|


 

HOCALARIMIZIN ARALIK 2010
TUS SINAVI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

 

 

ANATOMİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

 

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

 

Bu dönem sorulan Anatomi sorularının sadece bir tanesi kas sorusu, diğerleri ise dolaşım sistemi ve nöroanatomi sorularıdır. Bu şimdiye kadar çok sık görmediğimiz bir uygulamadır. Sorular genellikle kolay ve orta zorluk derecelidir. Bununla birlikte, soruların aceleyle, son derece dikkatsizce ve özensizce hazırlandıkları söylenebilir.


A kitapçığı Temel Tıp Bilimleri 9. soru itiraz gerektiren, doğru yanıtı bulunmayan bir sorudur.


A kitapçığı Temel Tıp Bilimleri 2. soruda şekil üzerinde bir işaretleme hatası yapılmıştır, ancak bu durumun sorunun iptal edilmesi için yeterli görülmeyebileceğini düşünüyoruz.


A kitapçığı Temel Tıp Bilimleri 5. soruda aranan koşulları tümüyle karşılayabilecek kesin doğru bir cevap bulunmamaktadır. Bununla birlikte, “dolaylı olarak doğru yanıt kabul edilebilme” kıvraklığı, iptali isteminin karşısında durabilecek en önemli sorun olacağı için iptal edilmesi zor gibi görünmektedir.

 

Bundan sonraki bölümlerde sınav için yapacağımız değerlendirmelerde bu iki hatalı ve özensiz hazırlanmış soru hariç tutulmuştur.

 

 

Zorluk Derecelerine göre soru dağılımı nasıldı?

 

Çok Zor

:

0

soru

Zor

:

0

soru

Orta

:

4

soru

Kolay

:

3

soru

Çok Kolay

:

0

soru


Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

 

İkinci ve dokuzuncu soruları bir kenara koyarsak diğer sorular (8 soru) temel bilgiyi test eden sorulardır. Detay bilgiyi test eden soru yoktur.


Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

 

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

6

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

0

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

0

soru

 

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru yoktur.

 

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

Bir tane soru (7.soru)’nun benzeri Nisan 2007’de sorulmuştur.

 

 

Vaka sorusu soru sayısı? Tanı, tanı yöntemleri, tedavi, komplikasyon… soruları dağılımlarını da yapınız.

 

Yoktur

 

 

Yanlış sorulmuş soru var mı?

 

Hatalı ve iptal edilmesi gereken bir adet, dikkatsiz ve özensizce hazırlanmış iki adet soru vardır. Bunlar daha önce de belirttiğimiz gibi 2., 5. ve 9. sorulardır.


Bu sorulardan bir tanesi, yani 9. sorunun doğru cevabı bulunmamakta olup, mutlaka itiraz edilmelidir; sorunun iptal edilmesi gereklidir.


İkinci soruda bir şekil işaretleme hatası yapılmıştır, iptal edilmesi olasılığı düşüktür. Özensizce hazırlanmış bir sorudur.

 

Beşinci soruda ise esasen doğru cevap verilmemiş olmakla birlikte, E seçeneği dolaylı olarak doğru kabul edilmiştir. Dolayısıyla iptal edilmesi olasılığı düşüktür. Özensizce hazırlanmış bir sorudur.

 

 

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

 

%90


Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

 

Anatomi soruları her ne kadar aceleyle hazırlanmış gibi görünse ve diğer branşlarda de birçok olumsuzluk yüksek sesle dile getirilse de bu sınava ait bu kadar çok olumsuzluk, TUS’un bir konu hakkında bilinmesi gereken temel bilgileri test eden bir sınav olduğu gerçeğini değiştirememelidir. Öğretim üyeleri olarak bizler, bu durumun rastlantısal ve geçici bir olumsuzluk olduğuna inanmak istiyoruz. TUS’a hazırlık sürecinde olanların motivasyon sorunu yaşamaması için bu sınav çabucak unutulmalıdır.


Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?


Bu sınavda osteoloji, eklem, solunum, sindirim, lenf sistemi, üriner ve genital sistem sorusu sorulmamıştır. Hatta bir kas sorusu olarak değerlendirdiğimiz birinci soruyu bile nöroanatomi sorusu olarak kabul edebiliriz. Yani soruları neredeyse sadece dolaşım ve nöroanatomi soruları olarak da değerlendirmek mümkündür.


Sorular içinde iki tane n.glossopharyngeus ve iki tane de miyokart infarktüsü sorusunun olduğuna da dikkati çekmek istiyoruz.


Biz Anatomistler bu sınavın aceleci ve test tekniğini çok iyi kullanamayan kişilerce hazırlandığını, soruların heterojen olmaması nedeniyle de gerçek anatomi bilgisini ölçmekten uzak bir sınav olduğunu düşünüyoruz.

 


 

FİZYOLOJİ, HİSTOLOJİ, EMBRİYOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

 

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

 

Aralık 2010 TUS sınavı, Histoloji-Embriyoloji soruları açısından atipik bir sınavdır. Daha önceki soru dağılımlarına uygun bir soru düzeni olduğunu söyleyemeyiz. Beş sorudan üç tanesinin Embriyoloji bilgisi içermesi beklenen bir tablo değildir. Diğer iki Histoloji sorusundan bir tanesi klinik ile bağlantılı olarak cevaplanabilecek ayrıntı bir soru olarak değerlendirilebilir. Diğer soruda sorgulanan bilgi ise derslerimizde üzerinde durduğumuz ve sıkça vurguladığımız bir noktadır.

 

Fizyoloji soruları ise Histoloji sorularının bu atipik durumunu kompanse edecek kalitedeydi. Temel Fizyoloji bilgisiyle yapılabilecek sorular çoğunluktadır. Derslerde özellikle vurguladığımız ve “kesin sorulacak” dediğimiz bölümlerden nokta atışı sorular yakaladık. Elbetteki bu durum bizler için mutluluk verici olduğu kadar birlikte çalıştığımız meslektaşlarımız adına da sevindirici bir olaydır.

 

 

Zorluk Derecelerine göre soru dağılımı nasıldı?

 

Çok Zor

:

1

soru

Zor

:

3

soru

Orta

:

3

soru

Kolay

:

2

soru

Çok Kolay

:

1

soru


Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

 

Soruların 6 tanesi temel bilgiyi ölçerken, diğer 4 tanesi ise detay sayılabilecek bilgileri test etmeyi amaçlamıştı.


Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

 

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

6

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

4

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

0

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

0

soru

 

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

Literatür bilgisi gerektiren soru yoktur.


Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

Eski sorulara benzer formatta hazırlanmış soru adedi üçtür.


Vaka sorusu soru sayısı? Tanı, tanı yöntemleri, tedavi, komplikasyon… soruları dağılımlarını da yapınız.

 

Vaka sorusu yoktu.


Yanlış sorulmuş soru var mı?

 

Sorularda herhangi bir hata yoktur.

 

 

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

 

Tüm soruların cevapları notlarımızda bulunmaktadır.


Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

 

Sınavda başarılı olmayı isteyen arkadaşlarımız öncelikle temel konuları iyi analiz edebilecek düzeyde çalışmalı ve sonrasında bizlerin vurguladığı kadar ayrıntıya girmelidirler. Tüm TUS sorularını ve elbette ki TUSDATA ders notları bu konuda meslektaşlarımıza faydalı birer rehber olacaktır. Unutmayınız “unutmak fizyolojik, çalışmamak patolojik”tir.


Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

 

Bu sınav, Histoloji-Embriyoloji açısından gerçekten tamamen atipik bir sınavdı. Daha önceki sınavlar ile kıyasladığımızda üç tane spot bilgiye dayalı, ezber gerektiren Embriyoloji sorusunun sorulması tamamen sürpriz olarak değerlendirilebilir. Histoloji açısından sorular beklenen kalitede ve zorluk derecesindeydi ve yine bilgiyi ölçmeye yönelik sorulardı. Histoloji sorularından bir tanesi klinik ile bağlantılandırılmaya çalışılmış bir soruydu ve bu durumu Temel Tıp Bilimleri sorularının Klinik Tıp Bilimleri içerisinde daha da fazla sorulmaya başlayacağının bir göstergesi olarak kabul edebiliriz.


Fizyoloji soruları ise beklenen soru dağılımına uygun sayılabilecek niteliktedir. Endokrin sistem, solunum sistemi, kardiyovasküler sistem, duyu ve santral sinir sistemi şeklinde dengeli ve kaliteli bir soru dağılımı mevcuttur. Sorular bilgiyi ölçen, cevapları net ve tartışmaya sebebiyet vermeyecek sorulardır.


 

BİYOKİMYA HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

 

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?


Biyokimya soruları; 2 karbonhidrat; 1 lipit; 3 azot metabolizması, 3 amino asit-protein-enzim; 1 oksidatif fosforilasyon, 1 plazma proteini; 3 hücre-doku biyokimyası, 2 hormon ve 4 nükleik asit sorusundan oluşturulmuştur.

 

 

Zorluk Derecelerine göre soru dağılımı nasıldı?

 

Çok Zor

:

1

soru

Zor

:

4

soru

Orta

:

8

soru

Kolay

:

4

soru

Çok Kolay

:

3

soru


Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?


Beş soru detay bilgiyi, geri kalanlar ise temel bilgiyi test ediyordu.

 

 

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

 

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

10

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

7

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

3

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

0

soru

 

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

Yoktu. Farmakolojiyi ilgilendiren 2 adet soru vardı.

 

 

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

Yedi soru eski soru niteliğindeydi.


Vaka sorusu soru sayısı? Tanı, tanı yöntemleri, tedavi, komplikasyon… soruları dağılımlarını da yapınız.

 

Vaka sorusu yoktur.

 

 

Yanlış sorulmuş soru var mı?

 

Yoktur.

 

 

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

 

%90 sorunun cevabı notlarımızda mevcuttur.


Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

 

Konuya hakim olacak şekilde çalışmaları, yorum yapabilmeleri, sorularla pekiştirmeleri.


Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

 

Ders notlarımız ve soru kitaplarımız TUS ve dengi sınavlar için son derece yeterlidir. Biyokimya dersine gelmeden önce kursiyerlerimizin mutlaka ders notlarını gözden geçirmeleri veya offline’dan bir kere dinleyip gelmelerini öneriyoruz. Bu durumda derslerden çok fazla keyif alacaklar ve biyokimyayı daha da severek çalışacaklardır. Birkaç defa bizleri dinleyen ve birkaç defa notları okuyan arkadaşlar biyokimyadan bu sınavda çok rahatlıkla 16-18 civarında soruyu doğru cevaplayabilmişlerdir.


 

 

MİKROBİYOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

 

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

 

Aralık 2010 sınavında, Mikrobiyoloji açısından alışılmışın hayli dışında, zorluk derecesi hayli yüksek soru sayısı beklenenden fazla olan soruların sorulduğu, asıl amacını aşan, adaletsiz bir sınav yaşanmıştır. İtiraf etmeliyiz ki sorularla ilk karşılaştığımızda, komisyonun Mikrobiyoloji branşına yönelik sorularını soran üyeleri ile sınava girenler arasında adeta özel bir hesaplaşma yaşanmış olduğu fikrine kapıldık. Sanırız Mikrobiyoloji bilimi kapsamında, branş otörlerinin genç meslektaşlarına bu kadar özensiz ve “kalite standardına ulaşmak için işi ciddi tutuyormuş gibi yaparak” aslında bu kadar dikkatsiz, deneyimsiz, hınçlı, özensiz ve umursamazca davrandığı başka bir sınav yaşanmamıştır. Umarız komisyon üyeliği gibi çok hayati bir görevi yürüten değerli meslektaşlarımız bu satırları okuyunca yakın geçmişlerini bir kez daha düşünürler ve herkesin vurmaktan müthiş keyif aldığı (nedense?) kendi meslek grupları ile hesaplaşma sürecini böylece tamamlamış olurlar.


Düşününüz; toplam 20 Mikrobiyoloji sorusundan ikisi, yani toplamın %10’u, kesinlikle hatalı kurgulanmıştır. Biraz daha sıksanız bir yanlış daha bulabilirsiniz. Örneğin, subakut infektif endokardit sorusunda enterokok ile viridans streptokokun ayrımını yapmama özensizliğine tanık olmuşsunuzdur; koyunuz kardeşim %6.5 NaCl buyyonu, işte o zaman sınav kalitesini artırmış olursunuz.


Bir de, bizce 200 soru içerisindeki en yersiz, anlamsız ve bunun gibi bir seçme sınavı için çok saçma bir soru olan “Tüberkülozun immünolojik tanısında kullanılan antijen (ESAT-6)” sorusu var ki, otur ağla.


Bu gibi sınavlara soru verenler şunu asla unutmamalıdır; örneğin TUS gibi bir sınavın tek bir amacı vardır: “Sınava özel olarak hazırlanmış olan, yani adam gibi çalışmış olan” ile “çalışmadan gelenler, yani ya tutarsacılar” arasındaki farkın ortaya konması… ESAT-6 sorusu sizce bunu sağlayabildi mi?
Neyse, bir sınavdı; geldi ve geçti… Umarız bir daha geri dönmemek üzere…

 

Sınavda sorulan 20 sorunun dağılımı şöyledir:
Temel Mikrobiyoloji : 3
Bakteriyoloji : 5
Temel İmmünoloji : 3
Viroloji : 3
Mikoloji : 3
Parazitoloji : 3

 

 

Zorluk Derecelerine göre soru dağılımı nasıldı?

 

Çok Zor

:

5

soru

Zor

:

5

soru

Orta

:

3

soru

Kolay

:

4

soru

Çok Kolay

:

3

soru

 

 

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

 

Sorulardan 13 tanesi temel bilgiyi sorgularken, yedi soru detay bilgiyi test etmiştir. Detay bilgi sorularından üç tanesinin; ESAT-6, kortikosteroidlerin immün baskılama mekanizması ve enterovirüs sorularının bu tip bir sınavda seçici olamayacak kadar başıbozuk, rayından çıkmış ve hatalı hazırlanmış oldukları söylenebilir. Bunlardan ikisi iptal edilmeyi haketmiştir; bu gerçekleşse dahi yapılmış olan ayıbı örtmeyecektir; birisine bıçak çekip karnına dürtmek, ardından da “Acıdı mı? Acıdı mı?” diye özür dilemek gibi…


Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

 

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

13

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

6

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

0

soru

 

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

Vardı; iki adet (ESAT-6 ve integraz inhibitörü soruları)

 

 

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

Vardı; sekiz adet (41, 42, 43, 45, 46, 47, 53, 55)

 

 

Vaka sorusu soru sayısı? Tanı, tanı yöntemleri, tedavi, komplikasyon… soruları dağılımlarını da yapınız.

 

Dört adet (45, 46, 47, 57); dördü de Mikrobiyolojik tanı sorusuydu.

 

 

Yanlış sorulmuş soru var mı?

 

İki adet (49 ve 52). Bunlardan bir tanesi (52. soru) tartışmasız yanlış olup, kesinlikle iptal edilmelidir. Diğeri ise yoruma açık, hakkında sempozyum düzenlense yemek arası dahi verilemeyecek kadar tartışma götürür, etik açıdan sorunlu bir sorudur.


Bunun dışında, Kadın Doğum sorularından 192. (Klinik Bilimler Testi 92.) soruda da ciddi bir hata söz konusudur, soruya itiraz edilmelidir. Doğurganlık çağındaki bir kadının normal vajinal ortamında diğer dört seçenekte verilen koşulların yanı sıra streptokoklar da yer alır. Ortama hakim olan laktobasillere ek olarak ortamda; çoğunluğu koagülaz negatif stafilokoklardan ve daha nadir olarak da Staphylococcus aureus’dan oluşmak üzere stafilokoklar, grup B streptokoklar da dahil streptokoklar, enterokoklar, Gardnerella, Mycoplasma, Ureaplasma, Enterobacteriaceae ve çeşitli anaerobik bakteriler de bulunur. Bunun için bizim ders notlarımızın bu sınav için sitemize koyduğumuz Mikrobiyoloji Ders Notu Referanslarına, orada ilgili soru için belirttiğimiz sayfalara bakmanız yeterlidir.

 

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

 

Bu kadar tartışmalı soruların olduğu bir sınavda, ne yazık ki en haksız sorular Mikrobiyoloji branşına toplanmıştır. Buna rağmen 20 sorunun büyük çoğunluğunun yanıtlarını notlarımızda bulabilmek mümkün olabilmiştir. Notlarımızın genel başarısı şöyledir:


Bir notumuzda; 200 sorunun 33’üne yanıt bulabilirsiniz. Diğer notumuz (Prof. Dr. V. Özgüven) ise 200 sorunun 34’ünü yanıtlatabilmiştir.


Vaka kampı soru kitapçığındaki 168 soru içerisinden 14 tanesi son sınavda aynı veya çok benzer soru şeklinde sorulmuştur.

 

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

 

Bu sınav Mikrobiyoloji açısından iyi bir örnek olarak hatırlanmayacaktır. Sonraki sınavlara hazırlanmakta olan meslektaşlarımızı bekleyen en önemli tehlike, bu sınavın onları saçma sapan ayrıntılar dünyasına çekmesidir.


Tekrarlıyoruz; bu sınav TUS tarihinde Mikrobiyoloji açısından, beşi çok zor, beşi zor olmak üzere toplamda 10 adet ciddi sorunun sorulması açısından bir ilktir. Bir daha tekrarlanmama olasılığı çok yüksektir; çünkü sınavı yapan kurum tarafından bu sınavın öncesinde yapılan başka sınavlarda yaşanmış olan usulsüzlüklerin bedeli ne yazık ki konu ile hiçbir ilişkisi olmayan elit bir popülasyona ödetilmiştir. Ancak hiç şüphe yoktur ki yerinde, uygarca ve dozunda verilecek tepkilerle bu güzide sınavımız, bulunması gereken yörüngeye yeniden oturtulacaktır. Bu nedenle, sınavınıza sahip çıkınız.

 

Son olarak şunu unutmayınız; sınavda sorulan soruların yarıdan fazlası direkt bilgi ölçmektedir. Lütfen klasiği iyi biliniz. Örneğin, ESAT-6 sorusunu “bilerek” doğru yanıtlayamamak sizleri asla üzmesin; tersine bu durum sizin ne kadar normal kaynaklarla, ne kadar normal bir tempoda, özellikle de bu sınava yönelik olarak çalıştığınızı gösterir. Ne yapalım, sınayanların eğitilmesi de bir süreç gerektiriyor; öğrenmenin sınırı yok, nasıl olsa… Üzücü olan, bu süreçte sınayanın değil de sadece sınanan binlerce hekimin ağır bir debel ödüyor olmasıdır.

 

 

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

 

 

Özellikle sorulmasını beklediğimiz sorular vardı, tabii ki; örneğin stafilokoklardan, non-fermentatif hastane etkenlerinden, aktinomikozdan, listeriyozdan, “adam gibi olmak koşuluylatüberkülozdan, lejyonellozdan ve diğer pnömoni etkenlerinden, toksoplazmozdan, kriptosporiyazdan, kancalı kurtlar ve trişinellozdan, dermatofitozlardan, kriptokokkozdan, vorikonazolden, Epstein-Barr virüsten, hele hele sitomegalovirüsten, sitokinlerden ve immün sistem hücrelerinden soru bekliyorduk, açıkçası…


Bunların yanı sıra, sorulacağını tahmin ederek bunu yakınımızdaki coğrafyaya avaz avaz duyurduğumuz çok sayıda soru soruldu: Örneğin; prokaryotik hücrelerin yapısal elemanları (kapsül), bakterilerle insanlar arasındaki sağkalım dansı (ör. vankomisin direnci), DNA ve protein sentezleri ve tıkır tıkır çalışan bu sistemleri sabote eden antimikrobiyaller, enterik bakteri infeksiyonları (tifo), “bildiğiniz tüm işaretleri koyun” diyerek zorla işaretlettiğimiz iki çok önemsediğimiz tablo (herpesvirüs tablosu ve genital ülserler tablosu), Amsel kriterleri, streptokokların ayrım testleri (kan ter içerisinde bir harf geriye gittiğimiz o aşırı sıcak günler), “bu sınav Candida sınavı olacak; özellikle tür ayrımına dikkat, Candida glabrata psödohif yapmaaaaaaz” cümlemiz, mantar cinslerinin (Cryptococcus, Candida ve Aspergillus) ayrımında kullanılan yöntemler (mannan, galaktomannan ve beta D-glukan bu sınavda soruldu, musikarmin boyası ve arabinitole selam olsun), “antifungaller sorulur” dayatmamız, “Allah utandırmasın, ama…” uvertürü ile adeta yalvarırcasına zarf attığımız “Schistosoma”, “antikor ve komplemandan soru gelir” saptamamız (ki ikisinden de geldi) karşılıksız kalmadı.


Umarız bu “sınav yorum raporu” yazdığımız son sıkıntılı yazı olur; yine umarız ki bundan sonra hep “emek verenin karşılığını alacağı” sınavların tatmini ile daha gevrek ve gevşek yazılar yazarız…

 


 

PATOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

 

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

 

Eski sınavlara oranla biraz zorlaştırılmış bir sınav geçirdik. Özellikle 3 adet tümör sorusu detay bilgi içeriyordu.


Bundan çıkarılması gereken sonuç, artık kanserin moleküler genetiğine ve histopatolojik özelliklerine biraz daha ağırlık verilmesi gerektiğidir. Bu 3 tümör sorusu dışında kalan tüm sorular Patoloji sorularının zorluk derecesine uygun sorulardan oluşturulmuştur.

 

Sınavda sorulan 20 Patoloji sorusunun dağılımı şöyledir:
Temel Patoloji: 4 soru
Onarım: 1 soru
Hemodinamik Hastalıklar: 1 soru
Neoplazi: 1 soru
Sindirim Sistemi: 4 soru
Karaciğer: 1 soru
Böbrek: 2 soru
Damar Sistemi: 1 soru
Solunum Sistemi: 1 soru
Endokrin Sistem: 2 soru
Sinir Sistemi: 1 soru
Erkek Genital Sistemi: 1 soru

 

 

Zorluk Derecelerine göre soru dağılımı nasıldı?

 

Çok Zor

:

0

soru

Zor

:

4

soru

Orta

:

9

soru

Kolay

:

5

soru

Çok Kolay

:

2

soru

 


Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

 

16 soru temel bilgiyi,
4 soru ise detay bilgisi test ediyor.

 

 

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

 

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

13

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

4

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

2

soru

 

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru yoktur.

 

 

 

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

Dört soru eski TUS sorularına benzer modifiye sorulardı.

 

 

Vaka sorusu soru sayısı? Tanı, tanı yöntemleri, tedavi, komplikasyon… soruları dağılımlarını da yapınız.

 

Temel Tıp Bilimleri Testi A kitapçığının 65. sorusu sekonder hiperkoagülasyon ile ilgili, 71. soru Baret özofagusu ile ilgili, 79. soru medüller tiroid karsinomu ile ilgili vaka sorularıdır.


Temel Tıp Bilimleri Testi A kitapçığının 74. sorusu alkolik hepatit tanı kriterleri ile ilgili, 76. soru Berger nefritinin tanı kiterleri ile ilgili sorulardır.

 

 

Yanlış sorulmuş soru var mı?

 

Patoloji branşı kapsamında yanlış soru yoktur.

 

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

 

17 sorunun cevabı bire bir olarak notlarımızda mevcuttur, diğer 3 soru ise diğer branş bilgileri ile yapılabilir.


Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

 

Bu sınavda Patoloji ile ilgili olarak neoplazi ağırlıklı bir soru grubu mevcuttur. Ayrıca, tümörler ile ilgili genel bilgilerden ziyade bir miktar detaylı bilginin sorgulandığı görülmektedir. Sınava hazırlanırken; gen, kanser genetiği ve büyümenin moleküler kontrolü gibi güncel konulara biraz daha ağırlık verilmesi gerekmektedir.

 

 

 

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

 

 

Patoloji branşındaki soru dağılımı biraz temel patoloji yönüne doğru kaymış görünmektedir. Her ne kadar klinik konulardan sorular sorulsa da çoğunlukla organ tümörü sorularının Temel Patoloji’de bulunan neoplazi konusunun iyi bilinmesi ile rahatlıkla yanıtlandırılabileceğini söyleyebiliriz.


Gastrointestinal sistem soruları ilk kez bir sınavda bu kadar çok sayıda yer almıştır; normalde 2 adet soru sorulan bu konudan bu sınavda 4 adet soru geldiği dikkatimizi çekmiştir.


Kadın genital sistemi, deri patolojisi, iskelet-kas patolojisi, meme patolojisi, lenfoma gibi ana başlıklardan soru sorulmaması bizim için sürpriz olmuştur.


Bu sınav için Patoloji sorularının biraz zorlama ile hazırlandığını görsek de, sonraki sınavlarda Patoloji branşının biraz daha TUS seviyesine çekilebileceğini düşünüyoruz. Ama yine de özellikle; neoplazi, moleküler genetik, onarımın ve hücre büyümesinin moleküler kontrolü gibi konulara ağırlık verilmesi gerektiği de bir gerçektir.


 

 

FARMAKOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

 

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

 

Farmakoloji soruları bu sene diğer senelere göre daha basit ve çözülmesi daha kolay olan sorular olarak karşımıza çıktı. Her zaman olduğu gibi, çok yeni bilgi içeren bir kaç Farmakoloji sorusu hem bizim branşımızda hem de diğer branşlarda soruldu. Genel olarak dengeli bir sınav geçirdik. Soru dağılımlarında uzun yıllardır gözetilen ortalama çok fazla değişmedi. Bununla birlikte, kardiyovasküler sistem farmakolojisi ve santral sinir sistemi soruları daha az oranda soruldu. Özellikle de santral sinir sisteminden ortalamalardan (6 soru) çok daha az soru (2 soru) geldi.

Genel Farmakoloji: 4
Otonom sinir sistemi: 2
Santral sinir sistemi: 2
Kardiyovasküler sistem: 2
Nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar:0
Otakoidler: 3
Kemoterapötikler (antibiyotik, antiviral, GİS, solunum): 4
Hormonlar: 3

 

Zorluk Derecelerine göre soru dağılımı nasıldı?

 

Çok Zor

:

1

soru

Zor

:

2

soru

Orta

:

9

soru

Kolay

:

5

soru

Çok Kolay

:

3

soru


Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

 

Sorulardan 5 tanesi detay, 16 tanesi de temel bilgiyi test ediyordu.


Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

 

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

5

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

15

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

0

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

0

soru

 

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

Yeni bilgi içeren 1 adet soru vardı. Bu soru nöroleptik ilaçların neden olduğu ekstrapiramidal yan etki tedavisinde kullanılan antiparkinson etkili ilaç sorusuydu. Bu soruda akatizi şıkkının tedavisinde 2007 Katzung’a göre beta blokör ve diazepam kullanılırken, 2010 Katzung’ta bu tedaviye ek olarak antikolinerjik ilaçların da kullanabileceği belirtilmiştir. Derste ve TUS kampında özellikle vurguladığımız yeni bir bilgiydi. Bu bilgi kullanılarak soru dizayn edilmiştir. Sorunun cevabı antikolinerjiklerin kullanılmadığı tardif diskinezidir. Soruda çeldirici şık, antiparkinson (antikolinerjik) ilaçların kullanılabildiği akatizi şıkkıdır.


Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

Üç adet bire bir eski soru vardı. 2 adet eski soru benzeri soru vardı. Bire bir sorular erkek meme kanserinde androjen kullanılmayacağı, migren tedavisinde triptanların etki mekanizması ve glukokortikoid etkinliği en yüksek ilaç sorusuydu. Benzer sorularsa, anjiyotensin-1 reseptör antagonisti kandesartan ve prostaglandin F analoğunun kullanım endikasyonu glokom sorusuydu.


Vaka sorusu soru sayısı? Tanı, tanı yöntemleri, tedavi, komplikasyon… soruları dağılımlarını da yapınız.

 

İki adet vaka sorusu vardı. Bunlar difenhidraminin yan etkileri ve kolinerjik hiperaktivasyon bulgularından indirekt olanın sorgulandığı soruydu.

 

 

Yanlış sorulmuş soru var mı?

 

Yanlış sorulmuş soru yoktu.


TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

 

Notlarımızın başarısı oldukça iyi idi. Sorulan soruların %90’dan fazlasını notlarımız cevaplandırmıştır.


Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

 

Son dönemdeki sınavlar bize direkt bilgi ölçen sorulardan çok, konuyu bilmeye dayalı ve yorum yapmaya yönelik soruların çıktığını gösteriyor. Bu da konuların mekanızmaları ile öğrenilmesini TUS başarısını direkt olarak etkilediğinin en önemli kanıtıdır.


Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

 

Otakoid ve kemoterapötiklerden altı soru gelmesi biraz sürpriz oldu. Tam tersine, santral sinir sistemi farmakolojisinden iki soru gelmesi de sürprizdi. Onun dışındaki konular genel olarak dengeli dağılmıştır. Soru dağılımları aşağıdaki gibidir.


 

PEDİATRİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

 

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

 

Genel anlamda beklentilerimiz çerçevesinde gerçekleşen bir TUS Pediatri sınavıydı.
Soruların konu başlıklarına göre dağılımı daha önceki yıllara nazaran bir farklılık göstermemekte idi. Alt başlıklar göz önüne alınarak bir değerlendirme yapılırsa ;
Yenidoğan: 5
Beslenme-Büyüme-gelişme: 1
Metabolizma: 2
Solunum: 1
Döküntü-enfeksiyon: 2
Hematoloji-Onkoloji: 5
Nefroloji: 2
Romatoloji 1
Kardiyoloji: 2
Gastroenteroloji: 2
Endokrin: 2
Nöroloji: 2
İmmünoloji: 1
Allerji: 1
Genetik: 1
Aynı zamanda soru tipleri ve soruların zorluk dereceleri açısından da bu sınav daha önceki sınavlarla yakın benzerlikte olup, bu noktada branşımız adına bizi şaşırtan herhangi bir husus bulunmamaktaydı.
Sonuç olarak, Aralık 2010’da, her yönüyle tamamen öngördüğümüz çerçevede bir sınav gerçekleşti. Bizlerle hazırlanan kursiyerlerimiz açısından büyük bir şans olarak algılanabilecek bir Pediatri sınavıydı.

 

 

Zorluk Derecelerine göre soru dağılımı nasıldı?

 

Çok Zor

:

1

soru

Zor

:

2

soru

Orta

:

8

soru

Kolay

:

13

soru

Çok Kolay

:

6

soru

 

 

 

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?


Soruların özellikle 2 tanesi detay bilgiyi test etmekte idi. Diğer sorular temel ve orta düzeyde bir bilgi ile yanıtlanabilecek düzeydeydi.

Detay bilgiyi sınayan sorulardan akut lenfoblastik lösemide trombozun başlıca nedeninin sorgulandığı soru özellikle yandal uzmanlık sınavı için dahi zor kabul edilebilecek bir düzeyde idi. Bu soru, tıpta uzmanlık sınavı için zorluk düzeyi yüksek olarak ele alınmalıdır. Bu soru bazında değerlendirdiğimizde, problem yaratan durumun, aslında soru zorlaştırılırken hangi detay bilgiye inileceğinin ayarlanamamış olması olduğunu görüyoruz. Sınavda zor sorular söz konusu olduğunda bu durum aslında sıkça karşılaştığımız bir handikaptır. Şöyle ki; Pediatri Anabilim Dalı’nda çocukluk çağı lösemileri ile ilgili birçok ana öğrenme hedefi mevcuttur. Aslında bu öğrenme hedeflerine yönelik detaylara inilerek söz konusu sorunun oluşturulduğu bilgilerle, aynı zorluk derecesinde ancak çok daha özenle hazırlanmış farklı bir soru oluşturulabilirdi. Ancak bu başarılamamış ve lösemi tedavi protokünde yer alan ilaçlardan sadece bir tanesi olan L-asparaginazın yan etkisinin sorgulanmış olduğu ve ayrıntı bilgi gerektirmesine rağmen son derece de kuvvetli çeldiriciler içeren, doğru yanıtlanması çok zor bir soru ortaya çıkmıştır.

TUS açısından “zor soru ve detay bilgi” kategorisine sokacağımız bir diğer örnek de GLUT-2 eksikliğinin sorgulandığı sorudur. Bu soruda doğru yanıt olan GLUT-2 eksikliği (Fanconi Bickel sendromu) ile galaktozemi arasında ayırıcı tanıda aday ciddi güçlük yaşayacaktır. Bu açıdan ilk seçenekte bulunan galaktozemi seçeneği çeldiriciden öte adeta bir tuzak haline gelmiş durumda. Sınava giren bir çok aday da bu tuzağa kolayca düşebilir. Soruyu doğru yanıtlamanın yolu bir taraftan vakada verilen özellikleri değerlendirirken diğer yandan da galaktozeminin yenidoğan dönemiyle birlikte beklenen klasik manifestasyonunu düşünebilmekten geçiyor. Ancak vakaya bu şekilde yaklaşılabildiği noktada sorudaki vakada GLUT-2 eksikliği tanısı en olası olarak karşımıza çıkacaktır. Ciddi teorik bilgi, yorum ve klinik nosyon gerektiren bu ayırıcı tanının yapılabilmesi için vakada daha fazla done verilebilir ya da seçenekler gözden geçirilebilirdi. Soru bu mevcut haliyle ölçülmek istenen bilgiye hakim olan bir öğrenci için de tuzak haline geldiği için bilgiyi ölçme mantığından bir miktar sapmış olduğu düşünülebilir. Ancak soru ile ilgili olarak textbooklarla çelişen bir bilgi ya da iptal edilmesini gerektiren bir durum söz konusu değildir.


Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

 

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

19

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

4

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

0

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

7

soru

 

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

Soruların tamamının yanıtı pediatrinin ana textbook’larında mevcuttur. Sınavda çok yeni ya da literatür bilgisi gerektirecek herhangi bir bilgi sorgulanmamıştı.

 

 

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı 10 idi.

 

Vaka sorusu soru sayısı? Tanı, tanı yöntemleri, tedavi, komplikasyon… soruları dağılımlarını da yapınız.

 

Vaka sorusu sayısı : 7
Vaka sorularının tamamı tanıyı sorgulamaktadır.

 

Yanlış sorulmuş soru var mı?

 

Bir adet yanlış soru vardır. Eritema nodosum sorusunda tüm seçenekler etiyolojide yer aldığı için doğru seçenek yoktur.

 

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

 

Branşımız notları 30 pediatri sorusundan 29’una direkt referans oluşturabilmektedir. Ayrıca branşımız dışındaki bölümlerden gelen sorular da değerlendirildiğinde, toplamda 200 sorunun 48 tanesine pediatri notlarından referans verilebilmektedir. Notlarımız bu açıdan da görüleceği üzere son derece başarılıdır.


Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

 

Bu sınav sonucunda da Pediatri için sınav öncesi önerilerimizde %100 haklı çıktığımız bir TUS daha görmüş olduk. Aralık 2010 TUS’u sonrasında sınava hazırlananlar için Pediatri açısından önemli satırbaşlarını toparlarsak;
• Notlarımız son derece yeterli bilgi içermektedir. TUSDATA BİLİMSEL TOPLANTI MERKEZLERİ yayınları “Pediatri çalışması için adayın ayıracağı süre ve TUS’ta sorgulanacak bilgilerin kapsamı” ikili dengesinde en optimum noktada bulunmaktadır.
• Aralık 2010 sınavı Pediatri Anabilim Dalı’nda temel noktaların öneminin özellikle vurgulandığı bir sınavdır. Bu da son dönemde en önemli ve temel vurguların yapıldığı kamp çalışmasının değerini bir kez daha göstermiştir. İncelendiğinde, özellikle göze çarpan Pediatri kamp çalışması ile yakalanan yüksek soru oranı bunun direkt kanıtıdır.
• Bu sınavda öngördüğümüz şekilde toplam yedi adet vaka sorusu ile karşılaşılmıştır. Yeterli klinik nosyonu olan ve bunu sınav soruları diline aktarabilen adaylar için doğru yanıt “tanı”yı doğru koyabilmekten ibarettir. Bu açıdan vaka kamplarının artık TUS hazırlığının ayrılmaz bir parçası olduğunu bir kez daha gördük. Özellikle bu tür sorularda sorun yaşayan, hatta sadece vaka sorularında değil, birçok temel bilgi sorusunda da hastalığı ve olguyu içselleştiremediği için hata yapan adayların özel vaka çalışmalarına katılması klinik netlerini arttıracaktır.
• Yine bu sınavda bir kez daha herkes farkına vardı ki herhangi bir deneme sınavımızın otuz pediatri sorusu ile bu sınavın Pediatri soruları rahatlıkla yer değiştirilebilir; yani deneme sınavlarına gereken ciddiyetle katılan bir aday, sınavda yaşayacağı Pediatri deneyimini eşdeğer olarak önceden yaşayabilecektir. B

u nedenle sene boyunca deneme sınavlarına gereken önemin verilmesi adayın başarısı için mutlak önem arz etmektedir.
• Kesin bir başarı için sadece ezber asla yetemeyecektir. Bilgiyi tüm hücrelerle özümsemek ve sonunda refleks bir davranış haline getirmek gereklidir. Pediatri’de bu, temelden detaya doğru giden bir yolun izlenmesi ile mümkündür. Yani, temel bilgileri oturtmadan asla başarılı olunamayacaktır. Bu yol aynı zamanda asla dümdüz olmayan ve kendine özgü bir güzergah izlenmesini gerektiren bir yoldur. Pediatri’de başarı güzergâhı derslerin hakkıyla takip edilmesi, bol soru egzersizleri, vaka çalışmaları ve deneme sınavlarından geçmektedir.


Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

 

Yenidoğan dalının yoğun ağırlığı bu sınavda da devam etmektedir. Soru sayısı açısından en çok ağırlık arz eden alt başlıktır. Dolayısıyla sınava girecek adayların yenidoğan konusuna hakimiyeti olmazsa olmazdır. Genetikten artık her sınavda klasik olarak bir soru mutlaka sorulmaktadır. Altbaşlıklar açısından dağılımla ilgili genel anlamda sınav beklentilerimizi yansıtmakta idi.
Branş değerlendirmesinin başında direkt sayılarla da detayladırdığım şekilde, aslında sınav Pediatri açısından genel olarak zor soruların azınlıkta olduğu bir TUS’tur. Detay bilgi gerektiren soruların özellikle belli alt başlıklarda kümelendiği dikkati çekmektedir. Yani biraz daha irdeleyerek alt başlıklar üzerinden incelendiğinde, özellikle Pediatrik Metabolizma ve Hematoloji sorularının ağırlığının branş ortalamasının bir miktar üzerinde olduğunu görmekteyiz.
Sonuç olarak; soruların dizayn şekli yıllar içerisinde Pediatri için artık klasikleşmeye doğru gitmektedir. Kullanılan dil ve tarz değerlendirildiğinde, sınavdan sınava büyük farklılıklar olmadığı dikkat çekicidir. Bu durum soru hazırlayan ekibin majör değişikliklere uğramadığının ve Pediatri için benzer ekole ait etkilerin süreceğinin bir belirteci olarak da düşünülebilir. Bu yaklaşımın geleceğe projeksiyonu; benzer soru dağılımları, benzer zorluk dağılımları ve benzer soru tipi dağılımları olacaktır.
Temel olarak tüm bunları iyi analiz eden bir ekiple, bu ekibin çizgisinde hazırlanmış materyallerle ve de son olarak bu ekibin çizeceği stratejiyle hazırlanan bir aday, Pediatri sorularında 25 netin üzerine rahatça çıkabilir. Ancak tersi de doğru olacaktır. Yani, çok daha uzun süre ayırmasına rağmen, yanlış kaynak ve yanlış detaylarda boğulan bir aday için Pediatri’de başarı sadece hayal olacaktır.

 


DAHİLİYE HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

 

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

 

Tüm soruların içerisinde en kolay sorular Dahiliye’den gelmiştir diyebiliriz. Tirozin kinaz inhibitörleri sorusu literatür veya temel bilim bilgisi gerektiren sorudur. Diğerleri makul ve mantıklı sorulardır. Geçen sınavda Dahiliye soru sayısı 24 iken bu sınavda 18 soru sorulması enterasandır. Soru sayılarında oynama yapılmıştır; örneğin 2 Dahiliye sorusu Küçük Stajlar’a kaydırılmıştır.
Kardiyoloji’den iki soru vardır. Bir tanesi Semiyoloji sorusu, biriside aritmilerden gelmiştir. KKY, AMİ, kapak hastalıkları, infektif endokardit vb. konulardan hiç soru sorulmamaıştır.
Göğüs Hastalıkları’ndan iki tane basit sıklık sorusu gelmiştir; plevral efüzyon ve pnömotoraksın en sık nedeni sorgulanmıştır. Diğer önemli konulardan hiç soru sorulmamıştır.
Hematoloji ve Onkoloji’den 4 soru mevcuttur; plazma hücresi hastalıklarından bir soru, aplastik anemi, paraneoplasik sendromlar ve immünsüpresif hastalarda aşı sorusu. Anemiler, kanama diyatezi, transfüzyon ve onkolojik ilaçlar hiç soru alamamışlardır.
İki İnfeksiyon sorusu vardır; hamile kadında üriner infeksiyon ve beta laktam olmayan antibiyotik sorusu…
Endokrinden iki soru sorulmuştur: Nelson ve feokromasitoma sorusu. Diyabet sorusu hiç yoktur. Bu durum çok tuhaftır…
Nefroloji’den bir, Romatoloji’dan bir, Gastroenteroloji’den bir ve Hepatoloji’den bir soru vardır.
Bu sorular Dahiliye’den bilen ve bilmeyeni ayırt etmek için hiç de yeterli değildir. Soru sayısı artırılmalı ve sınav birden fazla basamaktan oluşturulmalıdır. Saatlerce kardiyo dinleyen, lösemi ayırıcı tanı tablolarını bile ezberleyen, sitogenetikleri okul numaralarına kodlayan arkadaşlara yazık edilmiştir.


Zorluk Derecelerine göre soru dağılımı nasıldı?

 

Çok Zor

:

1

soru

Zor

:

0

soru

Orta

:

2

soru

Kolay

:

10

soru

Çok Kolay

:

5

soru


Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

 

Bir tanesi temel bilgiyi test ediyordu.

 

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

 

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

14

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

0

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

3

soru

 

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

Bir soru vardı.

 

 

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

Altı tane soru vardı.


Vaka sorusu soru sayısı? Tanı, tanı yöntemleri, tedavi, komplikasyon… soruları dağılımlarını da yapınız.

 

Üç tane vaka sorusu vardır. İki tanesinde tanı sorulmuş, birisinde de bu hastanın tedavisi sorgulanmıştır.


Yanlış sorulmuş soru var mı?

 

Yanlış soru yoktur.

 

 

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

 

Bir soru hariç notlarımızda soruların cevapları vardır. Beta laktam sorusu Mikrobiyoloji notları ve Farmakoloji notlarında olan ama bizim notlarımızda olmayan sorudur.


Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

 

Her zamanki gibi Dahiliye soruları yine kolay sorulmuştur. TUS bir bütün olarak çalışılmalıdır. Bazen çok kolay sorular olabilmektedir. Bazen de zor sorular gelebilmektedir. Bu TUS Dahiliye soruları kısmen kolay sorulardır. Major soru beklenen yerlerden hiç soru yoktu.

 

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

 

Sorular hep derslerde spot olarak anlattığımız, bizim tarzımızdaki anlatıma uygun sorulardı. Mekanizma bilmeye gerek olmadan doğrudan ok gibi sorulardı. Bilen bilir, bilenemeyen yapamaz şeklinde sorulmuş. Yoruma tamamen kapalı sorulardı. Ama biz bu sınavın süre kısıtlı olduğu için bu tarzda hazırlandığını düşünüyoruz.
Hiçbir zaman Dahiliye’de vaka sorusu sayısı 10’nun altına inmemişti. Dahiliye’de vaka sorusu yoktur. 18 sorudan 6 tanesi “en sık” sorusudur. Sorulardan 4 tanesi olumsuz eki ile biten kolay sorulardır. Bu sınavda Dahiliye’nin major konularından soru yoktur. Vaskülitler, glomerülonefritler, ABY, KBY, anemiler, kanama diyatezi, transfüzyon, onkolojik ilaçlar, diyabet, tiroid, paratiroid, kalsiyum, fosfor, asit-baz, potasyum, sodyum, astım, hepatitler, portal hipertansiyon, KKY, kapak hastalıkları, KAH, ateroskleroz, infektif endokardit vb yok… yok… yok.. ortada bilgiyi gerçek test eden soru yok…


 

GENEL CERRAHİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

 

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

 

Doğrusu ilginç bir sınavdı.
Klasik TUS sorusu sıralamasına göre Klinik Tıp Bilimleri Sınavı A kitapçığında Genel-Cerrahi sorusu olarak bilinen 161. sorudan başlayan kimi sınava göre 177, 178 ya da 179’da sonlanan soruların bazıları bizce Genel-Cerrahi sorusu bile değildi; örnek olarak 161 (Hipokrat sorusu), 165 (yumuşak doku sarkomları sorusu), hatta 167 (malign melanom sorusu) verilebilir. Bizce bunlar Küçük Stajlar sorusudur.
Buna karşılık, Küçük Staj soruları arasında görülen 185. (tansiyon pnömotoraks sorusu), 182 (nekrotizan enterokolit sorusu) bizce Genel-Cerrahi sorusuydu.
Aynı şekilde, Dahiliye soruları arasında görülen 5., 6. ve 10. sorular (sırası ile, alt GİS kanama, karaciğer piyojenik apsesi ve mide kanseri risk faktörü soruları) klasik birer Genel-Cerrahi sorusuydu.
Zaman zaman vurguladığımız gibi artık branşların sorular arasındaki fark çok azaldı. Preklinik dallarda bilgiyi direkt sormak yerine bilgiyi kullanmayı sağlayan vaka soruları, şartlar zorlanarak daha fazla sorulurken (ki doğrusu da budur), Genel Cerrahi gibi klinik dallar ise tam tersine soru hazırlamakta tembel davranılıp bilgiyi direkt sormayı yeğliyor (ör. nitrik oksit-cGMP sorusu); bu da ezberci çalışmayı körüklüyor.
Genel Cerrahi TUS açısından geleneksel olarak talihsiz bir branştır. Adında “Genel” olan bir uzmanlık alanından çok farklı sorular çıkabiliyor, elbette. Ne var ki, bu sınavdaki durum talihsizlik lafı ile açıklanamayacak boyutlara vardı. Branşımızla ilgili üç sorunun yanlış olması, doğru soruların da aşırı kolay olup seçiciliğinin olmaması, bilen ile bilmeyeni, çalışan ile çalışmayanı ayırt edememesi, egoları devasa boyutta, fakat gerçek cesametleri egoları ile aynı boyutta olmayan, bu soruları hazırlayan kişiler için artık yeter denmesine yol açacaktır, korkarım. Bu durum gerçek bir fiyaskodur.

 

 

Zorluk Derecelerine göre soru dağılımı nasıldı?

 

Çok Zor

:

4

soru

Zor

:

2

soru

Orta

:

2

soru

Kolay

:

4

soru

Çok Kolay

:

5

soru

 


Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?


Altı soru temel bir bilgiyi, sekiz soru detay bir bilgiyi test ediyordu. Fakat detay sorularından iki tanesinde yanlış sorular olduğunu unutmamak gerekir.

 

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

 

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

12

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

2

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

2

soru

 

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru yoktur.

 

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

Eskiden sorulmuş soru dört taneydi. Aşağıdaki soruların aynı veya benzerleri geçmişte sorulmuştur:
70. Baryumlu özofagografide dilate özofagusla beraber kuş gagası görünümü aşağıdaki hastalıklardan hangisi için tipiktir?
A) Akalazya
B) Diffüz özofageal spazm
C) Epifrenik divertikül
D) Nutcracker (fındık kıran) özofagus
E) Hipersensitif alt özofagus sfinkteri


73. Visseral peritonun dışına çıkarak komşu organ invazyonu yapan, lenf nodu tutulumu ve uzak metastazı olmayan kolorektal kanser TNM sistemine göre hangi evrededir?
A) TisN0M0
B) T2N0M0
C) T3N0M0
D) T4N0M0
E) T3N1M0


74. Aşağıdaki lezyonların hangisinde meme kanseri gelişme riski en yüksektir?
A) Atipik lobüler hiperplazi
B) Atipik duktal hiperplazi
C) Sklerozan adenozis
D) İntraduktal papillom
E) Lobüler karsinoma in situ


75. Aşağıdakilerden hangisi atipi olmayan proliferatif meme hastalıklarından biridir?
A) Apokrin metaplazi
B) Duktal ektazi
C) İntraduktal papillom
D) Fibroadenomlar
E) Fibrokistik değişiklikler

 

 

Vaka sorusu soru sayısı? Tanı, tanı yöntemleri, tedavi, komplikasyon… soruları dağılımlarını da yapınız.

 

İki tane vaka sorusu sorulmuştur.


71. Sarılık yakınması ile gelen 65 yaşındaki bir erkek hastaya yapılan ERCP tetkikinde tip I safra yolu kanseri tanısı konmuştur.
Bu hastadaki kanserli bölge aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ekstrahepatik safra yollarında yaygın
B) Sağ ve sol hepatik kanalların birleşim yerinde
C) Sistik kanal ile pankreas arasında
D) İntrapankreatik koledok ve ampullada
E) İntrahepatik safra yolları içinde


72. Kırk iki yaşında erkek hasta akut karın bulguları ile acil servise başvuruyor. Hastanın sağ alt karın bölgesinde belirgin olmak üzere tüm karın bölgelerinde hassasiyet ve defans saptanıyor. Ayakta karın grafisinde serbest hava bulunan hastanın öyküsünden 3 hafta önce yaptığı bir seyahat sonrası ishal başladığı öğreniliyor.
Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Akut apandisit perforasyonu
B) Meckel divertiküliti perforasyonu
C) Tifo enterit perforasyonu
D) Tüberküloz enterit perforasyonu
E) Campylobacter enfeksiyonu perforasyonu


İkisi de tanı sorusudur.

 

Yanlış sorulmuş soru var mı?

 

Maalesef 3 soru yanlış sorulmuştur:


68. Aşağıdakilerden hangisi tiroid kanserlerinin gelişmesinde rol oynayan onkogenlerden biri değildir?
A) RET
B) BRAF
C) Ras
D) c-MYC
E) MET

Bu soruda doğru cevap yoktur.

69. Ektopik paratiroid bezleri en yüksek olasılıkla nerede bulunur?
A) Paraözofageal oluk
B) Timus içi
C) Tiroid içi
D) Karotis kılıfı
E) Submandibular bölge

Bu soruda iki doğru cevap vardır.

 

71. Sarılık yakınması ile gelen 65 yaşındaki bir erkek hastaya yapılan ERCP tetkikinde tip I safra yolu kanseri tanısı konmuştur.

 

Bu hastadaki kanserli bölge aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ekstrahepatik safra yollarında yaygın
B) Sağ ve sol hepatik kanalların birleşim yerinde
C) Sistik kanal ile pankreas arasında
D) İntrapankreatik koledok ve ampullada
E) İntrahepatik safra yolları içinde

Bu soruda da doğru cevap yoktur.


TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

 

1. soru (Hipokrat sorusu) hariç hepsi notlarımızdaki bilgiler kullanılarak cevaplandırılabilmiştir.

 

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

 

Sınava hazırlanan meslektaşlarımız;
Dersleri ayrı ayrı çalışmak yerine konu bütünlüğünü sağlayacak şekilde, komite usulü çalışsınlar.
ÖSYM doğru düzgün soru hazırlatsın diye de dua etsinler.

 

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

 

Dağılım çok ilginçti:
Yumuşak doku sarkomu, malign melanom Genel-Cerrahi içerisinde sorulmamalıydı.
Sıvı-elektrolit dengesi sorusu yoktu.
Pankreas sorusu yoktu.
Sadece 1 tiroid sorusu vardı. O da yanlıştı.
Yapacak tek bir şey var; her konudan soru çıkabileceğini kabullenip ona göre hazırlanmak…KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

 

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

 

Sınavda sorulan soruların dağılımı şöyledir:
Endokrinoloji : 2 soru
Jinekoloji : 5 soru
Obstetri : 4 soru
Onkoloji : 4 soru

 

 

Zorluk Derecelerine göre soru dağılımı nasıldı?

 

Çok Zor

:

3

soru

Zor

:

2

soru

Orta

:

3

soru

Kolay

:

3

soru

Çok Kolay

:

4

soru

 


Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

 

Temel bilgiyi ölçen soru sayısı: 9 soru (86, 87, 89, 90, 93, 94, 96, 99, 100)
Detay bilgiyi ölçen soru sayısı: 6 soru (88, 91, 92, 95, 97, 98)

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

 

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

11

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

3

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

0

soru

 

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

Sorular yeni bilgi ya da literatür bilgisi gerektirmiyordu.

 

 

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

Üç tane çıkmış eski TUS sorusu soruldu (187, 193. ve 196. sorular)
Üç tane dolaylı soru mevcut (186, 189 ve 190. sorular)


Vaka sorusu soru sayısı? Tanı, tanı yöntemleri, tedavi, komplikasyon… soruları dağılımlarını da yapınız.

 

Vaka sorusu bulunmamaktadır.

 

 

Yanlış sorulmuş soru var mı?

 

192 soru hatalı bir bilgi içermektedir. Bu soruya itiraz edilmelidir.

 

 

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

 

Kadın Doğum ders notları, Kadın Doğum’da sorulmuş olan soruların 12 tanesine ve diğer branşlarda sorulmuş 6 soruya referans oluşturmaktadır.

 

 

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

 

Soruların bilgiyi ölçmekten ve bilen ile bilmeyen ayrımını yapmaktan uzak olduğunu görmekteyiz. Bunun altında yatan nedenin, sınavın ertelenmesine bağlı olarak gergin olan ortamın olası yanlış sorularla daha da gerilmesine neden olmama endişesi olduğunu düşünmekteyiz. Bu nedenden dolayı gecikmeli yapılmış olan bu sınavın önümüzdeki sınavlara tam bir rehber olmasını beklememekteyiz.

 

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

 

Genel olarak Kadın Doğum’da sorulmuş olan sorulara bakıldığında, direkt bilginin sorgulandığı soruların yanı sıra oldukça detay denebilecek gereksiz sorular da mevcuttur.

Her ne kadar bire bir sorulmuş üç eski TUS sorusu ve benzer kurgulanmış 3 soru, toplamda 6 soru olsa da, diğer sorular detay bilgilerin direkt olarak sorgulandığı sorulardı.

Konu dağılımı açısından klasik soru dağılımından uzak olup, Onkoloji’den 4 sorunun sorulması bize bir önceki sınavı hatırlatmıştır. Son TUS’larda Obstetrik sorularındaki artma eğilimi, bu sınavda mevcut değildi. Endokrin soru sayısındaki azalma ve Jinekoloji’deki belirgin artış ise dikkat çekiciydi.

Onkoloji’de hem direkt hem de detay bilgi sorulmuştur. Bu sınav, Onkoloji’nin daha çok soru getireceğinin bir göstergesi olmuştur.

Kontrasepsiyon konusundan soru olmazsa olmazdı ve çıkan soru da oldukça kolay sayılabilecek bir soruydu.

Üreme fizyolojisi ve menstruel siklustan soru gelmemiş olması ve Endokrin’den sadece 2 soru gelmesi hayli şaşırtıcıdır.

Jinekoloji’de endometriozis evrelemesi, Obstetri’de uterin kontraksiyonlara bağlı ağrı duyusu ve Onkoloji’de primer peritoneal tümör soruları en zor ve aşırı detay olarak kabul edilebilecek sorular olarak göze çarpmıştır.

 


 

KÜÇÜK STAJLAR HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

 

 

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

 

TUS’ta 200 soru içinde her geçen yıl küçük stajların ağırlığı gittikçe artmaktadır. Bu sınavda da tam 21 soru Küçük Stajlar kapsamından sorulmuştur.

 

 

Zorluk Derecelerine göre soru dağılımı nasıldı?

 

Çok Zor

:

2

soru

Zor

:

2

soru

Orta

:

9

soru

Kolay

:

4

soru

Çok Kolay

:

4

soru

 


Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

 

Yirmi bir sorudan üçü detay bilgiyi, 18’i genel bilgiyi ölçmektedir.

 

 

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

 

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

9

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

7

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

2

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

6

soru

 

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

İki soru yeni ve detay kitap bilgisi gerektirmektedir.

 

 

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı yedidir.

 

Vaka sorusu soru sayısı? Tanı, tanı yöntemleri, tedavi, komplikasyon… soruları dağılımlarını da yapınız.

 

Sekiz adet tanı sorusu sorulmuştur.


Yanlış sorulmuş soru var mı?

 

Küçük Stajlar kapsamındaki 21 soru içinde hiçbir özensiz hazırlanmış ya da yanlış soru yoktur.

 

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

 

Notlarımız 21 sorudan 16 tanesini cevaplandırmıştır.

 

 

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

 

Bu TUS’ta Küçük Stajlar kapsamından 21 soru sorulması hayli dikkat çekicidir. Buna göre, sınava hazırlanacak meslektaşlarımızın Küçük Stajlar için daha çok vakit ayırmaları gerekmektedir.

 

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

 

Dahili Küçük Stajlar’dan her dersten 2 soru sorulmuştur. Cerrahi Küçük Stajlar’dan ise her daldan 1 soru sorulmuştur. Ekstrofia kloaka ve kondromalazi patella soruları dışında diğer sorular yapılabilir sorulardır. Bizim açımızdan soruların konulara dengeli dağıtıldığını söyleyebiliriz. Bu sınavda diğer branşların aksine Küçük Stajlar’da zorluk dağılımı bizce düzenli şekilde yapılmıştı. Eksik ve hatalı soru olmaması da bizim ve sınava girmiş olan meslektaşlarımız açısından bir şanstır.