|


Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği

ile İlgili Sık Sorulan Sorular

1. Geçici 9 ve 10. Maddelerde yer alan dallarda uzmanlık belgesi alacak olanlar “Devlet Hizmeti Yükümlülüğü”ne tabi olacaklar mı ?

Bu kapsamda olanlar 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda 5371 sayılı Kanunla yapılan değişiklik hükümlerine göre değerlendirileceklerdir.

2. Uzmanlık eğitimini tamamladığı halde halen uzmanlık eğitimi bitirme sınavına girip uzmanlık belgesi almamış olanların durumu nedir?

18 Temmuz 2009 tarihinden itibaren üç ay süre içerisinde eğitimlerini yapmış oldukları kurumlara başvurarak takip eden altı ay içerisinde bu Yönetmelik hükümlerine göre uzmanlık eğitimi bitirme sınavına gireceklerdir. Bu süreler içerisinde başvurmayan veya sınava girmeyenler önceki eğitimlerine ilişkin bir hak talep edemeyeceklerdir ve uzmanlık belgesi alamayacaklardır.

(Eğitim süresi bittiği halde halen eğitim aldığı kurumda bulunanlar ya da eğitim aldığı kurumdan ayrılmış olanlar için bu uygulama aynıdır)

(Geçici Madde 6)

3. Uzmanlık eğitimini yurt dışında tamamlayarak o ülkede diploma almış birinin denklik durumu nedir ?

a) Yurt dışında uzmanlık eğitimi veren ve Tıpta Uzmanlık Kurulunun yayınlayıp güncellediği tanınmışlık listesinde yer alan kurumlardan o ülkede ilgili dalda uzmanlık belgesi almış olanların bu belgeleri fakülte veya eğitim hastanelerince tasdik edildikten sonra Bakanlıkça tescil edilir. b) Tıpta Uzmanlık Kurulunun yayınlayıp güncellediği tanınmışlık listesinde yer almayan bir kurumdan uzmanlık belgesi almış ise Kurulun belirlediği fakülte veya eğitim hastanelerine sınava alınmak üzere gönderilir.

4. Tezini yetiştiremeyen uzmanlık öğrencisinin durumu nedir?

Tez konusu uzmanlık öğrencisinin eğitim sorumlusu tarafından ana dallarda eğitim süresinin ilk yarısı içinde, yan dallarda eğitim süresinin ilk 6 ayı içinde belirlenir ve uzmanlık öğrencisine bildirilir. Uzmanlık öğrencisi hazırladığı tezi eğitim süresinin bitimine 3 ay kala jüri önünde savunur. Bu noktada tezin yetiştirilememesi mazareti ile ilave zaman istenmesi mümkün değildir. Tez jüri önünde savunulduğunda 3 sonuç söz konusu olabilir:

(1). tez kabul edilir.

(2). şekli eksiklerin giderilmesi için en fazla 1 ay süre verilir.

(3). tez reddedilir. (başarısızlık)

Başarısızlık durumunda tez danışmanının önerisi ile kurumun akademik kurullarında görüşülerek uzmanlık eğitimi süresine altı aylık bir süre eklenir. Tez savunmasında başarısızlık durumu oluşmadan eğitim süresine ilave süre eklenmesi söz konusu olamaz.

(Madde 28)

5. Uzmanlık öğrencisi eğitime hak kazandığı birim dışındaki bir yerde hangi durumlarda eğitim alabilir?

Eğitim sürelerinin ve rotasyonların kazanılan birimde yapılması esas olmakla birlikte kurumda ilgili uzmanlık dalına ait rotasyonların yapılacağı eğitim biriminin bulunmaması, bulunsa bile asgari uygulamaları yapmasına yeterli olmaması veya başka kurumda yapılmasında eğitim sorumlusu tarafından fayda görülmesi durumlarında kabul belgesi sağlanması şartıyla kurum amirince uygun görülen yerlere uzmanlık öğrencisi rotasyon için gönderilebilir.

Ayrıca, eğitim sorumlularının uygun görmesi ve kabul belgesi sağlanmış olması kaydıyla kurum içerisinde yapılamayan rotasyonlar hariç olmak üzere uzmanlık öğrencisine yurt içinde ve yurt dışında uzmanlık eğitimi alması için bir yıla kadar ücretsiz izin verilebilir.

(Madde 27)

6. Uzmanlık eğitimi süresi hangi durumlarda uzatılabilir?

Tezin uzmanlık eğitimi süresi bitmesine 3 ay kala jüriye sunulmasını (Madde 28, fıkra (3)) takiben en geç bir ay içinde tez jüri önünde savunulur (Madde 28 fıkra (4)).

Jüri: (1). tezi kabul edebilir; (2). gerekli görürse bu andan itibaren 1 ay içinde tamamlanması gereken bir düzeltme isteyebilir; (3). Tezi reddedebilir.

Tez reddedildiği takdirde tez danışmanının önerisi ile kurumların akademik kurullarında görüşülerek eğitim süresi 6 ay uzatılır. 6 ay uzatma sonunda tez tekrar reddedilirse 15 gün içinde oluşturulan yeni bir jüri tezi inceler ve tez 1 ay içinde tekrar savunulur. Tez yine reddedilirse uzmanlık öğrencisinin uzmanlık eğitimi ile ilişiği kesilir.

Tezi kabul edilenler bitirme sınavına girdiklerinde başarısız olurlarsa, veya bu sınava girmezlerse 6 ay içerisinde sınava tekrar alınırlar. (Bu süre içinde ilişikleri kesilmez). İkinci bitirme sınavında da başarısız olanların veya sınava girmeyenlerin uzmanlık eğitim ile ilişikleri kesilir.

Tez savunması yapılmadan tez konusundaki çalışmalar yetiştirilemediği için uzatma yapılamaz, bitirme sınavına girilmeden eğitim yetersiz denilerek uzatma yapılamaz.

(Madde 28 ve 29)

7. Uzmanlık öğrencileri sağlık ve eş durumu mazeretleri ile uzmanlık eğitimi gördükleri kurumu değiştirebilirler mi?

TUEY’in “Uzmanlık eğitiminde kurum ve dal değiştirme” başlıklı 23.madde hükümlerine göre uzmanlık öğrencilerinin durumlarını belgelendirerek Tıpta Uzmanlık Kuruluna başvurmaları ve mazereti kabul edilenler için, gitmek istedikleri kurumda ilgili uzmanlık dalının sınava girilen dönemdeki sınav puanına veya o dönemde o birim için kadro açılmamışsa son üç sınav puanının ortalamasına bakılır.

Puan durumu; geçiş yapılacak birimin giriş puanına eşit veya bu puandan daha yüksek ve geçiş yapmak istenilen birimin kadro durumu uygun ise ilgili mevzuat çerçevesinde bir defaya mahsus olmak kaydıyla geçiş yaptırılır.

(Madde 23)

8. Uzmanlık eğitimine mecburi askerlik hizmeti nedeniyle ara vermek zorunda kalanlar ile uzmanlık eğitimi giriş sınavlarını kazandıkları halde askerlik nedeniyle uzmanlık eğitimine başlayamayanlar hakkında nasıl bir uygulama yapılacaktır?

Uzmanlık eğitimi yaparken askerlik sebebiyle uzmanlık eğitimiyle ilişikleri kesilenler 18 Temmuz 2009 tarihinden itibaren üç ay içerisinde; uzmanlık eğitimi giriş sınavlarını kazandıkları halde askerlik sebebiyle uzmanlık eğitimine başlayamayanlardan halen askerlikleri devam edenler ise askerliklerinin bitmesini takiben ilgili mevzuatta öngörülen süre içerisinde; başvurmaları halinde uzmanlık eğitimine kaldıkları yerden devam ederler.

(Geçici Madde 5)

9. Uzmanlık eğitimine devam edenlerden kurum veya dal değişikliği için yeniden uzmanlık eğitimi giriş sınavına girenlerin yerleştirmeye esas mesleki puanı ne kadar düşürülür?

Mesleki bilgi puanı % 2 oranında düşürülür. Bu uygulama önceden % 3 şeklindeydi.

(Madde 18)

10. Uzmanlık eğitimi öncesinde yabancı dil seviyesi hangi sınavlarla nasıl ölçülecek? Eski sınav sonuçlarının geçerlilik süresi ne olacak?

Yeterlik esasına dayanan mesleki yabancı dil sınavı TUS un yabancı dil sınavı, Kamu Personeli Dil Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Dil Sınavı (ÜDS) ile ölçülecektir. Bu sınavlarda yüz üzerinden en az elli puan alanlar başarılı sayılacaklardır. Eski sınav sonuçları belgelerin verilmesine esas olan yabancı dil sınavının tarihten itibaren 3 yıl süre ile geçerli olabilecektir.

Yönetmelikte yabancı dil sınavının İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinde yapılacağı belirtilmiştir. Ayrıca; gerek duyulursa Kurulun belirleyeceği diğer dillerde de yapılabilecektir. Şu ana kadar ilk üç dil dışında bir dil belirlenmemiştir. Ancak son 3 senede bu üç dil dışındaki bir dilde geçerli puan alan adaylar yabancı dil sınavından muaf olacaktır.

(Madde 17)

11.Uzman olan bir tabip, YDUS (Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı) yoluyla başka bir ana dalda uzmanlık eğitimine başlayabilir mi? Söz konusu Yönetmeliğin “Uzmanlık eğitimine giriş sınavları” başlıklı 15. maddesinin dördüncü fıkrası hükümleri gereği TUS ile veya kontenjan açıldığı takdirde uzman oldukları alanlarda yapılan YDUS ile ana dalda uzmanlık öğrencisi alınabilecektir.

(Madde 15, fıkra (4))

12. Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS ) ne zaman ve nasıl yapılacak?

Diş Hekimliği Fakültesi mezunları için DUS, ÖSYM tarafından yılda en az iki defa yapılacaktır. Bu konuda ÖSYM sınav takvimini duyuracaktır.

(Madde 15)

13. “Uzmanlık Eğitimi Takip Sistemi” nedir, nasıl işleyecektir ve ne işe yarayacaktır?

Uzmanlık Eğitimi Takip Sistemi (UETS) hem fakülte hastanelerinde hem de Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinde verilmekte olan uzmanlık eğitimini planlama, takip etme ve değerlendirme amaçlı kullanılacak bir sitemdir.

UETS elektronik ağ ortamında çalışacak olan bir yazılımdır. Uzmanlık öğrencileri ve eğiticiler bu yazılıma elektronik ağ ortamında kendilerine Bakanlık tarafından verilecek kullanıcı adı ve şifreleriyle ulaşacaklardır.

Yönetmeliğin yayımından itibaren en geç iki yıl içerisinde faaliyete geçecektir. Uzmanlık eğitimini bitirenlere diplomalarının yanında, almış oldukları eğitimin daha detaylı niteliğini göstermek üzere UETS raporu olarak e-karne verilecektir. Bu karnenin aslı Bakanlık sunucu bilgisayarında saklanmaya devam edilecektir.

(Madde 25)

14. Tıpta Uzmanlık Kurulunun görevleri arasında sayılan uzmanlık alanlarındaki eğitimin standartlarının, müfredat ve rotasyonların belirlenmesi ne zaman olacaktır ve nasıl duyurulacaktır?

Bu görevler Tıpta Uzmanlık Kurulu  tarafından yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra 6 ay içerisinde yerine getirilecektir ve elektronik ağ (internet) yoluyla duyurulacaktır.

(Geçici Madde 8)

15. “Çekirdek Eğitim Müfredatı” ve “Genişletilmiş Eğitim Müfredatı” ne demektir?

Çekirdek Eğitim Müfredatı bir uzmanlık dalındaki uzmanlık eğitiminin olmazsa olmazlarına dayanır. Tıpta Uzmanlık Kurulunun kuracağı komisyonlarca hazırlanır, yayımlanır ve güncellenir.

Genişletilmiş Eğitim Müfredatı ise birimlere özgü ve çekirdek müfredatın üzerine birim tarafından uzmanlık öğrencisine verilmesi vaadedilen ve planlanan ilave eğitim programıdır.

Uzmanlık eğitiminin tamamlanması için çekirdek müfredat uyulması gereken bir zorunluluk iken, genişletilmiş müfredat uyulması gereken bir zorunluluk değil uzmanlık öğrencisine o birim tarafından kazandırılan niteliğin bir göstergesidir.

Genişletilmiş müfredat her birim tarafından hazırlanır ve güncellenir.

(Madde 25 in (3) üncü fıkrasının (a) ve ( b) bentlerindeki tanımlar.

16. Uzmanlık eğitimini kimler verebilir? Bir eğitim biriminde kendisi uzman olmamasına rağmen doktora yoluyla edinilmiş profesör ya da doçent unvanına sahip öğretim üyesi uzmanlık eğitimi verebilir mi?

Yönetmeliğin “Eğitim sorumluları” başlıklı 13. madde hükümleri gereği ilgili alanda uzmanlığı olan eğitim sorumluları verebilir.

Bir eğitim biriminde kendisi uzman olmamasına rağmen doktora yoluyla edinilmiş profesör ya da doçent unvanına sahip öğretim üyesi veya öğretim görevlisi, eğitim sorumluları nezaretinde uzmanlık eğitimi verebilir.

İlgili dalda eğitim sorumlusu istihdam edilinceye kadar o birimde uzmanlık öğrencisi kadrosu açılamaz.

Halen uzmanlık öğrencisi bulunan ancak uzman eğitim sorumlusu olmayan birimlerde bir yıl içinde eğitim sorumlusu istihdam edilemezse Kurul uzmanlık öğrencileri başka birimlere nakleder.

 (Madde 13 ve Geçici Madde 3)

17. Tıp dışı meslek mensubu olanların (eczacı, veteriner, kimyager ve biyolog gibi) tıpta uzmanlık eğitimi alabilmeleri ile ilgili bir düzenleme bulunmakta mıdır?

Yönetmeliğin “Veteriner, eczacı ve kimyagerler” başlıklı Geçici 4. maddesi ile eczacı, veteriner, kimyager olanlar kendi alanlarına ilişkin düzenleme yapılıncaya kadar TUS’da başarılı olmaları kaydıyla tıbbi biyokimya ve tıbbi mikrobiyoloji alanlarında uzmanlık eğitimi yapabilme hakkına sahiptirler.

 TUS’da yerleştirme yapılacak kontenjanlar her sınav dönemi için ayrı ayrı olmak üzere ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzda ilan edilmektedir. Söz konusu mesleklere mensup olanlar TUS kılavuzlarında kendileri için kontenjan açıldığı takdirde bu kontenjanlara başvurabileceklerdir.

Sadece tıp fakültesi mezunları için açılmış kontenjanlara eczacı, veteriner, kimyager ve biyologlar başvuramayacaklardır.

Biyologluk tıpta uzmanlık eğitimi yapabilecek meslekler arasında sayılmamaktadır.

(Madde 14, 15, 16 ve Geçici Madde 4)

18. Uzmanlık eğitim süresi kısalmış dallarda uzmanlık öğrencisi olup halen eğitimlerine devam edenler kısalan sürelerden yararlanmak için nasıl bir yol izleyecekler?

TUEY’in yayımı tarihinden itibaren altı ay içerisinde uzmanlık öğrencisi olduğu eğitim kurumuna dilekçe ile başvuracaklardır. Yeni yönetmeliğe tabi olmak mevcut uzmanlık öğrencilerine (asistanlara) tanınmış bir haktır ve başvuran uzmanlık öğrencilerinin (asistanların) dilekçeleri ilgili kurumlar tarafından reddedilemez.

Başvuranların eski tüzük hükümlerindeki uzmanlık sürelerine bakılır. Sürelerinin son iki yılına girmemiş olanların eğitim programı yeni hükümlere göre yapılandırılır.

Son 2 yılına girmiş olanlardan eğitim ve tez çalışması açısından ek süreye ihtiyacı olanların sürelerine, eğitim sorumlularının teklifi üzerine akademik kurul tarafından yönetmelikteki sürelerine 1 yıla kadar süre ilave edilebilir.

Süresi kısalmış bir alanda uzmanlık eğitimi yapanların henüz yapılmamış rotasyonları nedeniyle kısalmış süre içinde eğitimlerinin yetişmemesi halinde yukarıdaki gibi eğitim sorumlularının teklifi ve akademik kurullarının onayı ile 1 yıla kadar süre uzatımına gidilebilir.

Süre uzatımı miktarı eğer daha fazlası gerekmiyorsa bir yıldan az da yapılabilir.

(Geçici Madde 2)       Kurumlara yazılacak başvuru dilekçesi örneği için tıklayınız.

19. Yeni ihdas edilen uzmanlık alanlarında uzmanlık belgesi almak için nasıl başvurulacak?

http://kurullar.saglik.gov.tr/kurullar/tuk/yeniihdas.html adresinde detaylı bilgiyi bulabilirsiniz.

20. Alan adı değiştirilen ya da alanları birleştirilen uzmanlık alanları için uzmanlık belgelerini yenilemek isteyenler nasıl başvuracak? (Dermatoloji, Enfeksiyon hastalıkları, Çocuk Alerjisi, Çocuk İmmünolojisi, Çocuk Hematolojisi, Çocuk Onkolojisi, İç Hastalıkları ana dalına bağlı İmmünoloji ve İç Hastalıkları ana dalına bağlı Alerji Hastalıkları alanları hakkında)

http://kurullar.saglik.gov.tr/kurullar/tuk/alanbirl.html adresinde detaylı bilgiyi bulabilirsiniz.

Referans: www.kurullar.saglik.gov.tr