|


EYLÜL 2007 TUS SINAV SORULARI
 

TEMEL BİLİMLER

 

1. Ağzını açmakta zorlanan bir hastada aşağıdaki kaslardan hangisi fonksiyon görmemektedir?

A) M. temporalis

B) M. masseter

C) M. pterygoideus medialis

D) M. pterygoideus lateralis

E) M. buccinator

 

2.

Yukarıdaki şekilde taralı bölgenin tat duyusunu taşıyan sinir aşağıdakilerden hangisidir?

A) N. lingualis

B) N. vagus

C) N. glossopharyngeus

D) N. hypoglossus

E) N. facialis

 

3. Üst motor nöronları etkileyen lezyonlarda aşağıdaki bulgulardan hangisi görülmez?

A) Spastik paralizi

B) Derin tendon reflekslerinde azalma

C) Karın cildi refleksi kaybı

D) Kremaster refleksi kaybı

E) Babinski belirtisi

 

4. Nervus oculomotorius içerisinde seyreden presinaptik parasempatik lifler aşağıdaki ganglionların hangisinde sinaps oluşturur?

A) Ganglion spinale

B) Ganglion oticum

C) Ganglion pterygopalatinum

D) Ganglion submandibulare

E) Ganglion ciliare

 

5. Aşağıdaki arterlerden hangisi tıkandığında, hastada öncelikle görme ile ilgili semptomlar ortaya çıkar?

A) A. cerebri anterior

B) A. cerebri media

C) A. cerebri posterior

D) A. carotis interna

E) A. carotis externa

 

Bu soru kötü hazırlanmış bir sorudur.

 

Vizüel korteksin major arteri a. cerebri posterior’dur. Ancak makula’nın temsil edildiği alan, ek olarak a. cerebri media’dan da beslenir. Vizüel korteksin vasküler lezyonlarında (a. cerebri posterior tıkanması) kontralateral homonimos hemianopia olur. Ancak maküler (santral) görme sağlam kalır.

 

Şıklarda yer alan a. carotis interna seçeneği, bu arterden çıkan a. ophthalmica’dan ayrılan a. centalis retina nedeniyle yanıltıcı olabilir. A. centralis retina lezyonu ilgili gözde körlükle sonuçlanabilir. Ancak soruda “öncelikle” kelimesinin altı çizilerek tıkanması durumunda başlıca görme ile ilgili semptom veren arter sorulmuştur.

 

A. carotis interna’nın yavaş gelişen tıkanıklığında, Willis halkası aracılığı ile karşı ACI’dan kompansasyon mümkündür. Ani gelişen a. carotis interna tıkanıklığı ise ölümle sonuçlanabilecek bir durum olduğundan dolayı burada sorulan arter a. cerebri posterior’dur.

 

Kaynak:

 

Clinical Neuroanatomy and Related Neuroscience, Fitzgerald MJT, 4th Edition, W.B. Saunders, 2002.

 

6. Diz bölgesinin lateraline bir aracın çarpması sonucu hastaneye gelen bir kişide aşağıdaki bağlardan hangisinin hasar görmüş olma olasılığı en yüksektir?

A) Ligamentum collaterale tibiale

B) Ligamentum collaterale fibulare

C) Ligamentum popliteum obliquum

D) Ligamentum popliteum arcuatum

E) Ligamentum patellae

 

Diz eklemine lateralden (dış yandan) gelen travmalarda diz eklemi içe doğru bir esneme yapar ve lig. collaterale tibiale (mediale) yırtılır. Bu ligamentin meniscus medialis’e tutunması nedeniyle sıklıkla tabloya iç menisküs yırtığı da eklenir. Bu soruda lig. collaterale fibulare (laterale) çok kuvvetli bir çeldiricidir. Çünkü travmanın şiddet ve süresine bağlı olarak bu yapı da hasarlanabilir. Seçeneklerde ya olmamalıydı ya da soru daha net hazırlanmalıydı.

 

Kaynak:

Kliniğe yönelik anatomi (Moore) Çeviri: Kayıhan Şahinoğlu Sayfa 626.

 

7. Bacaklarında hafif dokunma duyusu kaybı olan bir hastada aşağıdakilerin hangisinde zedelenme olduğu düşünülmelidir?

A) Tractus spinocerebellaris anterior

B) Tractus spinothalamicus anterior

C) Tractus spinocerebellaris posterior

D) Tractus spinothalamicus lateralis

E) Fasciculus gracilis

 

8. Aşağıdaki nükleuslardan hangisi medulla oblongata hasarında zarar görmez?

A) Nucleus cuneatus

B) Nucleus gracilis

C) Nucleus nervi trochlearis

D) Nucleus ambiguus

E) Nucleus dorsalis nervi vagi

 

9. Aşağıdakilerden hangisi kulaktaki zar labirentin kısımlarından biri değildir?

A) Membrana tympanica

B) Ductus semicirculares

C) Utriculus

D) Sacculus

E) Ductus cochlearis

 

10. Aşağıdakilerden hangisi karaciğerin viseral yüzeyi ile komşuluk yapmaz?

A) Mide

B) Transvers kolon

C) Sağ böbrek

D) Duodenum

E) Jejunum

 

11. G proteinleri hücrenin hangi yapısında bulunur?

A) Sitoplazma

B) Çekirdek membranı

C) Mitokondri membranı

D) Hücre membranı

E) Çekirdek matriksi

 

Soru histoloji sorusudur. “G proteinlerinin reseptörleri hücre membranında kendisi ise sitoplazmada bulunur” bilgisi histoloji kaynaklarına göre doğru değildir. Hatta Guyton fizyolojide bile hücre membranında olduğuna dair net ifadeler vardır.

 

Yani soru kesin olarak doğrudur.

 

Orijinal referanslardaki İngilizce metinler aşagıdadır:

 

Kaynaklar:

Histology and Cell Biology, Abraham L. Kierszenbaum, Mosby, 2002 p: 80

“ Members of large family of G proteins are present at the inner leaflet of the plasma membrane”

 

Guyton Physiology, 11th edition, p: 561

“ A G protein is attached to the portion of the receptor that protrudes into the interior of the cell” Sayfa 561

“ Many hormones activate receptors that indirectly regulate the activity of target proteins by coupling with groups of cell membrane proteins called heterotrimeric GTP binding proteins ( G proteins)”  sayfa 911

“This complex system of cell membrane G proteinsprovides a vast array of potential cell responses” sayfa 911

 

 

G proteinleri,reseptörlerden hücre içi hedef enzimlere bilginin iletiminden sorumlu moleküllerdir ve hücre zarının iç yaprağında bulunurlar. Hormonlar, nörotransmitterler, büyüme faktörleri ve otokoidler biyolojik etkilerini bu reseptörlerle etkileşerek gösterirler.

 

gy, 2007, 14th edition, p: 257

12. Aşağıdaki tabakalardan hangisi plasenta membranında yer almaz?

A) Sinsityotrofoblast

B) Sitotrofoblast

C) Ektoderm

D) Villüslerin bağ dokusu

E) Fetal kapiller endoteli

 

13. Silyumun yapısında bulunan, periferdeki mikrotübül çiftlerini birbirine bağlayan protein köprüsüne ne ad verilir?

A) Neksin

B) Konneksin

C) Konnekson

D) Işınsal dalga

E) Merkezi kılıf

 

14. Aortanın tunika mediasında bulunan en belirgin yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Düzensiz bağ dokusu

B) Elastik laminalar

C) Düz kas hücreleri

D) Elastik kıkırdak

E) Küçük kan damarları

 

15. Düz kas demetleri ve tübüloalveolar yapıdaki glandlardan oluşan, yüksek miktarda asit fosfataz içeren, erkek genital sistemine ait yardımcı bez aşağıdakilerden hangisidir?

A) Vesikula seminalis

B) Bulboüretral bez

C) Littre bezleri

D) Mayor vestibüler bez

E) Prostat

 

16. İskelet kası hücresinin boyu değişebilen en küçük birimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Troponin

B) Tropomiyozin

C) Triad

D) Sarkomer

E) Miyozin

 

17. Trombositlerde yapılarak agregasyona neden olan madde aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tromboksan A2

B) Prostaglandin I2

C) von Willebrand faktörü

D) Heparin

E) Histamin

 

18. Sakin solunumda, inspirasyon için rampa sinyalleri aşağıdakilerin hangisinde üretilir?

A) Pnömotaksik merkezde

B) Apnöstik merkezde

C) Pons seviyesinde

D) Ventral solunum grubu nöronlarında

E) Dorsal solunum grubu nöronlarında

 

19. Kanda serbest T3 düzeyi yükselmiş olan bir hastada TSH düzeyinin düşük olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hipotalamo-hipofizer portal damarlarda tıkanıklık

B) T3 ün negatif feedback etkisi

C) Total hipofizer yetmezlik

D) Hipotalamus hasarı

E) Yüksek Tʒ düzeyinin ön hipofizdeki hücrelere hasar vermesi

 

20. Gözde, aşağıdaki yapılardan hangisi akomodasyon sürecine katılır?

A) Kornea

B) Humor aqueus

C) Humor vitreus

D) Sklera

E) Lens

 

21. İnsanlarda,

I. alanin,

II. triptofan,

III. tirozin,

IV. valin,

V. serin,

VI. treonin

amino asitlerinden hangileri sentezlenebilir?

A) I, II, III

B) I, III, V

C) II, III, IV

D) II, IV, VI

E) III, IV, V

 

22. Aşağıdakilerden hangisinin sentezinde tirozin amino asidi kullanılmaz?

A) Adrenalin

B) Dopa

C) Triiyodotironin

D) Serotonin

E) Melanin

 

23. Aşağıdakilerden hangisi bir metabolik yolun kontrol enziminin aktivitesini düzenlemede en yavaş mekanizmadır?

A) Substratı azaltmak

B) Ürün inhibisyonu

C) Enzimin sentezini hızlandırmak

D) Allosterik kontrol

E) Kovalent modifikasyon

 

24. Glutatyon peroksidaz enziminin yapısında aşağıdaki elementlerden hangisi bulunur?

A) Bakır

B) Çinko

C) Demir

D) Magnezyum

E) Selenyum

 

25. Aşağıdakilerden hangisi ω3 ailesinde yer alan yağ asitlerinden biridir?

A) α -linolenik asit

B) Linoleik asit

C) Oleik asit

D) Palmitoleik asit

E) Elaidik asit

 

26. Elektron transport sisteminin aşağıdaki elemanlarından hangisi enzim olarak değerlendirilmez?

A) Kompleks I

B) Kompleks II

C) Kompleks III

D) Sitokrom oksidaz

E) Sitokrom C

 

27. Aşağıdakilerden hangisi steroid hormonların sentezinde rol alan hidroksilaz enzimlerinin özelliklerinden biri değildir?

A) Sitokrom P450 içerirler

B) Tepkimeleri tersinirdir

C) Moleküler oksijen kullanırlar

D) NADPH kullanırlar

E) Monooksijenaz olarak da tanımlanırlar

 

28. Sinyal iletiminde, bir molekülün çok sayıda molekülü aktive etmesi ve bu yolla her aşamada aktifleşen molekül sayısının katlanarak artması olayına ne ad verilir?

A) Özgüllük

B) Amplifikasyon

C) Kooperativite

D) Desensitizasyon

E) İntegrasyon

 

29. Aşağıdakilerden hangisi atrial natriüretik faktör ve nitrik oksit reseptörlerinin ortak özelliğidir?

A) Hücre zarında bulunurlar.

B) Sitozolde bulunurlar.

C) Adenilat siklaz aktivitesine sahiptirler.

D) Guanilat siklaz aktivasyonuna neden olurlar.

E) Tirozin kinaz aktivitesine sahiptirler.

 

30. Aşağıdakilerden hangisinin hücre içindeki derişimi, hücreler arası sıvıdaki derişiminden daha düşüktür?

A) K+   

B) Mg 2+    

C) PO34       

D) Protein  

E) Glukoz

 

31. Aşağıdakilerden hangisinin plazmadaki değeriyle serumdaki değeri arasında fark yoktur?

A) Glukoz

B) Potasyum

C) Kolesterol

D) Total protein

E) Laktat dehidrogenaz

 

32. Aşağıdakilerden hangisi biyokimya laboratuvarlarında biyomoleküllerin ayrılması ve saflaştırılması amacıyla kullanılan yöntemlerden biri değildir?

A) Tuz kesitlemesi

B) Kromatografi

C) Elektroforez

D) Kütle spektrometrisi

E) Ultrasantrifügasyon

 

33. Aşağıdaki serum enzimlerinden hangisi karşısında verilen dokudan kaynaklanmaz?

      Serum Enzimi                   Doku

A) Alkol dehidrogenaz           Karaciğer

B) Triaçilgliserol lipaz             Pankreas

C) Kolinesteraz                     Karaciğer

D) Kreatin kinaz                    Kalp kası

E) Arjinaz                            Böbrek

 

34. Aşağıdakilerden hangisi, vücut sıvılarındaki sodyum düzeyini belirlemede kullanılmaz?

A) Elektroforez

B) Atomik absorpsiyon spektrofotometri

C) Alev emisyon spektrofotometri

D) UV-vis spektrofotometri

E) İyon seçici elektrot

 

35. Ökaryotik mRNA nın işlenmesi sürecinde gen ile ilişkili olarak aşağıdaki dizilerden hangisi kesilip çıkartılır?

A) Ekzon

B) İntron

C) Promoter

D) Tekrar dizileri

E) Poli A ucu

 

36. Aşağıdaki apoproteinlerden hangisi VLDL de bulunmaz?

A) Apo B-48

B) Apo C-I

C) Apo C-II

D) Apo C-III

E) Apo E

 

37. Aşağıdakilerden hangisinin kandaki düzeyinin ölçülmesi, karaciğerin sentez işlevini değerlendirmek amacıyla kullanılmaz?

A) Transferrin

B) Albümin

C) Alanin aminotransferaz

D) Haptoglobin

E) Fibrinojen

 

38. Aşağıdakilerden hangisi konjuge safra asitlerinden biridir?

A) Kolik asit

B) Deoksikolik asit

C) Kenodeoksikolik asit

D) Glikokolik asit

E) Litokolik asit

 

39. Aşağıdaki tümör belirteçlerinden hangisi serum proteaz aktivitesine sahip bir glikoproteindir?

A)  α -fetoprotein                

B) CA-125

C) Karsinoembriyonik antijen

D) Prostat-spesifik antijen

E) 2 β -mikroglobulin

 

40. Genetik kod ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Genetik kod canlılar arasında ortaktır.

B) Bir amino asit için birden fazla kodon bulunur.

C) Amino asit kodlamayan kodonlar bulunur.

D) Genetik kodun şifrelenmesinde 3 nükleotid bir kodonu tanımlar.

E) Aynı kodon birden fazla amino asidi kodlar.

 

41. Primerler DNA sentezi için neden gereklidir?

A) DNA polimerazı bağlarlar.

B) Helikazı yönlendirirler.

C) Sentezlenen DNA parçalarını birleştirirler.

D) Sekonder yapıyı açarlar.

E) Serbest 3’OH ucu oluştururlar.

 

42. RNA polimeraz enzimi, transkripsiyonu başlatmak için DNA üzerinde aşağıdakilerden hangisine bağlanır?

A) Promoter

B) Lokus kontrol dizileri

C) CpG adacıkları

D) İntron

E) Ekzon

 

43. Üremek için organik karbon kaynağına gereksinim duymayan bakterilere ne ad verilir?

A) Anaerop

B) Ototrof

C) Asidofil

D) Heterotrof

E) Psikrofil

 

44. DNA giraz (topoizomeraz II) enziminde mutasyonla değişiklik olması sonucunda aşağıdaki ilaçlardan hangisine karşı direnç gelişmesi beklenir?

A) Streptomisin

B) Rifampisin

C) Siprofloksasin

D) İzoniazid

E) Tetrasiklin

 

45. Mikrobiyolojik tanı amacıyla kullanılan aşağıdaki nükleik asit saptama yöntemlerinden hangisi sinyal amplifikasyonu temeline dayanmaktadır?

A) Polimeraz zincir reaksiyonu

B) Transkripsiyon aracılı amplifikasyon

C) Ligaz zincir reaksiyonu

D) Hibrid yakalama

E) İn situ hibridizasyon

 

46. Aşağıdaki hücrelerden hangisi, hücresel immün yanıtın başlamasında T hücreleriyle birlikte rol alır?

A) Efektör hücreler

B) Bellek hücreleri

C) Doğal öldürücü hücreler

D) Antijen sunan hücreler

E) B lenfositleri

 

47. Aşağıdaki HLA doku gruplarından hangisi ankilozan spondilit ile yakından ilişkilidir?

A) HLA-A4

B) HLA-B8

C) HLA-B27

D) HLA-D12

E) HLA-D24

 

48. Üretilmesi için besiyerine L-sistein, ferrik pirofosfat ve aktif kömür karıştırılan, hippurat hidrolizi yapan ve kanlı agar besiyerinde üremeyen pnömoni etkeni Gram(-) basil aşağıdakilerden hangisidir?

A) Legionella pneumophila

B) Mycoplasma pneumoniae

C) Chlamydia pneumoniae

D) Klebsiella pneumoniae

E) Streptococcus pneumoniae

 

49. Aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisinin oluşturduğu enfeksiyonun patogenezinde fagositozun engellenmesi rol oynamaktadır?

A) Salmonella typhimurium

B) Shigella flexneri

C) Streptococcus viridans

D) Brucella melitensis

E) Neisseria meningitidis

Bu soru sıkıntılı bir soru, şıklardakiler çağrışım yoluyla yanlışa yönlendiriyor.…

 

N. Menengitidis kapsülü ve Ig A1 proteaz enzimi sayesinde nötrofil ve makrofaj tarafından fagosite edilmekten korunur.  Diğer seçeneklerdekiler  fagositoz eyleminden sonraki bakterisidal etkinliği engeller.

Salmonella typhimurium, myeloperoksidaz enzimi bulundurmayan makrofajlar tarafından fagositoz sonrası öldürülmeye dirençlidirler.

Brucella melitensis, fagositoz sonrası fagozom-lizozom füzyonunu enzimatik yollarla engeller.

Streptococcus viridans, glikokaliksleri sayesinde çevrelerine başka bakteriler yapıştırdıkları için fagositleri yaklaştırmazlar ama bu fagositozu engelleyen bir mekanizma değildir.

Shigella flexneri ise sadece hücreden hücreye atlama (aktin filamanlarını kullanarak) özellikleri ile fagositozdan kaçınırlar ama bu da bir mekanizma değildir.

 Ancak temel textbookların çoğunda “fagositozu önleyen temel yapı kapsüldür” cümlesini dikkate alarak sorulmuş bir soru olduğunu düşünüyoruz.

 

50. Aşağıdaki bakterilerden hangisi tarafından üretilen toksin, hedef hücrede elongasyon faktör-2 inaktivasyonu ve protein sentezi inhibisyonu yaparak etki gösterir?

A) Bordetella pertussis

B) Clostridium botulinum

C) Corynebacterium diphtheriae

D) Bacillus anthracis

E) Vibrio cholerae

 

51. By-pass ameliyatı nedeniyle hastanede yatan yaşlı bir hastada ameliyatın 8. gününde pnömoni gelişmiştir. Yapılan balgam kültüründe karbonhidratları fermente etmeyen, yeşil pigment oluşturan, oksidaz pozitif ve Gram(-) basil üremiştir.

Bu hastadaki klinik tabloya aşağıdaki bakterilerden hangisinin neden olduğu düşünülmelidir?

A) Klebsiella pneumoniae

B) Serratia marcescens

C) Proteus vulgaris

D) Pseudomonas aeruginosa

E) Enterobacter aerogenes

 

52. Solunum yolu enfeksiyonuna yol açan aşağıdaki bakterilerden hangisinin üretilebilmesi için burun sürüntüsü veya nazofarenks aspirasyon materyalinin kültürü gerekir?

A) Klebsiella pneumoniae

B) Bordetella pertussis

C) Staphylococcus aureus

D) Streptococcus pneumoniae

E) Haemophilus influenzae

 

Bordetella pertussis; zorunlu aerop, gram negatif bir basildir. Bordet-Gengou besiyerinde ürer. Ekim yapılacağında besiyerine tavşan kanı eklenir. Bakteri siliyer solunum yolu epiteline tutunduğu için balgam iyi bir kültür materyali değildir. Kültür için örnek, nazofarinkse kadar uzatılan özel eküvyona veya plağa öksürtülerek alınır. Ekim sonrası 3-4 günde cıva damlası gibi, hemoliz yapmış koloniler oluşur.

 

Soruda çok önemli bir ipucu var; diğerlerinden farklı olarak üretildiğinde tanı koyduracak tek etken Bordetella pertussis’dir. Ancak, bu sorudaki en önemli sıkıntı, nazal sürüntünün boğmaca tanısında kullanılıp kullanılamaycağı konusunu tartışmaya açmasıdır. Kabul edilebilir kaynaklarda burun sürüntüsü boğmaca tanısında önerilen bir klinik örnek olarak verilmemektedir. Bilindiği gibi nazal sürüntü; allerjik rinitlerin tanısında, özellikle Staphylococcus aureus taşıyıcılığının belirlenmesinde veya burun difterisinin tanısında kullanılabilmektedir. Her sınav sorusunun, ilgili popülasyonu eğittiği de düşünülürse; verdiği mesajın doğru olmaması nedeniyle bu soru tartışmaya hayli açıktır. Ancak, yanıtlara bakıldığında da çözümü oldukça kolay bir sorudur.

 

53. Karın içi enfeksiyon nedeniyle ameliyat edilen 52 yaşında bir kadın hastada antibiyotik tedavisinin dördüncü gününde ateş, abdominal kramp ve sulu diyare yakınmaları ortaya çıkmıştır.

Bu hastadaki klinik tabloya aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisinin neden olduğu düşünülmelidir?

A) Staphylococcus aureus

B) Adenovirus tip 40

C) Clostridium difficile

D) Enterohemorajik Escherichia coli

E) Cryptosporidium parvum

 

54. Aşağıdakilerin hangisinde, bir virus kendisine ait viral tutunma proteini ile birlikte verilmiştir?

     Virus                                    Protein

A) Epstein-Barr virusu            Asetilkolin reseptörü

B) Rhinovirus                          Kompleman reseptörü 2

C) İnfluenza virusu                 ICAM-1

D) Kuduz virusu                      Sialik asit

E) Parvovirus B19              Eritrosit P antijeni

 

55. Varicella-zoster virusu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) İnsanlar, virus için bilinen tek rezervuardır.

B) Herpesviridae ailesinin bir üyesidir.

C) Virusa karşı geliştirilen aşı, sağlıklı ve immünosupresif çocuklarda kullanılabilir.

D) Kök hücre nakli yapılmış hastalarda ilk bir yıl içinde enfeksiyon sıklığı % 30 civarındadır.

E) Medulla spinaliste yalnızca dorsal kök ganglionlarını tutar.

 

DOĞRU CEVAP: C (E DEĞİL)

 

Varicella zoster virus (VZV), suçiçeği ve zona hastalıklarının etkenidir. Primer infeksiyon immün yetmezlik zemininde gelişmiş ise ağır, dissemine infeksiyon tabloları ve pnömoni gelişir. Primer infeksiyon bittikten sonra alt torasik sinir köklerine, duysal sinir gangliyonlarına çekilip, latent hal alırlar. İleri yaş, malignite, özellikle Hodgkin lenfoması ve immün yetmezlik gibi hücresel immünite kusurlarında reaktivasyon infeksiyonları (zona) gelişir.

Laboratuvar koşullarında, insan embriyonik doku kültürü hücrelerinde ürer ve sitopatik etkinin görülmesi (çok çekirdekli dev hücreler, intranükleer inklüzyon cisimcikleri) ile tanı konur. Laboratuvar hayvanlarında üretilemez.

Hastalarda pnömoni varsa veya genel durumu bozuk, yaşlı ve HIV infeksiyonlu ise asiklovir tedavisi verilir. Risk grubu hastalara, örneğin immünsüpresyon altındaki transplant alıcıları gibi hastalara, kuşkulu temas sonrasında, klinik belirtiler başlamadan önce, en iyisi ilk 96 saat (4 gün) içinde Varicella Zoster İmmünglobulini (VZIG) uygulanmalıdır.

Canlı VZV OKA aşısının gebelere ve immünkompromize bireylere uygulanmaması gerektiği belirtilmektedir (1). Asemptomatik HIV infeksiyonlu çocuklara canlı VZV aşısı (OKA) uygulanabileceği, ancak bunun için çocuğun immünsüprese olmaması gerektiği belirtilmektedir (2). Hatta bu sakıncası nedeniyle özellikle kök hücre transplantasyon alıcılarının korunması amacıyla inaktive OKA aşıları üzerinde durulduğu belirtilmektedir (3). Soruda bu aşı kastedilmiş olsaydı mutlaka belirtilmeliydi. Agammaglobülinemi gibi hümoral immünite bozukluklarında ise kullanımına kısıtlama getirilmemiştir (4).

Kaynaklar: 

1.      Gorbach SL, Bartlett JG, Blacklow NR. Infectious Diseases, 3rd Ed. Lippincott Williams&Wilkins, Philadelphia, 2004; 376.

2.      Mandell GL, Bennett JE, Dolin R. Mandell, Douglas, and Bennett’s Principles and Practice of Infectious Diseases. 6th ed., Churchill Livingstone, Philadelphia, 2005; 3573.

3.      Mandell GL, Bennett JE, Dolin R. Mandell, Douglas, and Bennett’s Principles and Practice of Infectious Diseases. 6th ed., Churchill Livingstone, Philadelphia, 2005; 1785.

4.      Mandell GL, Bennett JE, Dolin R. Mandell, Douglas, and Bennett’s Principles and Practice of Infectious Diseases. 6th ed., Churchill Livingstone, Philadelphia, 2005; 3584.

 

 

56. Aşağıdaki viruslardan hangisinin çocuklarda alt solunum yollarında enfeksiyon yapma olasılığı en yüksektir?

A) Rhinovirus

B) Solunum sinsityal virusu

C) Coxsackievirus

D) Parainfluenzae virusu

E) Coronavirus

 

57. Enfekte doku örneklerinde sklerotik cisimcik görülmesi aşağıdaki mantar enfeksiyonlarının hangisi için tanısal değer taşır?

A) Kandidiazis

B) Miçetom

C) Sporotrikozis

D) Kromoblastomikozis

E) Aspergillozis

 

58. Aşağıdaki antifungal ilaçlardan hangisi Aspergillus türlerinin enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılmaz?

A) İtrakonazol

B) Vorikonazol

C) Flukonazol

D) Amfoterisin B

E) Kaspofungin

 

59. Böbrek transplantasyonu yapılan bir erkek hastada günde 8-10 dışkılama ve sulu, kansız diyare gelişmiştir. Hastanın dışkısının aside dirençli boyama sonucunda 25 m μ uzunluğunda, 15 m μ genişliğinde, ovoid yapıda, ortasında sporokisti bulunan künt kenarlı ookistler saptanmıştır.

Bu parazitik yapı aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) Isospora belli

B) Balantidium coli

C) Giardia lamblia

D) Entamoeba histolytica

E) Encephalitazoon intestinalis

 

60. Rektal prolapsus nedeniyle hastaneye getirilen 12 yaşındaki bir çocukta öncelikle aşağıdaki parazitlerden hangisi düşünülmelidir?

A) Trichinella spiralis

B) Trichuris trichiura

C) Ascaris lumbricoides

D) Necator americanus

E) Toxocara cati

 

61. Aşağıdakilerden hangisi premalign bir lezyondur?

A) Aktinik keratoz

B) Seboreik keratoz

C) İntradermal nevus

D) Kapiller hemanjiyom

E) Pemphigus vulgaris

 

62. Aşağıdaki kimyasal ajanlardan hangisi mesleksel lösemilerin artışına neden olmaktadır?

A) Asbest

B) Vinil klorid

C) Krom

D) Arsenik

E) Benzen

 

63. Aşağıdakilerden hangisi otozomal dominant geçişli kanser sendromlarından biri değildir?

A) Retinoblastom

B) Li-Fraumeni sendromu

C) Ailesel adenomatöz polipozis

D) Ataksi-telanjiektazi

E) Multipl endokrin neoplazi tip 2

 

64. Epandimomlar, santral sinir sisteminde aşağıdaki yapıların hangisinden köken almaz?

A) Filum terminale

B) Spinal kordun santral kanalı

C) Korpus kallozum

D) Koroid pleksus

E) Dördüncü ventrikül

 

65. Aşağıdaki durumlardan hangisi megaloblastik anemiye yol açmaz?

A) Talasemi

B) Malabsorpsiyon

C) Gebelik

D) Hemodiyaliz

E) Metotreksat kullanımı

 

66. Aşağıdakilerden hangisinin akut respiratuvar distres sendromunun etiyolojisinde rolü olduğu gösterilememiştir?

A) Pneumocystis carinii pnömonisi

B) Kafa travması

C) Pankreatit

D) Mide içeriğinin aspirasyonu

E) Hipoalbüminemi

 

67. Kemik metastazı olmadan gelişen hiperkalsemi aşağıdaki akciğer tümörlerinin hangisinde en sık görülür?

A) Skuamöz hücreli karsinom

B) Küçük hücreli karsinom

C) Büyük hücreli karsinom

D) Karsinoid tümör

E) Pulmoner blastom

68. Aşağıdaki bulgulardan hangisi meme kanserinde kötü prognoz belirleyicisidir?

A) Müsinöz karsinom histolojisi

B) Östrojen reseptör pozitifliği

C) HER2/neu aşırı ekspresyonu

D) Papiller karsinom histolojisi

E) Adenozis ve apokrin metaplazi

 

69. Aşağıdaki tiroid nodüllerinden hangisinin malign olma riski diğerlerine göre daha düşüktür?

A) Genç hastalardaki nodüller

B) Baş-boyun bölgesine radyasyon alan kişilerdeki nodüller

C) Radyoaktif iyot tutan nodüller

D) Soliter nodüller

E) Erkeklerdeki nodüller

 

70. On yedi yaşında bir erkek kolunda kitle ve ağrı yakınmalarıyla başvuruyor. Öyküsünden 3 hafta önce

basketbol oynarken koluna darbe aldığı öğreniliyor. Radyolojik incelemede iyi sınırlı, periferik kalsifikasyonları

olan yumuşak doku lezyonu saptanıyor.

Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Myositis ossifikans

B) Fibromatozis

C) Ewing sarkomu

D) Osteosarkom

E) Fibrosarkom

 

71. Aşağıdaki hastalıkların hangisinde torasik aortada anevrizma ve aort yetmezliği; mikroskopik olarak yoğun lenfoplazmasit infiltrasyonu ve endarterit gözlenir?

A) Marfan sendromu

B) Ateroskleroz

C) Takayasu hastalığı

D) Sifiliz

E) Wegener granülomatozu

 

72. Viral hepatitte aşağıdaki histolojik bulgulardan hangisi kronikleşmeye işaret eder?

A) Hepatosit nekrozu

B) Kolestaz

C) Köprüleşme fibrozisi

D) Hepatosit proliferasyonu

E) Mononükleer iltihabi infiltrasyon

 

73. Mide MALT lenfomalarının etiyolojisinde aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisinin rol oynadığı düşünülmektedir?

A) Hepatit C virusu

B) Helicobacter pylori

C) İnsan herpes virusu tip 8

D) Epstein-Barr virusu

E) Borrelia burgdorferi

 

74. Aşağıdakilerden hangisi, erken dönem mide karsinomunda gözlenen patolojik bulgulardan biri değildir?

A) Perigastrik lenf nodu metastazı

B) Adenokarsinom morfolojisi

C) Muskularis mukoza invazyonu

D) Komşu mukozada displazik değişiklikler

E) Linitis plastika görünümü

 

Bu soruda bazı meslekdaşlarımız C seçeneğinin de yanlış olması gerektiğini belirttiler ancak kelimelere tam olarak dikkat edilirse  Tunica muscularis değil Muskularis mukoza invazyonu ifadesi önemlidir.

 

Erken gastrik karsinom, tanımı mide karsinomunun sadece mukoza ve submukozayı etkilediği durumu tanımlar. Mukozaya ait müskülaris mukoza tabakası submukoza tutulumu olduğunda ortaya çıkar. Tümörün sirküler ve longitidünal kas tabakalarına invazyonu yoktur. Perigastrik lenf nodlarına metastaz, olabilir yada olmayabilir. İleri gastrik karsinomlarda müsküler tabakaya invazyon vardır.

 

75. Rektal muayenede sert bir nodül ele gelen 75 yaşındaki erkek hastanın serum PSA düzeyi 20 ng/ml olarak

saptanıyor. Bu hastanın prostat biyopsisinde aşağıdakilerden hangisinin izlenme olasılığı en yüksektir?

A) Adenokarsinom

B) Enfarktüs

C) Kronik prostatit

D) Leyomiyom

E) Benign prostat hipertrofisi

 

76. Aşağıdakilerden hangisinin akut pankreatit etiyolojisinde rol oynadığı gösterilmemiştir?

A) Safra taşları

B) Tiazid grubu diüretikler

C) Hiperlipoproteinemi

D) Kabakulak

E) Hipokalsemi

77. Adenomlar ince bağırsakta en sık aşağıdaki lokalizasyonların hangisinde görülür?

A) Bulbus

B) Duodenum 3. bölüm

C) Jejunum

D) Vater ampullası

E) Terminal ileum

 

78. Aşağıdaki kolon polibi tiplerinden hangisi sıklıkla Peutz-Jeghers sendromunda görülür?

A) Hiperplastik polip

B) Adenomatöz polip

C) Hamartomatöz polip

D) İltihabi polip

E) Juvenil polip

 

79. Aşağıdakilerden hangisi ovaryan germ hücreli tümörlerden biri değildir?

A) Embriyonal karsinom

B) Teratom

C) Endodermal sinüs tümörü

D) Koryokarsinom

E) Granüloza hücreli tümör

 

80. Aşağıdakilerden hangisinin kor pulmonale etiyolojisinde rolü yoktur?

A) Kalsifik aort stenozu

B) Tekrarlayan pulmoner embolizm

C) Kistik fibrozis

D) Kifoskolyoz

E) İnterstisyel pulmoner fibrozis

 

81. İlaç geliştirilirken yapılan aşağıdaki güvenirlik çalışmalarından hangisi, faz 1 çalışmalarına geçilmeden tamamlanmış olmalıdır?

A) Seçilmiş hastalar üzerindeki toksisite deneyleri

B) Hayvanlarda yapılan kısa dönem toksisite çalışmaları

C) Geniş hasta popülasyonlarında yapılan toksisite çalışmaları

D) Seçilmiş hastalarda doz belirleme çalışmaları

E) Çok merkezli toksisite çalışmaları

 

82. Aşağıdakilerden hangisi kolinerjik sinir uyarısı sonucu gelişmez?

A) Miyozis

B) Kalpte bradikardi

C) Bronşlarda genişleme

D) Mide salgısında artış

E) Erkek seks organında ereksiyon

 

83. Aşağıdakilerden hangisi deliryum, agresyon ve şiddet gibi santral sinir sistemiyle ilgili ciddi istenmeyen etkilere yol açan bir hipnotiktir?

A) Triazolam

B) Zolpidem

C) Pentobarbital

D) Flurazepam

E) Fenobarbital

 

84. Flufenazin ile tedavi gören bir şizofreni hastasında, tardif diskinezi başladığı için ilacın kesilmesi gerekmiştir.

Bu hastada ikinci seçenek olarak aşağıdaki antipsikotik ilaçlardan hangisi tercih edilmelidir?

A) Klorpromazin

B) Haloperidol

C) Tioridazin

D) Klozapin

E) Pimozid

 

85. Absans epilepsi yanı sıra miyoklonik konvülsiyonlarda da etki gösterebilen benzodiazepin aşağıdakilerden hangisidir?

A) Klordiazepoksid

B) Temazepam

C) Klonazepam

D) Oksazepam

E) Alprazolam

 

86. Bromokriptin, aşağıdaki durumların hangisinde kullanılmaz?

A) Akromegali

B) Migren profilaksisi

C) Prolaktin salgılayan adenomlar

D) Parkinson hastalığı

E) Fizyolojik laktasyonun baskılanması

 

87. Meperidin, aşağıdaki farmakolojik özelliklerden hangisi bakımından morfinden ayrılır?

A) Gastrik boşalmayı geciktirme

B) Periferik direnci azaltma

C) Histamin salıverilmesini artırma

D) Miyozis oluşturma

E) Kalpte negatif inotrop etki yapma

 

Karışık ve anlamsız bir soru.. Ne sorulduğu bile tam olarak anlaşılamıyor.
 
Goodman and Gilman’s The Pharmacological basis of therapeutics, 2006; sayfa 561'de morfin'in negatif inotrop etkisinin olduğu 
1. sutun 38. satırda belirtiliyor. Ayrıca sayfa 568'de meperidin başlığında; 568. sayfa
2. sütun, 32 ve 33. satırlarda: meperidinin kardiyovaskuler etkilerinin morfine benzediğini yaziyor. 
 
Fakat OSYM bu soruda meperidin ve morfin farkını sormuş ve fark olarak ta "kalpte negatif inotrop etki"yi vermiş. 
 
Tam ve net delillendiremediğimiz için itiraz edilebilecek sorular arasına koymadık.

 

88. Aşağıdaki opioid analjeziklerden hangisinin analjezi süresi en kısadır?

A) Buprenorfin

B) Metadon

C) Morfin

D) Alfentanil

E) Propoksifen

89. Aşağıdaki prostaglandin türevlerinden hangisi açık açılı glokom tedavisinde kullanılır?

A) Latanoprost

B) Karboprost

C) Epoprostenol

D) Alprostadil

E) Misoprostol

 

90. Akut gut krizlerinde hem ürikozürik hem de antiinflamatuvar etkisi nedeniyle tercih edilen ilaç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aspirin

B) Kolşisin

C) Fenilbutazon

D) Allopürinol

E) Probenesit

 

91. Antikoagülan kullanan bir hastada, ağrı kesici olarak aşağıdakilerden hangisi tercih edilmelidir?

A) Naproksen

B) Asetaminofe

C) Aspirin

D) Proksikam

E) Ketorolak

 

92. Miyokart enfarktüsü geçirmiş ve taşiaritmileri olan hastalarda öncelikle tercih edilmesi gereken antihipertansif

ilaç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Metoprolol

B) Ramipril

C) Hidroklorotiazid

D) Amlodipin

E) Doksazosin

 

93. Aşağıdakilerden hangisi angiotensin II nin etkilerinden biri değildir?

A) Büyüme faktörleri üretiminin artması

B) Proto-onkojen ekspresyonunun artması

C) Renal sempatik tonusun artması

D) Noradrenalin geri alımının artması

E) Adrenal medulladan katekolaminlerin salıverilmesi

 

94. Angina yakınması olan bir hastanın tedavisinde kullanılabilen,

I. propranolol,

II. verapamil,

III. izosorbid dinitrat

ilaçlarından hangileri kalp hızında artışa yol açar?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) I ve III

 

95. Aşağıdakilerden hangisinin, aminoglikozidlerin nefrotoksik etkisini artırma özelliği en azdır?

A) Furosemid

B) Polimiksin B

C) Vankomisin

D) Amfoterisin B

E) Penisilin

 

96. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi tüberküloz tedavisinde kullanılabilir?

A) Sefaklor

B) Metronidazol

C) Seftriakson

D) Gentamisin

E) Levofloksazin

 

97. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi androjen reseptör antagonistlerinden biridir?

A) Finasterid

B) Gosipol

C) Flutamid

D) Leuprolid asetat

E) Klomifen

 

98. Aşağıdaki durumların hangisinde glukokortikoidler kullanılmamalıdır?

A) Katarakt

B) Lösemi

C) Ülseratif kolit

D) Serebral ödem

E) Üveit

 

99. Aşağıdaki antidiyabetik ilaçlardan hangisi intestinal α -glukozidazın kompetitif inhibitörlerinden biridir?

A) Troglitazon

B) Miglitol

C) Rosiglitazon

D) Tolazamid

E) Gliburid

 

100. Oral hipoglisemik ilaçlar pankreas β hücrelerinde aşağıdakilerden hangisini bloke ederek etki gösterir?

A) ATP ye duyarlı K+ kanallarını

B) L-tipi voltaja bağımlı kalsiyum kanallarını

C) T-tipi voltaja bağımlı kalsiyum kanallarını

D) Voltaja bağımlı sodyum kanallarını

E) Klor kanallarını

 

KLİNİK BİLİMLER

1.

Yukarıdaki elektrokardiyogram trasesi aşağıdakilerin hangisiyle uyumludur?

A) Sağ dal bloğu

B) Sol dal bloğu

C) Birinci derece A-V blok

D) A-V tam blok

E) Atrial fibrilasyon

 

2. Kronik kalp yetmezliği tanısı almış bir hastada, aşağıdaki ilaçlardan hangisi hastalığın progresyonunu önlemek amacıyla kullanılabilir?

A) Diüretikler

B) ACE inhibitörleri

C) Digoksin

D) Kalsiyum kanal blokörleri

E) Non-steroidal antiinflamatuvar ilaçlar

 

3. Duke kriterlerine göre, aşağıdakilerden hangisi enfektif endokardit tanısında major kriter olarak kabul edilir?

A) 38 °C ateş

B) Septik pulmoner emboli

C) Ekokardiyografide mitral kapak apsesi

D) Brucella serolojisi pozitifliği

E) Osler nodülleri

 

4. Elli yaşında bir erkek hasta şiddetli yan ağrısı ile acil servise başvuruyor. Öyküsünden, 10 gün önce ateş, titreme, terleme ve

yan ağrısı olduğu, ağrısının giderek arttığı öğreniliyor. Yapılan fizik muayenede plevral boşlukta sıvı olduğu belirleniyor. Torasentezle

alınan sıvının analizinde, pH: 7.0, total nötrofil sayısı 25 000/mm3, glukoz 20 mg/dL ve adenozin deaminaz düzeyi normal olarak saptanıyor.

Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Komplike olmayan parapnömonik sıvı

B) Malign plörezi

C) Şilotoraks

D) Ampiyem

E) Tüberküloz plörezisi

 

5. Mezotelyoma ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Mezotelyomaların yaklaşık yarısı metastaz yapmakla birlikte, ölüm genellikle lokal yayılım sonucu olur.

B) Sigara içimi mezotelyoma patogenezinde önemli bir faktördür.

C) Genelde mediastinal yapılar karşı akciğere yer değiştirmiştir.

D) Mezotelyomada en önemli tanısal güçlük, akciğer epidermoid kanserinden ayrımdır.

E) Türkiye’de çevresel kökenli mezotelyomaların etiyolojisinde en önemli faktör silikozistir.

 

6. Elli yedi yaşında bir erkek hasta gündüz aşırı uykulu olma hali şikâyetiyle başvuruyor. Eşi tarafından geceleri şiddetli horlama ve sıklıkla boğulur gibi uyandığı belirtiliyor. Hastanın sigara ve alkol kullandığı ve geçmişte hipertansiyon nedeniyle takip edildiği öğreniliyor. Yapılan fizik incelemede hastanın obez, boynun kısa ve geniş olduğu saptanıyor. Orofarenksin normal olduğu gözleniyor.

Bu hastada en uygun yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Arteryal oksijen satürasyonu takibi

B) Uyku evrelerinin tayini için EEG yapılması

C) Vücut platismografi ile akciğer volümlerinin tayini ve akım volüm eğrisi çizdirilmesi

D) Holter takılması ve aritmi incelemesi

E) Polisomnografi çalışması yapılması

 

7. Yirmi yıldır tip 1 diabetes mellitus tanısı ile izlenen ve hipertansiyonu olan bir hastada istirahat halinde taşikardi ve QT mesafesinde uzama ile karakterize kardiyak otonom nöropati ortaya çıkmıştır.

Bu hastada aşağıdaki antihipertansif ilaçlardan hangisinin kullanılması uygun değildir?

A) Beta-blokörler

B) ACE inhibitörleri

C) Alfa-blokörler

D) Kalsiyum kanal blokörleri

E) Angiotensin reseptör blokörleri

 

8. Ani başlayan şiddetli sırt ağrısı nedeniyle başvuran 65 yaşında bir kadın hastanın fizik muayenesinde, üst lumbar omurgalarda duyarlılık ve paraspinal adalelerde spazm saptanıyor. Direkt radyografilerde L1 de kompresyon kırığı gözleniyor. Serum kalsiyum ve protein elektroforezi normal olarak bulunuyor.

Hormon replasman tedavisini kabul etmemiş olan bu hastaya kalsiyum ve vitamin D verilmesine ek olarak en uygun yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Florid verilmesi

B) Bisfosfonat verilmesi

C) Kalsitonin verilmesi

D) Haftada 2 kez fizik tedavi yapılması

E) Anabolik androjenik steroid verilmesi

 

9. Paroksismal hipertansiyonu olan ve bazal katekolamin düzeyleri normal bulunan, feokromositoma ön tanısı ile izlenen bir hastada tanı koymak için aşağıdaki testlerden hangisi yapılmalıdır?

A) Fentolamin testi

B) Kaptopril testi

C) Glukagon testi

D) CRH testi

E) İnsülin tolerans testi

 

10. Halsizlik ve solukluk nedeniyle hastaneye başvuran 75 yaşında bir erkek hastanın hemoglobin düzeyi

9.8 g/dL olarak saptanıyor ve gaitada gizli kan testi pozitif bulunuyor.

Bu hastada öncelikle yapılması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Oral demir preparatı verilerek 6 hafta sonra

kontrole çağrılması

B) Abdominal magnetik rezonans görüntüleme

C) Baryumlu mide-duodenum grafisi çekilmesi

D) Fiberoptik kolonoskopi yapılması

E) İntestinal anjiyografi yapılması

 

11.

Akut viral hepatit B enfeksiyonu geçirerek, bağışıklık kazanmış bir hastanın serum antijen ve antikor düzeyleriaşağıdaki grafikte verilmiştir.

Bu grafikte X ile belirtilen eğri aşağıdakilerden hangisinin düzeyini gösterir?

A) HBsAg

B) Total anti-HBc

C) IgM anti-HBc

D) Anti-HBs

E) HBeAg

 

12. Aşağıdakilerden hangisinin etiyopatogenezinden bakteriyal bir enfeksiyon sorumludur?

A) Whipple hastalığı

B) Ülseratif kolit

C) Crohn hastalığı

D) Çölyak hastalığı

E) Kronik graft-versus-host hastalığı

 

13. Daha önce sağlıklı olan 30 yaşında bir kadın hasta 3 gündür devam eden ateş, baş ağrısı, karın ağrısı ve konstipasyon

yakınmalarıyla başvuruyor. Hastanın öyküsünden 2 gün süren kansız, mukuslu ishalin ardından ateşinin yükseldiği öğreniliyor.

Fizik muayenede 39 °C ateş, kan basıncı 125/70 mmHg, nabız sayısı 80/dakika ritmik, karında 2-4 mm çapında üzerine basınca

solan makülopapüler lezyonlar saptanıyor. Laboratuvar incelemelerinde lökosit sayısı 3000/mm3; periferik yaymada

% 75 parçalı lökosit, % 25 lenfosit bulunuyor.

Bu tabloya aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisinin neden olma olasılığı en yüksektir?

A) Campylobacter fetus

B) Brucella melitensis

C) Staphylococcus aureus

D) Shigella dysenteriae

E) Salmonella typhi

 

14. Daha önce sağlıklı olan 35 yaşında bir kadın hasta ani gelişen ateş ve bilinç bulanıklığı yakınmalarıyla başvuruyor.

Fizik muayenede ense sertliği saptanan hastanın yapılan beyin-omurilik sıvısı (BOS) incelemesinde 1000/mm3 polimorf

nüveli lökosit ve Gram(+) diplokoklar saptanıyor.

Bu hastada BOS kültür ve antibiyotik duyarlılığı sonuçları öncesinde başlanacak ampirik tedavide aşağıdaki

antibiyotiklerden hangisinin kullanılması uygun değildir?

A) Sefotaksim

B) Vankomisin

C) Seftriakson

D) Meropenem

E) Penisilin

 

15. Rutin kontroller sırasında lökosit sayısı 50 000/mm3 olarak saptanan 44 yaşındaki bir erkek hastada, aşağıdaki bulgulardan hangisi kronik miyelositer lösemiyi kuvvetle düşündürür?

A) Serum vitamin B12 düzeyinde düşüklük

B) Lökosit alkalen fosfataz aktivitesinde düşüklük

C) Düşük trombosit sayısı

D) Splenomegali yokluğu

E) Serum lizozim düzeyinde belirgin yükselme

 

 

16. Non-Hodgkin lenfoması olan 70 yaşındaki bir hastada aşağıdakilerden hangisi hastalığın prognozunu

belirlemede kullanılacak ölçütlerden biri değildir?

A) Serum LDH düzeyinin normalin 2 katından fazla olması

B) Performans düzeyinin 2 olması

C) Hastalığın evre III veya IV olması

D) Birden çok bölgede ekstranodal tutulum olması

E) Serum ALT düzeyinin normalin 2 katından fazla olması

 

17. Hemoptizi ve akut nefritik sendromu olan bir hastaya renal biyopsi yapılıyor. Işık mikroskopisinde glomerüllerin % 70 inde

kresent oluşumu saptanıyor. İmmünofloresan çalışmada glomerül bazal membranlarında lineer tutulum gözleniyor.

Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Wegener granülomatozisi

B) Lupus nefriti

C) Goodpasture sendromu

D) Berger hastalığı

E) Poststreptokokkal glomerülonefrit

 

Bu soruda cevap D değil kesinlikle C olmalıdır. Zaten bir sonraki soru da bu sorunun devamıdır ve oradaki

cevap da C seçeneği ile uyumludur.

 

Kaynaklar:

 

1-  Harrison’s Principles of Medicine, 16th edition, 2005, p:1682-1683

2-  Cecil Textbook of Medicine, 22. baskı Türkçesi, Güneş kitabevi, sf: 730

 

Hemoptizi ve akut nefritik sendrom dendiğinde ilk akla gelen hastalık Good Pasture’dır.

 

Akut poststreptokoksik glomerülonefritte akciğer tutulumu ve hemoptizi beklenmez. APSG’de patolojik olarak; Subepitelial IgG ve kompleman depolanma hörgüç benzeri nodüler depolanma, Nötrofil ve monosit infiltrasyonu, Mezenkial ve epitel hücrelerinde proliferasyon  görülür. C3 ve total hemolitik kompleman düşük, C4 normal, C1q normaldir.

 

 

Lupus nefriti kresent oluşumuna neden olamaz.

 

Wegener böbrekte  fokal nekrotizan proliferatif GN neden olur.

 

Geriye iki şık kalıyor:

 

Berger hastalığında akciğer tutulumu ve hemoptizi tipik bulgular arasında yoktur. Patoloji:

Mezenşimal IgA depolanması vardır. IgG ve C3  depolanması da olabilir. Buna bağlı olarak; a. Fokal veya diffüz mezenşimal hücre proliferasyonu vardır b. İnflamatuvar mediatörlerin salınımına bağlı olarak kresent oluşumu, skleroz,  interstisiyel fibrozis gelişir. Bunların sonucunda da glomerüler filtrasyon hızı azalır.

 

Good Pasture sendromunda klinikte hemoptizi, öksürük %50 vakada görülür. Efor dispnesi, hematüri, oligüri, solukluk, proteinüri dikkati çeker. Nefritik sendroma neden olur. Akciğer grafisinde bileteral yaygın infiltrasyon bulguları vardır. Good Pasture’de patolojik olarak başlanğıçta fokal proliferatif ve nekrotik glomerülonefrit vardır. İleri safhalarda kresent ortaya çıkar. Hızlı ilerleyen glomerülonefritten ayırımı zordur. İmmün florasan bazal membran boyunca ve subendoteliyal lineer Ig G ve C3 çökeltisi görülür. Bizzat glomerüler bazal membrana karşı antikorların meydana gelmesi söz konusudur. Serumda ve akciğerde bazal membrana karşı meydana gelen Ig G antikorları vardır. Anti glomerüler bazal membran antikorları ile hem akciğer hem de renal bazal membranda lezyon husüle gelmektedir.

 

Cevap Good Pasture sendromu ile uyumlu.

 

18. Önceki (17) numaralı soruda sözü edilen hastanın tedavisinde öncelikle yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hemodiyaliz

B) Antibiyotik tedavisi

C) İmmünosupresif tedavi

D) Kolşisin

E) ACE inhibitörleri

 

19. Volkmann iskemik kontraktürünün en önemli bulgusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Radial nabız yokluğu

B) Kaslarda ödem

C) Ağrı

D) Eritem

E) Skar dokusu

 

20. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi inosin monofosfat dehidrogenaz enzimini inhibe ederek immünosupresif etki gösterir?

A) Azatioprin

B) Siklofosfamid

C) Metotreksat

D) Mikofenolat mofetil

E) Leflunamid

 

21. Otuz beş yaşında subkutan nodülleri olan ve serumda romatoid faktör düzeyi yüksek bulunan bir kadın hastada öncelikle aşağıdakilerden hangisi düşünülmelidir?

A) Kronik hepatit B enfeksiyonu

B) Psöriatik artrit

C) Polimiyalji romatika

D) Sarkoidoz

E) Primer Sjögren sendromu

 

22. Wegener granülomatozis tanısı koyduran en spesifik serolojik test aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hipokomplementemi

B) Anti-nötrofilik sitoplazmik antikorlar

C) Periferik tipte anti-nükleer antikorlar

D) Anti-Sm antikorlar

E) Anti-sitrülinize peptid antikorlar

 

23. Postero-anterior akciğer grafisinde saptanan hava bronkogramı bulgusu ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Plevral efüzyonda içi hava dolu bronşların görünümüdür.

B) Lezyonun toraks duvarında olduğunu gösterir.

C) Opaklaşmış akciğer parenkiminde, içi hava dolu bronşların görünümüdür.

D) Atelektazide her zaman görülür.

E) Genellikle her iki akciğer bazalinde, ince, radyoopak çizgiler şeklinde görülür.

 

24. Karında distansiyon ve gaz-gaita çıkaramama şikâyetleriyle acil servise başvuran 60 yaşındaki bir hastada ilk yapılması gereken radyolojik görüntüleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bilgisayarlı tomografi

B) Ultrasonografi

C) Magnetik rezonans görüntüleme

D) Yatarak ve ayakta direkt karın grafisi

E) Baryumlu kolon grafisi

 

25. Bir sağlık ocağı bölgesinde yaşamakta olan 15-49 yaş grubu evli kadınların aile planlaması için rahim içi araç uygulama sıklığı ile, başka bir sağlık ocağı bölgesinde yaşamakta olan 15-49 yaş grubu evli kadınların aile planlaması için rahim içi araç uygulama sıklığı karşılaştırılmak isteniyor.

Bu araştırma için en uygun istatistiksel test aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ki-kare testi

B) İki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi

C) Mann-Whitney U testi

D) Wilcoxon testi

E) ANOVA testi

 

26. Hipertansiyon etiyolojisinde çeşitli risk faktörlerinin incelendiği bir araştırmada, hipertansiyonu olan 45 hasta ile aynı yaş ve cinsten hipertansiyonu olmayan 90 kişinin sigara içme alışkanlıkları inceleniyor.

Bu araştırmanın türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Retrospektif kohort

B) Prospektif kohort

C) Vaka-kontrol

D) Tanımlayıcı

E) Kesitsel

 

27. 30 dakikayı aşan süredir bilinci yerinde olmayan, devamlı kasılmalarla acil servise getirilen bir hasta için aşağıdakilerden hangisi uygun yaklaşımlardan biri değildir?

A) Solunum ve dolaşımın sağlanması

B) Tedaviye hızla lorazepam veya diazepam intravenöz enjeksiyonu ile başlanması

C) Glukoz, BUN, elektrolitler, metabolik ve toksik taramalar için kan örneği alınması

D) Yükleme dozu 15-20 mg/kg olarak belirlenen fenitoinin dakikada 50 mg dan yavaş verilmesi

E) 4 saatte bir intramusküler yoldan 10 mg morfin yapılması

 

28. Konuşurken sık sık duraklayan ve kelime bulmakta zorluk çektiği izlenimi alınan bir hastanın muayenesinde, sık duraklamalar dışında spontan konuşmasının  normal olduğu ve söylenenleri anladığı saptanmıştır. Hasta kendisine gösterilen çeşitli cisimlerin ne işe yaradığını tarif edebilmekte, ancak isimlerini bulmakta büyük zorluk çekmektedir.

Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Görsel agnozi

B) Transkortikal afazi

C) Taktil agnozi

D) Broca afazisi

E) Anomik afazi

 

29. Aşağıdakilerden hangisi opiat kullanımının yan etkilerinden biri değildir?

A) Pruritus

B) Solunum depresyonu

C) Miyozis

D) Diyare

E) Duygu durum değişikliği

 

30. Aşağıdakilerden hangisi dermatomiyozitin kas dışı bulgularından biri değildir?

A) Karpal tünel sendromu

B) Lökopeni

C) Fotosensitivite

D) Kardiyomiyopati

E) Atelektazi

 

31. Türkiye’de aşağıdakilerden hangisi rutin yenidoğan tarama programları kapsamında yer alır?

A) Alfa-1 antitripsin eksikliği

B) Konjenital hipotiroidi

C) Nöroblastom

D) Tüberküloz

E) AIDS

 

32. Yenidoğanda aşağıdaki durumların hangisinde direkt bilirübin yüksekliği görülebilir?

A) Subgrup uyuşmazlığı

B) Gilbert sendromu

C) Artmış enterohepatik sirkülasyon

D) Hipotiroidi

E) Sepsis

 

Bu soru bir yenidoğan sorusudur. Nelson textbook of pediatrics 2004 baskısı Yenidoğan bölümü sayfa 593’teki şema ve açıklamada hipotirodinin direkt hiperbilirubinemi yaptığına dair herhangi bir ipucu yoktur.
Ancak aynı kitabın Sindirim Sistemi hastalıkları bölümünde 1310 ve 1311 nolu sayfalarında hipotiroidizmi hem indirekt hiperbilirubinemi hem de kolestaz sebepleri arasında saymıştır. İşte soruyu da şaibeli yapan budur. İsteyen meslekdaşlarımız yukarıdaki referanslarla soruya itiraz edbilirler.
 

33. Aşağıdakilerden hangisi, yenidoğan döneminde ishal ile birlikte görülmez?

A) Konjenital mikrovillus atrofisi

B) Konjenital glukoz-galaktoz malabsorpsiyonu

C) Konjenital laktaz eksikliği

D) Glukoz 6-fosfat dehidrogenaz eksikliği

E) Konjenital enterokinaz eksikliği

 

34. Gebeliğin 37. haftasında sezaryen ile 2800 gram doğan bir bebekte ilk saat içinde takipne ve interkostal retraksiyonlar gelişiyor. Akciğer grafisinde pulmoner damarlarda hafif belirginleşme ve fissürlerde sıvı görünümü gözleniyor. Bebek yalnızca oksijen tedavisi ile 2. günün sonunda iyileşiyor.

Bu bebek için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hiyalen membran hastalığı

B) Respiratuvar distres sendromu

C) Yenidoğanın geçici takipnesi

D) Mekonyum aspirasyon sendromu

E) Konjenital pnömoni

 

35. Aşağıdakilerden hangisi intrauterin enfeksiyonların klinik bulgularından biri değildir?

A) Düşük doğum ağırlığı

B) Hepatosplenomegali

C) Sarılık

D) Ambiguous genitalia

E) İntrakraniyal kalsifikasyonlar

 

36. Aşağıdakilerden hangisi fenilalaninden kısıtlı diyet uygulamayan fenilketonürili anne çocuğunda görülmesi beklenen durumlardan biridir?

A) Renal agenezi

B) Konjenital kalp hastalıkları

C) Hepatomegali

D) Makrosefali

E) Normal mental gelişim

 

37. Prematüre bebeklerde aşağıdaki vitaminlerden hangisinin eksikliği eritrosit hemolizine neden olur?

A) Vitamin K

B) Vitamin A

C) Vitamin D

D) Vitamin E

E) Vitamin B6

 

38. % 100 konsantrasyonda oksijen verilmesine rağmen siyanozu düzelmeyen bir yenidoğan bebeğin muayenesinde kalp hızı 136/dakika, 1. ve 2. kalp sesleri (S1 ve S2) normal olarak saptanıyor ve üfürüm duyuluyor. Telekardiyografide kalp gölgesinin normal büyüklükte ve akciğer kanlanmasının azalmış olduğu gözleniyor. Elektrokardiyografi bulguları sinüzal ritimde, hızı 148/dakika, PR aralığı 0.10 saniye, frontal planda QRS aksı (-) 60° olarak bulunuyor.

Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fallot tetralojisi

B) Büyük arterlerin basit transpozisyonu

C) Triküspit atrezisi

D) Persistan trunkus arteriozus

E) Total anormal pulmoner venöz dönüş anomalisi

 

39. Patent duktus arteriozuslu yenidoğan bir bebekte duktusun medikal olarak kapatılması için aşağıdaki ilaçlardan hangisi kullanılır?

A) Prostaglandin E1

B) Prostaglandin E2

C) Tolazolin

D) Propranolol

E) İndometazin

 

40. Aşağıdakilerden hangisi kabızlığa neden olmaz?

A) Diabetes mellitus

B) Hirschprung hastalığı

C) Hiperkalemi

D) Hipotiroidizm

E) Kistik fibrozis

 

41. Boy kısalığı ve büyüme geriliği olan 10 yaşındaki bir kız çocuğun klinik değerlendirmesinde, ilk aşamada aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekmez?

A) Serum tiroksin konsantrasyonu tayini

B) Rastgele insülin benzeri büyüme faktörü-1/somatomedin C (IGF-1/SM-C) ölçümü

C) Kemik yaşının radyolojik olarak değerlendirilmesi

D) Rastgele plazma büyüme hormon konsantrasyonu ölçümü

E) Tam kan sayımı

 

42. Çocuklarda aşağıdaki hastalıklardan hangisi diabetes mellitusun görülme sıklığını artırmaz?

A) Addison hastalığı

B) Hipertiroidi

C) Akromegali

D) Glukagonoma

E) Feokromositoma

 

Dikkat yanlış çağrışım “Addison diyabet sıklığını artırmıyor muydu?” şeklinde düşündürebilir.

 

Addison hastalığı diabeti olan hastalarda sık görülür, bu konkomitan bir durumdur, ancak diabetin sıklığını artırıcı bir özelliği yoktur.

 

43. Aşağıdakilerden hangisi stafilokoksik pnömoninin sık görülen bulgularından biri değildir?

A) Akciğer apsesi

B) Pnömatosel

C) Hiler lenfadenopati

D) Plevral efüzyon

E) Solunum sıkıntısı

 

44. Tarlada dolaşırken ayağına çivi batan ve daha önce bir kere karma aşı yapıldığı öğrenilen 8 yaşındaki bir çocukta, yara yerinin yıkanmasından sonra en uygun yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bir doz difteri-tetanos aşısı ile tetanos immünoglobulini yapılması

B) Yalnızca tetanos immünoglobulini yapılması

C) Bir doz difteri-tetanos-boğmaca aşısı yapılması

D) Antibiyotik verilmesi

E) Bir doz tetanos aşısı yapılması

 

45. Aşağıdakilerden hangisi Corynebacterium diphtheriae enfeksiyonunun komplikasyonlarından biri değildir?

A) Miyokardit

B) Yumuşak damak paralizisi

C) Diyafram paralizisi

D) Beyin apsesi

E) Periferal nöropati

 

46. Aşağıdakilerden hangisi kızamık enfeksiyonunun komplikasyonlarından biri değildir?

A) Orta kulak iltihabı

B) Mastoidit

C) Orşit

D) Pnömoni

E) Servikal adenit

 

47. Aşağıdakilerin hangisinde polisitemi gözlenmez?

A) Adrenal hiperplazi

B) Diyabetik anne çocuğu

C) Methemoglobinemi

D) Fallot tetralojisi

E) Hipotiroidi

 

48. Aşağıdakilerden hangisi herediter sferositozun en sık görülen nedenidir?

A) Otozomal dominant kalıtım

B) Otozomal resesif kalıtım

C) X e bağlı kalıtım

D) Mitokondriyal kalıtım

E) Poligenik kalıtım

 

49. β -talasemi taşıyıcılığı tanısı için kullanılan parametre aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yüksek MCV değeri

B) Yüksek RDW değeri

C) Artmış trombosit sayısı

D) Yüksek HbA2 düzeyi

E) Düşük HbF düzeyi

 

50. Kahverengi idrar yapma, baş ağrısı ve göz kapaklarında şişlik nedeniyle getirilen 7 yaşındaki erkek çocukta öncelikle aşağıdakilerden hangisi düşünülmelidir?

A) Sistit

B) Nefrokalsinozis

C) IgA nefropatisi

D) Akut poststreptokoksik glomerülonefrit

E) Polikistik böbrek

 

51. İshal, dehidratasyon, anüri, renal fonksiyonlarda bozulma, solukluk, trombositopeni ile hastaneye yatırılan 4 yaşındaki bir çocukta hemolitik üremik sendroma bağlı olarak aşağıdakilerden hangisinin gelişme olasılığı en yüksektir?

A) Kortikal nekroz

B) Renal arter trombozu

C) Renal ven trombozu

D) Akut tübüler nekroz

E) Prerenal yetmezlik

 

52. Aşağıdakilerden hangisi bronşiyal astım için tetikleyici faktörlerden biridir?

A) Hipoaktivite

B) Sıcak, nemli ortam

C) Pulmoner hemosiderozis

D) Gastroözofageal reflü

E) İmmün yetmezlik

 

53. Bronşiyal astımın uzun süreli tedavisinde aşağıdakilerden hangisinin düzenli kullanılması önerilir?

A) Albuterol

B) Terbutalin

C) Metaproterenol

D) İpratropium

E) Montelukast

 

54. Aşağıdakilerden hangisi spazmodik krup’un özelliklerinden biridir?

A) Bakteriyal enfeksiyon kaynaklı olması

B) Larengeal web’in sık görülmesi

C) Sıklıkla geceleri başlaması

D) Genellikle yüksek ateşle seyretmesi

E) 5 yaşın üstünde daha sık görülmesi

 

55. Aşağıdaki öksürük tiplerinden hangisi, karşısında verilen hastalık için karakteristik değildir?

     Öksürük tipi           Hastalık

A) Noktürnal            Kistik fibrozis

B) Wheezing               Reaktif hava yolu

C) Metalik                   Trakeit

D) Paroksismal           Boğmaca

E) Prodüktif                Bronşiektazi

 

56. Aşağıdakilerden hangisi katılma nöbetlerinin özelliklerinden biri değildir?

A) Siyanotik ve soluklukla seyreden olmak üzere iki formu vardır.

B) İnteriktal EEG bozuktur.

C) 2 yaşında en sık görülür, 5 yaştan sonra nadirdir.

D) Düşme ve başı bir yere vurma ile tetiklenir.

E) Bradikardi, asistol, apne periyodları görülebilir.

 

57. Son iki gündür yürüyemediği için getirilen 8 yaşındaki çocuğun hikâyesinden, önceleri tamamen sağlıklı olduğu fakat 10 gün önce gastroenterit geçirdiği öğrenilmiştir. Nörolojik muayenede alt ekstremitelerde simetrik proksimal kas güçsüzlüğü, dört yanlı arefleksi saptanmıştır.

Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Musküler distrofi

B) Spinal musküler atrofi

C) Miyasteni

D) Konjenital hipomiyelinizasyon nöropatisi

E) Guillain-Barré sendromu

 

58. Nöroblastomun en sık görüldüğü yerleşim yeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karın

B) Göğüs

C) Pelvis

D) Boyun

E) Kafa içi

 

59. Aşağıdakilerden hangisi lösemi için predispozan bir faktör değildir?

A) Fanconi sendromu

B) Bloom sendromu

C) Sturge-Weber hastalığı

D) Down sendromu

E) Ağır kombine immün yetmezlik

 

Bu soruda iki doğru cevap var:

 

Bu soru Nelson 17. baskı sayfa 1694’te bulunan BOX 487-1’den sorulmuş. Soruyu soran orada yazanları aynen alıp, tam anlamıyla “dekortike” sormuş.

 

Çok basit bir şekilde Fankoni Sendromu deyince renal proksimal tübül hasarı ile karakterize olan hastalığın akla geleceğini düşünememiş.

 

Doğaldır ki her fani gibi Nelson da hata yapabilir. Soru tam anlamıyla dikkatsizlik ve özensizliğe kurban gitmiş. Soru kesin olarak iptal edilmelidir. İptal etmemeleri onlar adına çok büyük bir ayıp olur.

 

Hatta Nelsonun indeksinde Fanconi sendromu’na bakınca zaten Fanconi anemisinin anlatıldığı 1694. sayfa değil, böbrekteki Fankoni Sendromunun anlatıldığı 1759 ve 1760 nolu sayfalar gösteriliyor.

 

Kaynak:

Nelson textbook of pediatrics 2004 baskısı sayfa 1694 ve 1759-1760

 

Sturge Weber dışındaki sıklar 1694 nolu sayfadaki tabloda yer alıyor ve tabloya göre doğru seçenek Sturge Weber ama Nelson’daki tabloda baskı hatası var ve Fanconi Sendromu olarak geçen seçeneğin aslında Fanconi Aplastik anemisi olması gerekiyor ancak bu durumda soru doğru olurdu.

 

Hepimizin bildiği gibi Fanconi Aplastik Anemisi kromozomal kırılma sendromlarından biridir ve bu hastalıkta lösemi riski artmıştır. Hâlbuki renal proksimal tübül hasarı ile karakterize olan Fankoni sendromunun lösemi ile ilişkisi yoktur.
 

60. Aşağıdakilerden hangisi tıp etiğinin temel ilkeleri arasında yer almaz?

A) Zarar vermeme

B) Yararcılık

C) Hasta adına karar verme

D) Özerkliğe saygı

E) Adalet

 

61. Ülkemizde aşağıdakilerden hangisinin ölüden aktarımı için aksine bir vasiyet veya beyan yoksa verici izni koşulu aranmayabilir?

A) Böbrek

B) Kalp

C) Karaciğer

D) Kornea

E) Pankreas

 

62. Serum sodyum düzeyi 122 mEq/L olan 70 kg ağırlığında ve 40 yaşında bir erkek hastada total sodyum açığı kaç mEq/L dir?

(Normal sodyum düzeyi: 142 mEq/L)

A) 840

B) 1500

C) 1800

D) 2400

E) 8400

 

Genel Cerrahinin eski soruları ve pratiği ile çelişen bir soru..

 

Genel cerrahi sorularının geçmişle bağı kopmaya başladı. Eski sınavlarda sorulan sorular ve cevaplarıyla, son iki sınavın soruları arasında farklar/çelişkiler var. Örneğin şimdiye kadar tüm sınavlarda sodyum, klor açık hesaplamalarında doğru cevap için hücre dışı sıvı oranı olan %20 çarpanı kullanılırken; bu sınavda doğru cevap için, hücre içi sıvı oranı da dahil edilerek %60 çarpanı kullanılması gerekiyor.  Zaten 0,2 ile soruyu cevapladığınızda tespit edilen 280 meq/L değeri şıklarda yok. Bu sebeple zaten tek doğru cevap var, O da:

 

Na açığı (142(bu değer soruda verilmiş) – var olan Na miktarı(122)) X hastanın kilosu X 0,6 değeriyle bulunuyor.

 

142 – 122 X 70  X 0,6= 840…

 

63. Aşağıdaki inflamasyon mediyatörlerinden hangisi bronkokonstrüksiyon, vazokonstrüksiyon ve trombosit agregasyonu yapar?

A) Histamin

B) Serotonin

C) Bradikinin

D) İnterlökin-1

E) İnterlökin-6

 

64. Aşağıdakilerden hangisi masif kan transfüzyonu sonrası görülmez?

A) Dilüsyonel trombositopeni

B) Faktör V ve VIII eksikliği

C) Sitrat toksisitesi

D) Metabolik asidoz

E) Hipokalsemi

 

Bu soruda hiç doğru cevap yok. Çünkü masif kan transfüzyonu sonrası seçeneklerdekinin tümü görülebilir. Aşağıdaki referanslar ile itiraz edilebilir.

 

Kaynaklar:

1- Sayek, Temel Cerrahi, Prof. Dr. İ. Sayek, Güneş kitabevi, 2004, 3. Baskı, Sayfa 163

2- Schwartz, Principles of Surgery, 8th. edition, Sayfa  78-79

 

65. Uzun süre glukokortikoid kullanan bir hasta ağır bir travma sonucu yoğun bakıma yatırılıyor.

Bu hastanın tedavisi sırasında artmış glukokortikoid  gereksinimi karşılanmazsa aşağıdakilerden hangisinin görülmesi beklenmez?

A) Hiperglisemi

B) Azotemi

C) Hipotansiyon

D) Hiponatremi

E) Hiperkalemi

 

66. 35-50 yaş aralığında, kadınlarda en sık görülen benign meme hastalığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fibroadenom

B) İntraduktal papillom

C) Sistosarkom fillodes

D) Fibrokistik değişiklikler

E) Meme tüberkülozu

 

67. Aşağıdaki hipertiroidi tedavilerinin hangisinde hipoparatiroidi gelişme riski en yüksektir?

A) L-tiroksin

B) Propranolol

C) Metimazol

D) Radyoaktif iyot

E) Total tiroidektomi

 

68. Kırk yaşında nodüler guatr tanısı alan bir kadın hastanın nodül olan tarafına total lobektomi ve istmektomi yapılıyor. Patoloji raporunda 2.5 cm lik bir odakta papiller tiroid kanseri saptanıyor.

Bu hastada bundan sonraki aşamada ilk yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Radyoaktif iyot tedavisi

B) Radyoterapi

C) Tamamlayıcı tiroidektomi

D) Tiroid hormon replasman tedavisi

E) Tedavisiz izlem

 

69. İntraperitoneal apseler aşağıdakilerin hangisinde en az görülür?

A) Pelvis

B) Sağ subhepatik alan

C) Sol subhepatik alan

D) Bursa omentalis

E) Subdiyafragmatik alan

 

70. Aşağıdakilerden hangisi Zollinger-Ellison sendromunu düşündürmez?

A) Distal duodenum ve jejunumda ülser varlığı

B) Ülserin medikal tedaviye yanıt vermemesi

C) Peptik ülser ile birlikte diyare olması

D) Hiperparatiroidi ve peptik ülserin birlikte olması

E) Antrum yerleşimli soliter ülser varlığı

 

71. Dumping sendromlu hastalarda yakınmalar aşağıdakilerden hangisiyle başlar?

A) Dolaşan kan hacminin düşmesiyle

B) Arteryal basıncın düşmesiyle

C) Splanknik kan akımının artmasıyla

D) Hematokritin yükselmesiyle

E) Hiperosmolar gıdaların ince bağırsağa gelmesiyle

 

72. Perianal apse nedeniyle 3 kere ameliyat edilmiş olan bir hasta defekasyon sonrası ağrı ve kanama şikâyetleriyle doktora başvuruyor. Yapılan fizik muayenede perianal atipik fissür saptanan hastanın hikâyesinden kilo kaybı, zaman zaman karın ağrısı ve eklem ağrıları olduğu öğreniliyor.

Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Amebik kolit

B) Perianal fissür zemininde gelişen kanser

C) Crohn hastalığı

D) Chlamydia rektiti ve perianal enfeksiyon

E) Perianal hidradenitis suppuravita

 

73. Aşağıdaki hastalıkların hangisinde Grey Turner belirtisi görülür?

A) Akut hemorajik pankreatit

B) Portal hipertansiyon

C) Akut apandisit

D) Ülseratif kolit

E) Akut duodenal ülser

74. Aşağıdakilerden hangisi akut apandisiti başlatan temel faktördür?

A) Lümen içinde bakteriyal çoğalma ve mukus salgısı

B) Apendiks lümeninin tıkanması

C) Lümen içi basınç düşüşü

D) Lenfatik ve venöz obstrüksiyon

E) Arteryal kan akımında azalma

 

75. Ani başlayan masif alt gastrointestinal kanama şikâyetiyle başvuran 35 yaşında bir hastanın öyküsünden son 10 yıldır tekrarlayan ataklar halinde ağızda aft ve genital ülserasyon olduğu öğreniliyor. Çekilen anjiyografide terminal ileumda kanama olduğu görülüyor.

Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gastrointestinal lenfoma

B) Anjiyodisplazi

C) İlaca bağlı ülserasyonlar

D) Crohn hastalığı

E) Entero-Behçet hastalığı

 

76. Zaman zaman ataklar halinde gelen yaygın kızarıklıklar, diyare ve boyunda venöz dolgunluk saptanan 60 yaşındaki bir hastada yapılan tetkiklerde karaciğerde yer kaplayan kitle ve sağ kalp kapaklarında patolojik kalınlaşma olduğu görülmüştür.

İdrarda 5-hidroksiindolasetik asit düzeyi yüksek olarak bulunan bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karsinoid sendrom

B) Hepatoselüler karsinom

C) Feokromositoma

D) Atrial miksoma

E) Cushing sendromu

 

77. Rektosigmoid bileşkede tam intestinal obstrüksiyona neden olan adenokarsinom saptanan bir hastada intestinal perforasyon bulguları görülüyor.

Aşağıdakilerden hangisinin perforasyon bölgesi olma olasılığı en yüksektir?

A) Rektum

B) Sigmoid kolon

C) Splenik fleksura

D) Çekum

E) Terminal ileum

 

78. Daha önce hiç ameliyat olmamış 70 yaşın üzerindeki kişilerde masif alt gastrointestinal sistem kanamasına en sık neden olan lezyon aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aortoenterik fistül

B) Ailesel polipozis

C) Divertikülozis

D) Kolon kanseri

E) Peptik ülser

 

79. Aşağıdaki anestezik maddelerden hangisi nistagmusa neden olur?

A) Propofol

B) Enfluran

C) Duroperidol

D) Ketamin

E) Halotan

 

80. Mesane karsinoma in situ tedavisinde en etkili intravezikal uygulanan ajan aşağıdakilerden hangisidir?

A) BCG

B) Mitomisin-C

C) Doksorubisin

D) İnterferon

E) Thio-tepa

 

81. Aşağıdaki santral sinir sistemi tümörlerinden hangisi embriyonik kalıntılardan köken almaz?

A) Kraniofarenjiyom

B) Kordoma

C) Epidermoid kist

D) Teratom

E) Menenjiyom

 

82. İntestinal obstrüksiyona neden olan aşağıdaki durumların hangisinde hiç zaman kaybetmeden acil cerrahi girişim gerekir?

A) İleal atrezi

B) Midgut volvulusu

C) İnfantil hipertrofik pilor stenozu

D) Jejunal atrezi

E) Duodenal stenoz

 

83. Posterior mediastende en sık görülen tümör aşağıdakilerden hangisidir?

A) Timoma

B) Tiroid tümörleri

C) Lenfoma

D) Teratodermoid tümörler

E) Nörojenik tümörler

 

84. Presbiyopi semptomları, aşağıdakilerin hangisinde diğerlerine göre daha erken ortaya çıkar?

A) Düzeltilmemiş hipermetroplarda

B) Miyopik astigmatizması olanlarda

C) Emetroplarda

D) Düzeltilmemiş miyoplarda

E) Pupil çapı daha büyük olanlarda

 

85. Akut süpüratif otitis mediada gerekli olduğu zaman miringotominin yapıldığı kulak zarı bölgesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anterosuperior kadran

B) Anteroinferior kadran

C) Posteroinferior kadran

D) Posterosuperior kadran

E) Pars flaksida

 

86. Pelvik endometriozise bağlı ağrının tıbbi tedavisinde kullanılan aşağıdaki ilaçlardan hangisi antiprogestinik etki gösterir?

A) Medroksiprogesteron asetat

B) Danazol

C) Linestrenol

D) Didrogesteron

E) Megestrol asetat

 

87. Genital organlarda aşağıdakilerden hangisinin görülmesi durumunda şankroid düşünülmelidir?

A) İnguinal lenfadenopati olmaksızın ağrısız ve indüre ülser

B) Vezikül ve küçük ülser grupları

C) Ağrılı ülserler ve hassas inguinal lenfadenopati

D) Ülser olmaksızın lenfadenopati

E) Ağrısız siğil benzeri yapılar

 

88. Aşağıdakilerden hangisi kadınlarda Levator ani’yi oluşturan kaslardan biri değildir?

A) M. puborectalis

B) M. pubococcygeus

C) M. pubovaginalis

D) M. iliococcygeus

E) M. obturatorius internus

 

89. Overlerin kemoterapötik ilaçlara en dirençli olduğu dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Prepubertal

B) 15-20 yaş arası

C) 21-30 yaş arası

D) 31-40 yaş arası

E) Perimenopozal

 

90. Gerçek ve yalancı kemik pelvisi ayıran, pelvik girimi belirleyen anatomik oluşum aşağıdakilerden hangisidir?

A) Spina ischiadica

B) Tuber ischiadicum

C) Linea terminalis

D) Tuberculum pubicum

E) Spina iliaca anterior superior

 

91. Gebelikte, sistemik lupus eritematozus aşağıdaki maternal ve perinatal etkilerden hangisine yol açmaz?

A) Fetal gelişmede yavaşlama

B) İntrauterin ölüm

C) Erken doğum

D) Konjenital anomali sıklığında artış

E) Preeklampsi sıklığında artış

 

92. Gebelik, aşağıdaki hastalıklardan özellikle hangisinde olumsuz etki gösterir?

A) Akalazya

B) Aktif peptik ülser

C) Akut viral hepatit E

D) Romatoid artrit

E) Crohn hastalığı

 

Neyi sorduğu belli olan bir soru… Ancak E seçeneğinde yer alan Crohn hastalığı için Williams Obstetrics kitabının ilgili bölümü “gebeliğin, aktif durumdaki inflamatuvar barsak hastalığının seyrini kötüleştirebileceğini” de belirtiyor. Seçenekler daha iyi hazırlanmalıydı.

 

93. Vajinal doğum sırasında verteks prezentasyonunda olan bir fetüs, doğum kanalında ilerlerken gerçekleşen kardinal hareketlerden hangisi başın çıkmasını sağlar?

A) Angajman

B) İç rotasyon

C) Dış rotasyon

D) Fleksiyon

E) Ekstansiyon

 

94. Turner sendromunda, aşağıdaki anomalilerden hangisinin sıklığında artış beklenmez?

A) Boyunda lenfödem

B) Boyunda kistik higroma

C) Mental gerilik

D) Aort koarktasyonu

E) At nalı böbrek

 

95. Oogonia ve oositlerin sayısal olarak en fazla olduğu dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A) İntrauterin 8. hafta

B) İntrauterin 20. hafta

C) Yenidoğan dönemi

D) Puberte öncesi çocukluk dönemi

E) Menarş

 

96. Postmenopozal östrojen-progestin kombine hormon replasman tedavisinin aşağıdakilerden hangisinin sıklığını azalttığı gösterilmiştir?

A) Lenfoma

B) Serviks kanseri

C) Meme kanseri

D) Over kanseri

E) Kolorektal kanser

 

97. Aşağıdakilerin hangisinde görülen kanserlerin evre tayini, tedavi amaçlı cerrahi girişim öncesi klinik yöntemlerle yapılabilir?

A) Serviks

B) Endometriyum

C) Vulva

D) Over

E) Fallop tüpü

 

98. Sağ labium majör üzerinde 2 cm lik tümör bulunan 75 yaşındaki bir kadın hastadan alınan biyopside invaziv yassı hücreli karsinom saptanmıştır.

Bu hastada yayılım olması beklenen ilk lenf nodu bölgesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Femoral

B) İnguinal

C) Eksternal iliak

D) Obturator

E) Paraaortik

 

99. Aşağıdakilerden hangisi kontrasepsiyon amaçlı kullanılan depo medroksiprogesteron asetatın yan etkilerinden biri değildir?

A) Menoraji

B) Kilo artışı

C) Sıvı retansiyonu

D) Depresyon

E) Baş ağrısı

 

100. Aşağıdaki kontraseptif yöntemlerden hangisinin kullanılması kadında üriner enfeksiyon riskinde artışa yol açabilir?

A) Erkek kondomu

B) Kombine oral kontraseptif hap

C) Rahim içi araç

D) Diyafram

E) Spermisidal vajinal tablet

 

Çok sıkıntılı bir soru. Anlaşılan o ki diyaframı sormak istemiş ama spermisidleri seçeneklere koyarken çok dikkatsiz davranmışlar. Çünkü spermisidlerle ilgili textbooklarda çelişkili ve net olmayan ifadeler yer alıyor:

 

Spermisidlerle ilgili olarak Speroff Clinical Gynecologic Endocrinology and infertility 2005 kitabında 1005 numaralı sayfada “diyafram-spermisid (kombine kullanım kastediliyor) kullananlarda vajinal flora değişir, E.coli kolonizasyonu ve artmış üriner sistem enfeksiyonu riski vardır” yazmaktadır.

 

Ayrıca Novak and Berek’ Gynecology, 2007 kitabında  257. sayfada spermisidlerle ilgili olarak vajende E. Coli kolonizasyonu yapabileceği ve koitus sonrası bakteriüri yapabileceği yazmaktadır.

 

Fakat bu ifadelerin, tek başına spermisid kullanımının sorudaki şekliyle “üriner enfeksiyon riskinde artışa” neden olduğu şeklinde yorumlamak mümkün olmayabileceği için bu soruyu kesin olarak yanlış olanlar bölümüne alamadık. Çünkü önceki yıllardaki bu tarz zorlama itirazlar kabul edilmemişti.

 

Yine de itiraz etmek isteyenler aşağıdaki kaynakları referans gösterebilirler:

 

Kaynaklar:

1- Speroff Clinical Gynecologic Endocrinology and Infertility, 7th edition, 2005, p: 1005

2- Novak and Berek’ Gynecology, 2007, 14th edition, p: 257