|


FARMAKOLOJİNİN BAZI JOKERLERİ

Arkadaşlar,

Sınava çok az kaldı. Haydi, gösterin kendinizi. Gerekli bütün donanıma sahip olduğunuzu düşünün ve sadece yapabileceklerinize konsantre olun. Benden size sınav öncesi ufacık bir hediye; FARMAKOLOJİNİN BAZI JOKERLERİ !!!

Başarılar diliyorum.

Tegaserod: 5-HT4 reseptörlerinin parsiyel agonistidir. Uzamış QT sendromuna neden olabilir.

Aprepitant: Nörokinin NK-1 reseptörlerinin antagonistidir. Kemoterapiyle indüklenen bulantı kusmaların tedavisinde kullanılır.

Amifostin: Sitoprotektif ve radyoprotektif etkileri vardır. Alkilleyicilerin toksik etkilerini önlemek için kullanılan ajanlardan biridir.

Kapsofungin: Mantar hücre duvarında β 1-3 glukan sentezini inhibe eder. Amfoterisin-B ye yanıt vermeyen invazif aspergillus tedavisinde kullanılır.

Vorikanozol: İnvaziv aspergillus tedavisinde kullanılır. En az mikrozomal enzim inhibisyonu yapan azol grubu ilaçtır.

Palivizumab: RSV füzyon proteinine bağlanarak virusun hücre içine girişini engelleyen monoklonal antikordur.

Enfuvirtid: Virusun CD4-T lenfosite girmesini engeller. Füzyon inhibitörü olan ve enzim inhibisyonu yapmayan anti-HİV ilaçtır.

Fomivirsen: Antisens oligodeoksinükleotid olan fomivirsen CMV retinitinde intarvitreal olarak uygulanan bir gen terapi örneğidir.

Gosipol: Erkek oral kontrasepsiyonunda kullanılır.

Pegvisomant: Büyüme hormonu antagonistidir. Akromegali tedavisinde kullanılır.

Atosiban: Oksitosin reseptör antagonistidir.

Kosintropin: ACTH preparatıdır.

Kortikorelin: Kortikotropin salıverici hormon preparatıdır.

Teriparatid: PTH preparatıdır. Osteoporoz tedavisinde kullanılabilir.

Nesiritid: İnsan beyin natriüretik peptid rekombinan preparatıdır. Akut kalp yetmezliğinde kullanılabilir.

Omapatrilat: Hem ACE hem de NEP inhibitörüdür. Mortaliteyi ve kronik kalp yetmezliğinde hospitalizasyon süresini azaltabilir.

Bosentan/Tezosentan: Endotelin reseptörlerinin kompetetif blokörüdür. Primer pulmoner hipertansiyon tedavisinde kullanılırlar.

Fosforamidon: Endotelin dönüştürücü enzim inhibitörüdür.

Molsidomin: Guanilat siklaz enzimini aktive ederek damar düz kasında gevşemeye neden olur.

Fondaparinuks: Faktör XA’ nın sentetik ve spesifik inhibitörüdür.

Absiksimab: Glikoprotein IIb/IIIa reseptörlerinin monoklonal antikorudur.

Dr. Demet AKIN

Bu yazı 19917 defa okundu.


Yazarın diğer yazıları :

Yorum yapın :