seçeneğinde “venae pancreaticoduodenales” genellemesinin yapılması bilimsel olarak tartışmaya açık bir konuydu. Dört adet pankreatikoduodenal ven var ve bunlardan üçü vena mesenterica superior’a açılırken, vena pancreaticoduodenalis superior posterior bazen vena portae hepatis’e doğrudan açılabiliyor.

             TUSDATA notlarının başarısı nasıldı?

Notlarımız anatomide 14 sorudan 13’üne referans vermiştir. Bunun yanında notlarımızdan klinik branş sorularından 8’ine (6 küçük stajlar, 1 genel cerrahi, 1 kadın doğum) referans verilmiştir.

             Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Nöroanatomi her zaman olduğu gibi bu sınavda da ağırlıktaydı. Üriner sistemden çıkan böbrek komşuluğu sorusu, çıkmasını yıllardır beklediğimiz bir soruydu ve kolaydı.   

             Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Son yıllarda da net bir şekilde gördüğümüz gibi anatomi artık ezberlenecek bir ders olmaktan çıktı. Gerçek hayatta karşımıza çıkan, kliniğe oriyente bilgiler sıklıkla sorgulanmakta. Herhangi bir klinik durumun anatomik temeli ile karşılaşıldığında artık buna çok daha fazla dikkat etmek gerekiyor. Son sınavda karşımıza çıkan derin tendon refleksi segmenti, dermatom sorusu, fizik muayenede kullanılan düzlem, krikotiroidotomide geçilen ligament gibi sorular bunun en güzel örnekleri.

 

FİZYOLOJİ-HİSTOLOJİ-EMBRİYOLOJİ BRANŞI GENEL DEĞERLENDİRME

             Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

 

23 Şubat 2020 tarihinde yapılan TUS’ta; genel olarak FHE branşımız orta zorlukta ve ideal bir sınavdı. Son yıllarda gelen soru tiplerine benzer şekilde vaka, formatlı, yorum ve spot soruların olduğu bir sınavdı. Soruların dağılımı son yıllarda yakalanan istikrarı sürdürecek dengedeydi:

– Hücre                                  : 1 (17)

– Doku                                   : 2 (18, 19)

– Kas                                      : 2 (24, 29)

– Genital sistem                       : 0

– Embriyoloji                           : 3 (15, 22, 30)

– Hematopoetik                       : 2 (32)

– Gastrointestinal sistem           : 1 (21, 28)

– Kardiyovasküler sistem         : 1 (25)

– Endokrin sistem                    : 2 (23)

– Solunum sistemi                    : 1 (27)

– Sinir sistemi                          : 3 (16, 20, 31)

– Üriner sistem                        : 1 (26)

             Zorluk derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

– Çok zor           : 1    (19)

– Zor                  : 2    (20, 31)

– Orta                : 13   (16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32)

– Kolay              : 2     (15, 18)

– Çok Kolay       : –

             Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

 

– Ana bilgileri soran soru sayısı  :  14   (15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32)

– Detay ama nitelikli soru sayısı :   4    (19, 20, 24, 31)

– TUS ötesi – anlamsız soru sayısı : 0

      Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

Branşımızda çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru yoktu.

 

    Eskiden sorulmuş soru ya da aynı noktayı soran çok benzer soru sayısı kaç taneydi?


9 (15, 17, 18, 22, 23, 26, 32, 47, 219)

      Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları?

 

– Olası tanı soruları: 2 (29, 31)

– Tanı yöntemleri: 0

– Tedavi soruları: 1 (32- Organ nakli yapılan hastada, organ reddinin engellenmesi için dikkat edilmesi gereken T-lenfositlerin baskılanması)

– Komplikasyon – Yan etki soruları   : 0

 

      Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yoktur.

      TUSDATA notlarının başarısı nasıldı?

       Ders notlarımız başarılı ve yeterli olmuştur. Branşımızın tüm soruları seçenekleri ile beraber notumuzda bulunmakta ve derslerimizde net olarak anlatılmaktadır.

       Fizyoloji-Histoloji-Embriyoloji ders notumuz branşımızla ilgili tüm sorulara diğer seçenekleri de içerecek şekilde net olarak cevap vermiştir.

       Fizyoloji-Histoloji-Embriyoloji ders notumuz, diğer branşlardan da 19 adet soruyu net olarak cevaplamaktadır. (47, 48, 54, 74, 77, 97, 102, 104, 114, 151, 152, 156, 167, 187, 195, 197, 219, 229, 234)

       Fizyoloji-Histoloji-Embriyoloji hızlı kamp notumuz branşımızla ilgili 16 adet soruyu cevaplamaktadır. (15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32)

       Klinisyen Soru kitabımız 7 adet soruyu seçenekleri ile birlikte aynen yakalamıştır. (15, 20, 21, 22, 47, 151, 167) diğer sorularımız da farklı şekilde yer almıştır.

       Sadece Fizyoloji-Histoloji-Embriyoloji kaynaklarımızda Toplamda 18 (ders notu) + 19 (ders notunda diğer branş sorusu) = 37 sorunun cevabı net olarak bulunmaktadır.

      Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

       Son 3 yılın sınavlarına baktığımızda her sınavda organların özel embriyoloji (organogenez) kısmının bu sınavda alışılagelenden farklı olarak sorulmaması beklenmeyen bir durum olmuştur. Ama sonraki sınavlarda devam edeceğini düşünmekteyiz.

       Bir adet enzim sorusu (29.) fizyoloji dışında seçenekleri (enzimlerden oluşmaktadır) ile beraber biyokimya sorusudur. Bu soru adeta branşımız içerisine karışmış biyokimya sorusunu anımsatmaktadır.

       Branşımız adına soruların genel dağılımı açısından son derece uygun bir sınavdı. Soruların bu şekilde genele yayılması branşımız açısından olumludur. Sorular TUS’un ağırlığına uygun, net cevapları olan, rahatlıkla yapılabilecek sorulardı.

       Branşımız her ne kadar temel bilim olsa dahi vaka soruları gelmeye devam etmektedir. Bu nedenle konunun bütününe hakim olarak ve konuları vakalaştırarak çalışmanın önemi giderek artmaktadır.

       Branşımızda önermeli, vaka, analiz ve spot bilgiyi sorgulayan soru tiplerinin bulunması soru çeşitliliğinin önceki sınavlarla benzerlik göstermesi ve sınav kalitesi açısından çok uygundur.

       Branşımızda yanlış sorunun bulunmaması sevindiricidir.

      Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Bu sınavda bir kez daha görüyoruz ki temel bilgi soruları çok ağırlıktadır. Bu sınavla birlikte arkadaşların detay bilgilerde boğulmadan temel bilgilerle ve kaynağımızdan tekrarlarla soru kaçırmayacakları gözlenmiştir.

Fizyoloji-Histoloji-Embriyoloji ders notumuz bundan önce olduğu gibi bundan sonraki sınavlarda da başvuru kaynağı olarak hizmet etmeye devam edecektir. Hem kendi branşımızdan çıkan soruları hem de diğer branşlardan sorulan soruları rahatlıkla çözdürebilecek bir kaynak olduğunu bu sınavda da ispatladı.

Klinisyen Soru kitabımız 7 adet soruyu seçenekleri ile birlikte aynen yakalamıştır. (15, 20, 21, 22, 47, 151, 167). Diğer sorulan branş sorularımıza da farklı tipşerde sorularla cevap vermektedir. Sınava hazırlanırken alternatif ve farklı tipte soru çözmek isteyen arkadaşlarımız için çok kaliteli bir kaynak olarak Klinisyen Soru kitabımızı önermekteyiz. Yeni TUS formatına uygun olarak 9 farklı ana kaynağımızdan da istifade edilerek hazırladığımız Klinisyen soru kitabımız önümüzdeki sınavlarda fazlasıyla soru yakalayacaktır.

TUSDATA ders notları çok iyi bir kaynak ve Klinisyen soru bankası ile pekiştirildiğinde TUS için yeterlidir.

Biz de günceli yakalayıp değerli meslektaşlarımıza aktarmaya çalışıyoruz.

Fizyoloji-Histoloji-Embriyoloji branş hocaları olarak önümüzdeki sınavlara hazırlanan arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz.

BİYOKİMYA BRANŞI GENEL DEĞERLENDİRME

      Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

 

Sınav biyokimya açısından değerlendirildiğinde bir önceki sınava kolay kolaydı. Klinik ve laboratuvar korele sorular vardır. Sınavda son birkaç sınavda olduğundan farklı olarak 6 tane eski TUS sorusu veya çok benzeri soru vardır. Genel itibariyle biyokimya branşımız için oldukça başarılı bir sınavdı.

      Zorluk derecelerine göre soru sayıları nasıldı? (Soru numaraları ile belirtiniz)

 

– Çok zor         : 2

– Zor                : 4

– Orta              : 9

– Kolay            : 3

– Çok Kolay    : 4

 

           Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?


– Ana bilgileri soran soru sayısı                      : 20

– Detay ama nitelikli soru sayısı                     : 2

– TUS ötesi – anlamsız soru sayısı                :

      Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

Yoktu.

      Eskiden sorulmuş soru ya da aynı noktayı soran çok benzer soru sayısı kaç taneydi?


6 soru çok benzerdi veya aynı nokta sorgulanmıştı.

      Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları?

 

– Olası tanı soruları     :

– Tanı yöntemleri        : 1

– Tedavi soruları         :

– Komplikasyon – Yan etki soruları                :

      Yanlış sorulmuş soru var mı?

 

51. sorunun doğru olarak açıklanmış olan seçeneğinin değişmesi gerektiğini düşünüyoruz.

      TUSDATA notlarının başarısı nasıldı?

 

Biyokimya sorularından 1 tanesi hariç diğerleri TUSDATA ders notlarından kendisine referans bulabildi.

      Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

       Bu sınavda hemen her ana konu başlığından (karbonhidrat, lipit, hücre, amino asit-protein, nükleik asit, hormon) soru sorulmuştu. Sorulardan 2 tanesi (yağ sentezinde karbondioksit çıkışının gözlendiği enzimatik basamak ve potasyum yüksekliğine neden olan etkenlerin sorgulandığı sorular) çok zor olarak değerlendirilebilecek sorulardı.

       Pentoz fosfat yolunun oksidatif bölümünde 5 karbonlu şeker sentezini katalize eden sorusu çok güzel bir kurguya sahipti ve aslında arka planda döngüde ilk karbondioksit çıkan basamak sorgulanıyordu.

       N-asetil nöraminik asidin CMP ile taşındığı bilgisinin sorgulandığı soru gelmesini beklediğimiz sorulardan biriydi. Soru çok güzel kurgulanmıştı.

       Pirüvat dehidrojenazın yapısal ve fonksiyonel olarak benzerliği olan enzimlerin sorgulandığı soru gelmesini beklediğimiz bir soruydu. Bu sorunun da sınavın güzel sorularından biri olduğu söylenebilir.

       Nükleik asitlerden gelen histon sorusu 2017 Ağustos TUS’da sorulan: “DNA’nın negatif yükünü verenin fosfat olduğunu sorgulayan” sorunun devamı mahiyetinde gibiydi. O sorudaki negatif yükün katıldığı bağın ne bağı olduğu bilgisi ön plana çıkartılmıştı.

       Mitokondriyal DNA sentezinden sorumlu DNA polimeraz enziminin sorulduğu soru sınavın biyokimya adına güzel sorulardandı.

       Yağ sentezinde karbondioksit açığa çıkışını sağlayan enzimatik basamağın sorgulandığı soru sınavın en gereksiz ayrıntı içeren sorusuydu.

       Potasyum yüksekliği nedenlerinin sorgulandığı soru biyokimya adına seçeneğinin değişmesi gereken bir soruydu. Soru laboratuvar korele bir soruydu.

       Nefrotik sendromda elektroforez görüntüsünün sorgulandığı soru beklediğimiz sorulardan biriydi. Çok güzel bir kurguya sahipti.

      Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

       Klinik ve laboratuvar korele soruların ileriki sınavlarda da gelmesi beklenmelidir.

       Ortak özelliğe sahip enzim veya reaksiyonlar yine ön plana çıkarılabilecektir.

MİKROBİYOLOJİ BRANŞI GENEL DEĞERLENDİRME
 

             Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

 

Branşımızı genel olarak değerlendirdiğimizde, kolay ve çok kolay sorunun olmadığı, sadece 2 sorunun eski soru olduğu, 10 sorunun çok zor veya zor olduğu bir sınavdı. TUS konseptinin çok üzerinde bir sınavdı.

       Temel Mikrobiyoloji               : 4 (55, 56, 57, 58)

       Klinik Bakteriyoloji                 : 6 (59, 60, 61, 62, 63, 76)

       Viroloji                                    : 4 (64, 65, 66, 67)

       Mikoloji                                   : 3 (68, 69, 70)

       Parazitoloji                             : 2 (71, 72)

       İmmünoloji                             : 3 (73, 74, 75)

      Zorluk derecelerine göre soru sayıları nasıldı? (Soru numaraları ile belirtiniz)

 

– Çok zor           : 7 (58, 61, 63, 64, 69, 71, 73)

– Zor                   : 4 (56, 67, 70, 72)

– Orta                 : 7 (55, 59, 60, 62, 65, 68, 75)

– Kolay               : 4 (57, 66, 74, 76)

– Çok Kolay       : 0

 

      Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?


– Ana bilgileri soran soru sayısı          : 11 (55, 57, 59, 60, 62, 66, 68, 70, 74, 75, 76)

– Detay ama nitelikli soru sayısı         : 6 (61, 63, 64, 65, 67, 72)

-TUS ötesi – anlamsız soru sayısı     : 5 (56, 58, 69, 71, 73)

      Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?   

7 tane (58, 63, 67, 69, 71, 72, 73)

 

      Eskiden sorulmuş soru ya da aynı noktayı soran çok benzer soru sayısı kaç taneydi?
6 tane (55, 56, 60, 61, 70, 74)

      Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları?

– Olası tanı soruları     : 3 (63, 69, 70)

– Tanı yöntemleri        : 2 (65, 68)

– Tedavi soruları         : 2 (61, 72)

– Komplikasyon – Yan etki soruları : 1 (62)

      Yanlış sorulmuş soru var mı?

 

1 tane iki seçenekli soru vardı (58)

      TUSDATA notlarının başarısı nasıldı?

 

4 soru hariç TUSDATA notları soruları cevaplayabildi.

      Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

 

Temel mikrobiyolojinin birçok konusu son yıllarda sorulmamaktadır. Temel parazitoloji soruları sorulmadı. Temel immünoloji soruları sorulmadı. Temel viroloji soruları ve özellikle virüs sorulmadı. Özetle dengesiz bir sınavdı.

      Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

 

Bir sonraki sınava hazırlanan kişilerin detay demeden tüm notu dikkatlice okuması gerekiyor. Kültür ve tanı yöntemleri her geçen gün önem kazanıyor.

 

PATOLOJİ BRANŞI GENEL DEĞERLENDİRME

      Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Sınavda konulara göre dengeli bir dağılım vardı. Dağılım aşağıdaki gibiydi:

       Hücre hasarı:1

       İmmün sistem patolojisi: 1

       Hemodinamik hastalıklar: 2

       Neoplazi: 2

       Kalp patolojisi: 1

       Damar patolojisi: 1

       Hematopoetik sistem patolojisi: 2

       Gastrointestinal sistem patolojisi: 2

       Karaciğer patolojisi: 1

       Üriner sistem patolojisi: 2

       Sinir sistemi patolojisi: 1

       Endokrin sistem patolojisi: 1

       Kadın genital sistemi patolojisi: 1

       Meme patolojisi: 1

       Kas-iskelet sistemi patolojisi: 2

       Deri patolojisi: 1

      Zorluk derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

 

       Çok zor           :

       Zor      : 1

       Orta    : 12

       Kolay  : 8

       Çok Kolay      : 1

      Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

 

– Ana bilgileri soran soru sayısı   …………………………………… : 14

– Detay ama nitelikli soru sayısı   ………………………………….. : 8

– TUS ötesi – anlamsız soru sayısı………………………………… :

      Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

Endometriyotik odaklarda en çok artan inflamatuvar medyatör olan PGE2 oldukça detaylı bir soruydu.

 

      Eskiden sorulmuş soru ya da aynı noktayı soran çok benzer soru sayısı kaç taneydi?


15 adet eskiden aynen sorulmuş ya da benzer soru vardı:

12 tanesi temel bilimler (74, 80,83, 84, 86, 87, 88,89, 90, 91,92, 94) testinde soruldu.

3 tanesi klinik bilimler (31, 36,120) testinde soruldu.

      Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları?

 

– Olası tanı soruları     :6

– Tanı yöntemleri        :

– Tedavi soruları         :

– Komplikasyon – Yan etki soruları    : 2

      Yanlış sorulmuş soru var mı?

 

Yok

      TUSDATA notlarının başarısı nasıldı?

Patoloji ders notları 31 adet soruyu birebir yakaladı. Patoloji branşında 21 sorunun cevabı net bir şekilde notlarımızda mevcut.

      Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Konu başlıkları açısından bakıldığında konulara göre dengeli bir dağılım vardı. Soruların bu şekilde genele yayılması branşımız açısından olumlu.

Bax geninin fonksiyonu, Mönckeberg mediyal kalsifik sklerozu, Ekstrahepatik biliyer atrezi, Reperfüzyon infarktı gibi konular ilk kez soruldu. Bunlar derste bahsettiğimiz, hiç sorulmadığı için üzerinde özellikle durduğumuz konulardı. Diğer sorular TUS’un ağırlığına uygun, net cevapları olan, rahatlıkla yapılabilecek sorulardı.

Endometriyoziste artan PGE2 sürpriz ve beklenmeyen soru olarak soruldu.

Son yıllarda, patoloji branşında görülen analitik soru sorma eğilimi bu sınavda da devam etti. Toplam 8 tane vaka sorusu vardı. Bunlardan 6 tanesi en olası tanı, 2 tanesi komplikasyon sorusuydu. Bu konuda sürpriz yaşamadık.

      Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Patoloji branşının TUS’un temel direği olduğunu bir kez daha gördük. Günümüzde TUS hazırlığının 4. sınıf seviyesinde başladığını ve bundan dolayı uzun süreli öğrenme hafızasının çok önemli olduğunu hatırlatmak isterim. Bu hafızayı aktif olarak oluşturabilmek için fizyopatoloji temelli çalışmak çok önemli. Fizyopatolojisini biilmediğimiz konuların klinik özelliklerini okumak sadece kısa süreli ezber hafızasını oluşturmaya yarar ve çok sık tekrar yapmayı gerektirir. 12 adet ana branşın bu kadar sık bir şekilde tekrar edilmesi öğrencilik hayatımızda hem çok zor hem de efektif değildir.

İşte bu nedenlerden dolayı TUS’a hazırlanırken fizyopatoloji temelli çalışma hem uzun öğrenme hafızasını, hem de daha az tekrar yapma ihtiyacını oluşturur ki öğrencilik hayatında daha uygun bir çalışma şeklidir.

Özetle, günümüzde edinebileceğimiz en güncel ders notu olan fasiküllerimiz, bundan önce olduğu gibi bundan sonraki sınavlarda da başvuru kaynağı olarak hizmet etmeye devam edecek. Hem kendi branşımızdan çıkan soruları hem de diğer branşlardan sorulan fizyopatoloji sorularını rahatlıkla çözdürebilecek bir kaynak olduğunu bu sınavda da ispatladı.

Sınava giren adaylarımızı tebrik ediyor, bundan sonra ki sınavlara hazırlanan arkadaşlarımıza başarılar diliyorum.

 

FARMAKOLOJİ BRANŞI GENEL DEĞERLENDİRME

      Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Dengeli ve güzel hazırlanmış bir farmakoloji sınavıydı. Soruların zorluk dereceleri aşırı olmamakla birlikte çoğunluğu derslerde vurgulanmıştı. Sorular ise iyi ve özenle seçilmiş ve sınavda gerçek bir seçicilik yaratabilecek sorulardan oluşmaktaydı.

      Zorluk derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

 

                – Çok zor        : 2

– Zor                : 4

– Orta              : 11

– Kolay            : 4

– Çok Kolay    : 1

 

      Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?


– Ana bilgileri soran soru sayısı          : 12

– Detay ama nitelikli soru sayısı         : 10

– TUS ötesi – anlamsız soru sayısı    : 0

      Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?    

1      adet

      Eskiden sorulmuş soru ya da aynı noktayı soran çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

 
2 tane soru eski soruları andırıyordu: 118. soru organofosfat zehirlenmesi, 104. soru memantinin Alzheimerde kullanımı

      Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları?

 

– Olası tanı soruları     :0

– Tanı yöntemleri        :0

– Tedavi soruları         :0

– Komplikasyon – Yan etki soruları    :

      Yanlış sorulmuş soru var mı?

 

Yoktu

      TUSDATA notlarının başarısı nasıldı?

 

%100 oranında başarı sağladı.

      Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

 

       Genel farmakoloji sorusu sadece 1 adetti (varfarin sorusu)

       Otonom soruları, 3 adetti ve dengeliydiler (renin salınımı, pupil dilatasyonu ve direk etkili parasempatik uyarı soruları)

       SSS soruları (psikostimülan etkisi nedeniyle narkolepsi tedavisinde kullanılan ilaç, ikinci jenerasyon (atipik) antipsikotiklerin ekstrapiramidal yan etkilerinin daha az olması ve enfluranın nefrotoksik etkisi) zor sayılabilecek sorulardandı.

       Kardiyovasküler sistem soruları (EKG’de QT aralığı uzatması en az olası ilaç ve antiartimik ilaçlardan hangisi yarılanma ömrünün birkaç saniye olması) soruları orta düzeyde sorulardı.

       Kemoterapotiklerde ise Vedolizumab, terbinafin, fosfomisin, albendazol soruları orta zorlukta. Metotreksat kullanımı ise zor sayılabilecek sorulardandı.

       Otoakoidlerden sorulan, intravajinal olarak kullanılan prostaglandin E1 analoğu sorusu olan gemeprost zor sayılabilecek bir soruydu.

       Endokrin sistem soruları olan; Osteoporoz tedavisi almakta olan 65 yaşındaki kadın hastada ilaca bağlı gelişen tromboemboli sebebi, Diyabetik bir hastada karbonhidrat alımından sonra karında şişlik, aşırı gaz çıkarma gibi yan etkileri kolay-orta soru grubundandı.

      Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

 

Çalışmak, çalışmak, çalışmak. Tusdata güncel notları ile rahatlıkla farmakolojide başarılı olursunuz.

 

DAHİLİYE BRANŞI GENEL DEĞERLENDİRME

      Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

 

Dahiliye branşından bu sınavda toplam 29 adet soru yöneltilmiştir. Diğer branşlar içerisinde Dahiliye’yi ilgilendiren, Dahiliye bilgileri ile yapılabilecek sorular mevcuttu. Soru dağılımları genelde beklenildiği gibiydi, geçen sınavlarla kıyaslandığında enfeksiyon hastalıklarından gelen soru sayısında artış vardı. Soruların zorluk derecesi, önceki sınavlara yakın düzeydeydi. Vaka üzerinden yorum yolu ile bilgiyi ölçen soru sayısının yine fazla olduğunu görmekteyiz. Genel anlamda konu tekrarı ve soru çözümü yapan meslektaşlarımızın rahatlıkla yapabileceği Dahiliye soruları ile karşılaştık. Herkesin emeğinin karşılığını aldığı bir sınav olmasını dileriz.

 

Soru Dağılımları:

-İnfeksiyon Hastalıkları:              4 soru

-Göğüs Hastalıkları:                   3 soru

-Kardiyoloji:                                3 soru

-Gastroenteroloji – Hepatoloji:  5 soru

-Endokrinoloji:                           4 soru

-Hematoloji:                               2 soru

-Onkoloji:                                   1 soru

-Nefroloji:                                   4 soru

-Romatoloji:                               2 soru

-Allerji-immunoloji:                    1 soru

      Zorluk derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

 

   – Çok zor      : 2

  – Zor  : 4

  – Orta            : 9

  – Kolay          : 6

  – Çok Kolay  : 8

      Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

 

19 soru temel, 10 soru ise detay bilgiyi test eden sorulardır. Daha önceki sınavlara göre temel bilgi ve detay bilgiyi ölçen soruların hemen hemen aynı sayıda olduğunu görmekteyiz.

Saçlı hücreli lösemi, KLL, diyabet tedavisi, sıvı-elektrlit bozuklukları, EKG, hedefe yönelik ajanlar ve akut böbrek yetmezliği soruları Dahiliye’nin temel bilgilerinin sorgulandığı sorulardır. 

      Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

 

– Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı         : 15

– Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı      : 6

– Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı        : 0

– Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı      : 8       

      Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

Çok yeni veya literatür bilgisini gerektiren soru yoktu. Sorular, kurs notlarımızda yer alan, bahsettiğimiz konular çerçevesinde beklediğimiz gibi geldi.

Özellikle plasmodium ve anafilaksi soruları TUS için detay sayılabilecek sorular arasındaydı.

      Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

Her sınavda olduğu gibi bu sınavda da çıkmış soruların aynısı veya benzeri karşımıza gelmiştir. Dahiliye branşı olarak 29 adet olarak kabul ettiğimiz sorulardan toplamda 13 tanesi eskiden sorulmuş soru veya benzeri konumundadır. Eski sınav sorularına bakan meslektaşlarımızın, bu soruları daha kolay bir şekilde yapmış olduklarını düşünmekteyiz. Her sınavda hatrı sayılır düzeyde eski sorulardan gelmektedir. Son 5-6 yılı değerlendirecek olursak Dahiliye’de sorulan soruların ortalama %40’ı eski soruların benzeri veya aynısı olmaktadır. Bu sebeple, eski TUS sorularını çözerken doğru cevap dışındaki şıklara ve sorunun açıklamasına dikkat edilmelidir. Verdiğimiz bu istatistik, daha önce çıkan soruları içeren TÜM TUS SORULARI kaynağımızın sınav için değerini göstermektedir. Daha önce sınavlarda çıkan sorulara sınav hazırlık sürecinde mutlaka bakmanızı tavsiye ederiz.

      Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları?

 

– Olası tanı soruları                 : 8

– Tanı yöntemleri                    : 1

– Tedavi soruları                     : 9

– Bulgu – Komplikasyon – Yan etki soruları    : 4

– Hastaya yaklaşım                : 2

      Yanlış sorulmuş soru var mı?

Klinik Bilimler başlığında Dahiliye soruları içerisinde yanlış soru yoktu. 

      TUSDATA BİLİMSEL TOPLANTI MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Daha önceki Tıpta Uzmanlık Sınavları’nda olduğu gibi Dahiliye notumuz bu sınavda da yeterli olmuştur. TUS hazırlık sürecinde Dahiliye konularının çalışılmasında fasiküllerimiz tek kaynak olarak yeterlidir. Fasiküllerden konuyu öğrenme sonrasında soru kaynaklarımız ile konuyu pekiştirme TUS için yeterlidir. Fasiküllerimiz sadece Dahiliye sorularını değil, diğer branşların bazı sorularını yanıtlayabilmektedir.

      Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Vaka sorularının önemini sürekli vurgulamaktayız. Yapılan son sınavda da görüldü ki, Dahiliye netinizi belirleyen en önemli soru tarzı vaka sorularıdır. Daha önceki yıllarda hemen hemen soruların yarısı vaka sorusu olarak gelmekteydi. Bu sınavda ise 29 adet sorunun 14’ü vaka sorusudur. Dahiliye’yi çalışırken, okuduğunuz hastalığın nasıl bir vaka sorusu olarak karşınıza geleceğini düşünmelisiniz. Olası tanı, tanı testleri ve tedavi yaklaşımları genellikle vaka sorularında sıkça sorgulanmaktadır. Özellikle vaka sorularında olası tanı sorularına daha sık yer verilmektedir. Konulara çalışırken ayırıcı tanılar üzerinden analizlerde bulunmak net sayınızı artıracaktır.

Eski TUS sorularının önemini yukarıda da belirttik. Önümüzdeki sınavlarda da Dahiliye’de %40 oranında eski soruların aynısı veya benzeri gelecektir. Bu sebeple konu tekrarları sonrasında mutlaka çıkmış TUS sorularına bakılmalıdır. Özellikle yeni baskı TÜM TUS SORULARI kaynağını incelemenizi tavsiye ederiz.

      Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

 

Soru dağılımları daha önce de belirttiğimiz gibi hemen hemen beklenildiği gibiydi. Enfeksiyon hastalıkları ile ilgili soru sayısında artış olması dikkate değerdi.

 

PEDİATRİ BRANŞI GENEL DEĞERLENDİRME

      Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

 

Zorluk derecesi daha öncekilere göre bir miktar artmış olan bir Pediatri sınavı idi. Her zaman olduğu gibi kendi 30 soruluk bölümü dışında da diğer branşlardan pediatri bilgisi ile doğru yanıtlanabilecek birçok soru mevcuttu.

 

Soru Dağılımları:

       Yenidoğan                              : 1                                                                  

       Genetik                                   : 2                                                      

       Büyüme ve Gelişme              : 1                                          

       Sosyal Pediatri                       : 1                                                       

       Beslenme                                : 1                                                                  

       Gastroenteroloji – Hepatoloji : 2                              

       Nöroloji                                     : 2                                                                  

       Kardiyoloji                                : 2                                                                  

       Solunum                                   : 1                                                                  

       Enfeksiyon                              : 3                                                                  

       Alerji – İmmünoloji                  : 3                                                      

       Bağışıklama                            : 1                                                      

       Metabolizma                           : 1                                                      

       Endokrin                                  : 3                                                                  

       Romatoloji                               : 1                                                      

       Hematoloji/Onkoloji                : 2                              

       Acil Tıp ve Yoğun Bakım        : 2                                          

       Nefroloji                                    : 1                                                                  

      Zorluk derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

 

       Çok zor                      : 3

       Zor                              : 3       

       Orta                            : 14

       Kolay                          : 5

       Çok Kolay                  : 5

      Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

 

21 soru temel, 9 soru ise detay bilgiyi test eden sorulardır.

      Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

 

       Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı: 5

       Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı:6

       Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı: 19

      Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

Pediatrik romatoloji ile ilgili soru, disleksi sorusu, influenza için ek risk grupları soruları gibi bazı sorular uzmanlık arefesindeki bir hekimden çok pediatri uzmanlarına yöneltilmesi gereken sorular olma vasfındaydı. Literatürden ziyade textbooklarda bulunan bilgiler olup zorluk indekslerinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz.

      Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

Benzer olarak nitelendirebileceğimiz 7 adet soru vardı

      Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları?

 

       Olası tanı soruları       : 12

       Tanı yöntemleri          : 2

       Tedavi soruları           : 2

       Bulgu – Komplikasyon – Yan etki soruları      :2

       Hastaya yaklaşım      : 3

      Yanlış sorulmuş soru var mı?

 

Branşımızda yanlış sorulmuş bir soru yoktu.

      TUSDATA BİLİMSEL TOPLANTI MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

 

Genel anlamda dershanemizin Pediatri ile ilgili kaynaklarıyeterli idi. Pediatri dışındaki branşlarda da pediatri kaynakları ile yanıtlanan çok sayıda soru mevcuttu.

      Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

 

Pediatrinin klasik konularının yanında güncel konuların da kendisine sınavda hemen yer bulduğunu gördük. Buna en iyi örneklerden birisi pediatrik romatoloji alanında son dönem sıkça vurguladığımız pediyodik ateş sendromları ile ilgili yeni tabloların soru olarak kendisine yer bulmuş olmasıdır. Bu sınavda da değişmeyen bilgi pediatri ile ilgili yeterli donanımda olmayan bir adayın sınavın genelinde başarılı olabilmesi oldukça zor olduğu idi.  Bu bağlamda notlara hâkim olunmalı, bu bolca soru ile desteklenmeli ve anlaşılamayan noktalarla ilgili mutlaka hocaların yorumları alınmalıdır.

      Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

 

Genel anlamda branşlar arasındaki dağılım dengeli idi. Sadece pediatrik nefrolojinin ana konularına ait bir sorunun gelmemiş olması dikkat çekici idi.

Son yıllarda sıkça gördüğümüz şekilde çocuk psikiyatrisi ve pediatrinin kesişim alanlarından birisi olan disleksiyi konu alan bir soru gelmiş olup bu yaklaşımın artık klasikleştiğini söylemek yanlış olmaz.  Branşımıza ait iptal edilmesi gereken herhangi bir soru yoktu.

 

GENEL CERRAHİ BRANŞI GENEL DEĞERLENDİRME

      Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

 

Konulara göre soru dağılımı aşağıdaki gibiydi.

       Travmaya cevap: 1

       İntestinal obstrüksiyonlar: 1

       Yara iyileşmesi: 2

       Sıvı elektrolit: 1

       Yanık: 1

       Komplikasyonlar: 1

       Transplantasyon: 1

       Meme: 2

       Tiroid: 2

       Morbid obezite: 1

       Mide: 1

       Kolon: 2

       Appendiks: 1

       Karın duvarı: 1

       Karaciğer: 1

       Safra: 2

       Pankreas: 2

       Dalak: 1

      Zorluk derecelerine göre soru sayıları nasıldı? (Soru numaraları ile belirtiniz)

 

       Çok kolay: 74, 92

       Kolay : 78, 84, 88, 89, 90, 91, 93, 95

       Orta. 73, 75, 77, 83, 85, 86, 94, 82

       Zor 76, 81, 87

       Çok zor: 78, 80, 96

      Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?
(Soru numaraları belirtiniz)

 

       Ana bilgileri soran soru sayısı: 73, 74, 75, 76, 77, 78, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95

       Detay ama nitelikli soru sayısı: 80, 87, 94

       TUS ötesi – anlamsız soru sayısı: 79, 81, 96

      Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

Yoktu

 

      Eskiden sorulmuş soru ya da aynı noktayı soran çok benzer soru sayısı kaç taneydi?


Birebir eski soru olmasa da 73, 75, 76, 78, 81, 82, 88, 92, 94. soruların benzerleri geçmiş sınavlarda sorulmuştu.

      Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları?

 

İki vaka sorusu vardı.

– Olası tanı soruları     : 86

– Tanı yöntemleri        : 85

– Tedavi soruları         :

– Komplikasyon – Yan etki soruları    :

      Yanlış sorulmuş soru var mı?

 

79, 81 ve 96. soruların yanlış olduğunu düşünüyoruz.

      TUSDATA notlarının başarısı nasıldı?

 

Soruların tamamı notlarımızda vardı. Başarı oranımız: %100.

      Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

 

Soru dağılımında çok fazla sürpriz yoktu. Yara iyileşmesinden (iki soru) meme, tiroid, kolon ve pankreas gibi majör konularla aynı sayıda soru sorulması ilginçti denebilir.

Soruların zorluklarına göre dağılımı uygundu; olması gerektiği gibiydi. Son yıllardaki sınavlarda genel cerrahide çok fazla vaka sorusu sorulmaya başlamıştı. Bu sınav vaka sorusu sadece ikiydi. Gemelde yorum yapmayı gerektirmeyen direkt bilgi soruları hakimdi. Üç tane de hatalı soru olması ve vaka sorularının çok az olmasını birlikte değerlendirdiğimizde, özensizlik, acelecilik, acemilik göze çarpmaktaydı diyebiliriz.

      Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

 

Tusdata notları, çalışma soruları ve eski TUS sorularının hakkıyla çalışılması Genel Cerrahi sorularını yapmak için fazlası ile yeterlidir.

 

KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM BRANŞI GENEL DEĞERLENDİRME

      Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

 

       Obstetri                      : 5 soru

       Onkoloji                      : 1 soru

       Genel jinekoloji           : 4 soru

       Endokrinoloji   : 2 soru

      Zorluk derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

 

       Çok zor           : 1 adet (112. soru)

       Zor                  : 2 adet (111ve 116. soru)

       Orta    : 4 adet (109, 110, 113 ve 115. soru)

       Kolay  : 3 adet (114, 119 ve 120. soru)

       Çok Kolay      : 2 adet (117 ve 118. soru)

      Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

 

– Ana bilgileri soran soru sayısı          : 8 adet (109, 110, 114, 115, 117, 118, 119 ve 120. soru)

– Detay ama nitelikli soru sayısı         : 3 adet (111, 113 ve 116. soru)

– TUS ötesi – anlamsız soru sayısı    : 1 adet (112. soru)

      Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru mevcut değildi.

 

      Eskiden sorulmuş soru ya da aynı noktayı soran çok benzer soru sayısı kaç taneydi?


117, 118 ve 119. soru eskiden sorulmuş bilgilerin tekrar sorulduğu sorular olarak izlendi.

      Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları?

 

       Olası tanı soruları                   : 116

       Tanı yöntemleri                      : 110 ve 115. soru

       Tedavi soruları                       : 117

       Komplikasyon – Yan etki soruları      : 112

      Yanlış sorulmuş soru var mı?

 

111. sorunun cevabı yanlış olarak verilmiştir.

      TUSDATA notlarının başarısı nasıldı?

 

Kadın doğum branşı içerisinde çıkmış olan 10 soru ile birlikte temel bilimlerden 5 soruya (15, 22, 30, 85 ve 119. soru) ve klinik bilimlerden 2 soruya (47 ve 48. soru) daha notumuz referans vermektedir.

      Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

 

       Branşımız ile ilgili olarak sorulmuş sorular analiz edildiğinde genel anlamda çıkması beklenen yerler sorgulanmış olup tek soru hariç zorluk düzeyi kabul edilebilir seviyede olduğu izlendi.

       Bir sorunun ise cevabı yanlış olarak verilmiş olup soru sayısının 12 olduğu bir branştan bir sorunun cevabının yanlış olması ize düşündürücüdür.

       Son yıllarda olduğu gibi obstetri ağırlıklı bir sınav geride bırakılmış olup soruların yaklaşık yarısı obstetriden sorulmuştur.

       Endokrin başlığından 2 soru sorulmuş olsa da diğer branşlardan bu başlık ile ilgili yeterli sayıda soru sorulduğundan bu başlığın önemi de yerini korumaktadır.

       Onkoloji soru sayısı bir olup çıkan soru da genel onkoloji sorusu olarak izlenmektedir ve zorluk düzeyi oldukça düşük olarak izlenmiştir. Daha jinekolojik onkolojiye spesifik soruların olmaması da beklentileri karşılamamaktadır.

       Genel jinekolojiden ise eski sorulara benzer ve kolay sayılabilecek düzeyde sorular sorulmuştur.

      Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

 

Artık vaka soruları ve sekil/resim soruları her sınavda giderek artış göstermektedir. Her ne kadar branşımızda bu sınavda formatlı soru olmasa da diğer branşlardaki sorular incelendiğinde formatlı sorularda da artış izlenmektedir. Bu nedenle spot bilgilerden ziyade konunun bütününe hâkim olmadan yüksek puanlara ulaşılamayacağı açık olarak görülmektedir. Bu nedenle konunun bütününe hâkim olarak ve konuları vakalaştırarak çalışmanın önemi giderek artmaktadır.

 

KÜÇÜK STAJLAR BRANŞI GENEL DEĞERLENDİRME

      Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

 

Toplamda; 13 dahili ve 12 cerrahi branşlar sorumuz vardı. Soruların branşlara göre dağılımı da dengeli bir şekilde planlanmıştı:

       Nöroloji-Nöroşirurji-Psikiyatri             : 7 soru

       Radyoloji                                            : 1 soru

       Dermatoloji                                        : 2 soru

       Halk Sağlığı                                        : 1 soru

       Kalp-Damar Cerrahisi                       : 2 soru

       Çocuk cerrahisi                                 : 2 soru

       KBB                                                   : 1 soru

       Ortopedi                                             : 1 soru

       Anestezi                                             : 1 soru

       Üroloji                                                 : 1 soru

       Göğüs cerrahisi                                 : 2 soru

       Acil                                                     : 2 soru (anestezi ve psikiyatri konularıyla ilgili)

       Nükleer tıp                                         : 1 soru

       Göz                                                    : 1 soru

      Zorluk derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

 

       Çok zor                                              : 1

       Zor                                                     : 2

       Orta                                                    : 7

       Kolay                                                  : 10

       Çok kolay                                          : 5

      Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

 

Çok zor ve zor olarak değerlendirdiğimiz 3 soru detay bilgi gerektiriyordu. Diğer sorular ise genel olarak TUS’a çalışan herkesin bilmesi gereken temel bilgiler ile rahatlıkla yapılabilecek sorulardı. 

      Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

 

       Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı: 9

       Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı: 0

       Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı: 0

       Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı: 16 

      Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

Yeni bir konu başlığı yoktu ancak detay bilgisi gerektiren 3 sorumuz vardı. Bir tanesi kortikobazal dejenerasyonun sorgulandığı parkinson plus sendromu konusu olan nöroloji, diğeri de nükleer tıpta feokromasitoma görüntülemesi ve 3.de çocuk cerrahisi ve KBB karışımı olan dermoid kist sorusuydu.

      Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

On üç sorumuz eski soru ve çok benzeri soruydu.

      Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları?

 

       Olası tanı soruları       : 11

       Tanı yöntemleri          : 4

       Tedavi soruları           : 2

       Komplikasyon – Yan etki soruları: 2

      Yanlış sorulmuş soru var mı?

 

Yanlış sorumuz yoktu.

      TUSDATA BİLİMSEL TOPLANTI MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

 

Notlarımız sadece Küçük Stajlar sorularını değil, aynı zamanda diğer branşlardan da birçok soruyu cevapladı. Notlarımız genel olarak başarılı idi. Ders notlarımız yanında vaka kampı, derece kampı ve soru kampı notlarımızda soru yakalama konusunda başarılıydı. 25 küçük staj sorusundan 20 tanesine kendi KÜÇÜK STAJLAR notumuzdan; 23 tanesine de tüm TUSDATA notlarından referans verebildik. Beş soruya ders notumuzdan direk referans veremedik ancak tüm tus soruları ve hızlı tekrar spotları gibi ek kaynaklarda yer alan bilgilerle yapılabilecek eski tus sorularının çok benzeri sorulardı ve bu sorulardan 3 tanesi diğer branş ders notları ile cevaplanabiliyordu.

Küçük staj ders notumuzdan olarak tüm sınavda 11 temel bilimler ve 26 tanesi klinik bilimler (20 tanesi küçük staj sorusu) olmak üzere toplam 37 soruya referans verdik.

Kamp notumuzdan 6 tane temel bilim ve 17 tanesi klinik bilimler (14 tanesi küçük küçük staj sorusu) olmak üzere toplamda 23 soruya yanıt verilmiştir.

Hızlı tekrar spot notumuz 9 tanesi küçük staj olmak üzere toplam 10 soruya referans vermiştir.

      Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

 

Sınava hazırlananlara tavsiyemiz, öncelikle tüm notu bir kere hızlıca baştan sonra okumaları, daha sonra da derste bahsettiğimiz başlıkları ve eski TUS sorularını çalışmalarıdır. Bu sınavda en dikkat çeken farklılık vaka sorularının fazlalığıydı. Bu yüzden soru çözebilme becerisini artırmak açısından mutlaka deneme sınavlarına girilmeli ve sorular incelenmeli. Ayrıca hızlı spot tekrar kampımıza katılım başarı yüzdesini artıracaktır.

      Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

 

-Küçük stajlar açısından ideal zorluk seviyesinde bir sınavdı. Soruların branşlara dağılımı düzenliydi. Notlarımız ve diğer kaynaklarımız soruların %80’ini cevapladılar. Ayrıca, Temel Tıp Bilimleri ve Klinik Tıp Bilimleri branşlarından da 17 soruya notlarımız referans verdi. Küçük stajlardan 25 sorumuz vardı. Tüm sınavda ise toplamda 37 soruyu eski TUS sorularımız ve notumuz cevapladı.

 

-Son iki sınavdan farklı olarak bu sınavda halk sağlığı sorusu olarak değerlendirilebilecek net bir soru vardı. İki tane acil sorusu vardı ki son iki sınavdır düzenli olarak acil branşına ait sorular gelmeye devam ediyor. Bu sınavda acilden 2 soru vardı ve anestezi ve psikiyatri branşları ile ilgi konuları içeriyordu. İlginç olarak son 2 sınavdır normal dağılımdan farklı nükleer tıp ve acil branşından sorularımız vardı. Kortikobazal dejenerasyonun sorgulandığı parkinson plus sendromu konusu olan nöroloji, nükleer tıpta feokromasitoma görüntülemesi, çocuk cerrahisi ve KBB karışımı olan dermoid kist sorusu soruları çok zor ve zor kategorisinde yer alan sorulardı.