|


HOCALARIMIZIN EYLÜL 2009

 

TUS SINAVI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

ANATOMİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

 

Bu sınavda anatomi sorularını “orta zorlukta sorular” olarak genelliyoruz.


Zorluk Derecelerine göre soru dağılımı nasıldı?

 

 

Çok Zor

:

soru

 

Zor

:

1

soru

 

Orta

:

4

soru

 

Kolay

:

5

soru

 

Çok Kolay

:

soru

 

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

 

3, 5, 6 ve 9. sorular detay bilgiyi, diğer sorular ise temel bilgiyi test etmektedir.


 

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

 

 

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

9

soru

 

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

soru

 

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

soru

 

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

soru

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

Yok

 

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

2. soru Nisan 92 sınavında sorulmuş olan “Foramen ischiadicum minus’tan hangi kasın tendonu geçer?” sorusun<un bir benzeri olarak değerlendirilebilir. 3.soru ise Eylül 98 sınavında şekil sorusu olarak sorulmuş bir sorudur. Ayrıca 4.sorunun bir benzeri 96 Eylül sınavında sorulmuştu. Diğer sorular ile ilgili bir soru daha önceleri sorulmamıştır.


 

Vaka sorusu soru sayısı? Tanı, tanı yöntemleri, tedavi, komplikasyon… soruları dağılımlarını da yapınız.

 

Yok

 

Yanlış sorulmuş soru var mı?

 

Yok

 

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

 

Ders notlarımız her sınavda olduğu gibi %100 bir başarı sağlamıştır. Ayrıca preklinik ve klinik sorulardan da 5 soru yakalamıştır. Bu sorular 12, 156, 189, 165 ve 175. sorulardır.


 

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

 

Çıkma OLASILIĞI YÜKSEK OLAN YENİ SORULAR İÇİN DAHA DİKKATLİ OLMAK. Bunun için “TUSDATA Anatomi ders notları” ve “Klinisyen Tüm Tus Soruları” sınava girecek arkadaşlarımız için baş ucu kitabı olmalıdır.


 

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

 

Belki 5. soru biraz sürpriz sayılabilir. Bunun dışındakiler, geçmiş yıllarda test edilen bölgelerden yada yapılardan hazırlanmış sorulardır. Her zaman olduğu gibi nöroanatomi biraz ağırlık hissettirse de, Anatomi sorularının konulara göre dengeli bir dağılım gösterdiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

 

1. Soru,..Hem kaslar dersinde “ayağın plantar yüzü” kaslarından bahsederken hem de “Pleksuslar” dersinde üzerinde durduğumuz bir soru idi. Bu sorunun bir benzeri (n. plantaris medialis’in dağıldığı bölge) şekil sorusu olarak Nisan 2003’te sorulmuştu. Kolay bir soruydu, sorulması sürpriz olmadı.

 

2. Soru…Nisan-92 ve Nisan-97 sınavlarında for. ischiadicum majus ve for. ischiadicum minus’tan geçen oluşumlar sorulmuştu. Bu nedenle eski Tus sorularına çalışan bir kişinin kolaylıkla yapabileceği bir soru beklenen sorular arasındaydı.

 

3. soru…Daha önce Eylül-98 sınavında şekil sorusu olarak sorulmasına rağmen dolaşım sistemi içinde detay bilgi içeriyor olması nedeniyle zor bir soru olarak değerlendirdiğimiz bir sorudur.

 

4. soru…Art.coxae’nın ligamentleri her sınavda sorulması beklenen konular arasındadır. Bu sorunun bir benzeri de (uyluğun hiperekstansiyon ve lateral rotasyonunu sınırlayan bağ- iliofemorale) 96 Eylül’de sorulmuştu.

 

5. soru… Kranyumdaki antropometrik noktalar, kranyal kemiklerin birleşme yerlerinde yada kranyal kemiklerde bulunur. Pterion noktası, a.meningea media’nın ön dalının ve beynin frontal ve temporal lobları arasındaki sulcus lateralis’in dıştan izdüşümüdür. Bu nedenle pteriona gelecek bir travma epidural kanama oluşmasına neden olabilmektedir. Bu da pterionu diğer antropometrik noktalara göre daha önemli kılmaktadır.

 

6. soru…Soruda bahsi geçen colliculus superior, mesencephalonun arkasında (tectum) bulunur ve brachium colliculi superior ile thalamustaki corpus geniculatum laterale ile bağlantılıdır. Bu nedenle vizüel uyarılara doğan baş – boynun uyarı tarafına refleks olarak çevrilmesi ile ilgilidir. Bu oluşum seviyesinde n. oculomotorus’a ait motor nukleuslar ile gene n.oculomotorius’un parasempatik nukleus’u Edinger-Westhpal nucleusu ile nucleus ruber bulunur. Nucleus ruber, fleksör kas tonusu ile ilgili bir çekirdektir ve tractus rubrospinalis bu çekirdekten başlar. Bu efferent yol, karşı taraf fleksör kasların motor nöronlarını fasilite, ekstensör kasların motor nöronlarını ise inhibe eder.

 

7. soru… Bulbus oculi’nin katmanlarından tunica fibrosa bulbi’nin saydam 1/6’lik ön bölümüne cornea, 5/6’lık arka bölümüne sclera adı verilir.

 

Göze gelen ışığı kıran yapılar; cornea, corpus vitreum, lens ve humor aquosus’tur. Bu soruda bu yapılardan hangisinin ışığın kırılmasında daha etkin olduğu sorulmak istenmiştir.

 

Cornea’nın kırma indisi (kırma gücü) 1.38, humor aquosus’un 1.33, lens’in 1.40 (en yüksek) ve corpus vitreum’un 1.34’dür.

Buna rağmen hava ile olan teması nedeniyle cornea, göze gelen ışınların en fazla kırılmaya uğradığı yer olmaktadır. Çünkü cornea’nın ışık kırma derecesi yani dioptrisi 43 tür. İkinci sırada 19 dioptri ile lens gelir. Humor aquosus ve corpus vitreum da ışığı kıran diğer yapılardır. İris gözün damarsal bir tabakasıdır ve ışığı kırmaz.

 

Ancak soru başka bir açıdan bakıldığında şöyle de anlaşılabilmektedir: “Kırma indisi en yüksek olan yapı hangisidir?…” Soru bu haliyle düşünüldüğünde cevap LENS olmalıdır.

 

Halbuki bu soru “Gözde total olarak ışığı en çok kıran yapı aşağıdakilerden hangisidir?” şeklinde sorulsaydı, daha anlaşılır ve yoruma kapalı olurdu. Bu nedenle bu soruyu net ifade edilememiş, özensiz hazırlanmış, kötü ve şaibeli bir soru olarak değerlendirilmekteyiz.

 

8. soru…Ganglion cervicale superius, ganglion trunci sympathici’lerin en büyüğü ve en üstte olanıdır. C2-C3 vertebralara komşudur. C1-4’e karşılık gelen ilk dört paravertebral ganglionun birleşmesinden meydana gelir. Baştaki yapılara sempatik uyarıyı götüren postganglionik liflerin (n. caroticus internus) nöronları, bu ganglionda lokalizedir. Vagina carotica’nın arkasında olup, n. vagus’un ganglion inferius’u ile komşudur. İlk dört servikal spinal sinire katılan ramus communicans griseus’lar, bu gangliondan çıkar. Ganglion cervicale superius‛un veya buradan çıkan postgangliyonik liflerin lezyonu sonucu ortaya çıkan klinik olgudur. Bu durumda baş boyun bölgesinin sempatik innervasyonu bozulur. Sonuçta ortaya çıkan klinik olaya HORNER SENDROMU denir. Bu durumda kişide myosis, psödoptosis, enoptalmus, anhidrosis ve facial flusing ortaya çıkar.

 

9. soru…Anal kanalın üst 1/3’ünün iç yüzünü döşeyen mukozada, 6-10 tane vertikal kabarıntı vardır. Columnae anales denilen bu kabarıntıların içinde, a.v. rectalis superior’un terminalleri bulunur. Venöz terminallerin genişlemeleri, primer internal hemoroidleri oluşturur. Kolumna’ların alt uçları, valvulae anales denilen mukoza plikaları ile birleştirilir. Valvulae anales’lerin seviyesi, linea pectinata adı ile bilinir. Linea pectinata, anal kanalın endodermal ve ektodermal parçalarının birleşme yeridir.

 

10. soru… Perineum, diaphragma pelvis’in altında, uylukların arasında eşkenar dörtgen şeklinde bir bölgedir. Yukarıda ve önde; symphysis pubica, aşağıda ve arkada; os coccygis’in ucu, yanlarda; ramus inferior ossis pubis’ler, ramus ossis ischii’ler, tuber ischiadicum’lar ve lig. sacrotuberale’le ile sınırlıdır. Perineum, iki taraf tuber ischiadicum’ları birleştiren transvers bir hayali çizgi ile iki üçgen alana ayrılır. Çizginin ön tarafında kalanına trigonum urogenitale, arkasında kalanına trigonum anale denir. Çizginin tam ortası, perineum’un da orta noktasıdır ve centrum perinei’nin olduğu yere isabet eder. Yüzeyel ve derin perine aralıkları trigonum urogenitale’de bulunur.


 

FİZYOLOJİ, HİSTOLOJİ, EMBRİYOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

 

Sorular çok net, bilgiyi ölçen sorulardı. Koagülasyon sistemlerinden 1 soru, Kardiyovasküler sistem fizyolojisinden 1 soru, Solunum sistemi fizyolojisinden 1 soru, Gastrointestinal sistem fizyolojisi ve histolojisinden 1 ‘er soru, Üriner sistem sistem fizyolojisi ve histolojisinden 1 ‘er soru,Deri histolojisinden 1 soru, Embriyolojiden 2 soru vardı.


 

Zorluk Derecelerine göre soru dağılımı nasıldı?

 

 

Çok Zor

:

soru

 

Zor

:

1

soru

 

Orta

:

1

soru

 

Kolay

:

4

soru

 

Çok Kolay

:

4

soru

 

 

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

 

Soruların 1 tanesi detay bir bilgiyi, diğerleri ise çok açık ve net bir şekilde temel bilgileri test ediyordu. Detay bilginin, derslerimizde ve ders notlarımızda defalarca üzerinde durduğumuz bir noktadan gelmesi bizler ve kursiyerlerimiz açısından son derece olumlu oldu.


 

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

 

 

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

8

soru

 

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

2

soru

 

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

soru

 

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

soru

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

Sadece 1 adet soru yeni bilgi gerektiriyordu. Fakat daha önce çıkmış bir TUS sorusunun şıklarında yer aldığı için bu konuda hazırlıklıydık 🙂

 

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

7


 

Vaka sorusu soru sayısı? Tanı, tanı yöntemleri, tedavi, komplikasyon… soruları dağılımlarını da yapınız.

 

Vaka sorusu yoktu.

 

Yanlış sorulmuş soru var mı?

 

Yoktu.

 

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

 

% 100. TÜM SORULARI AÇIK VE NET BİR ŞEKİLDE CEVAPLADIK.


 

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

 

Dersi dikkatli dinlemeleri ve tekrarlarımıza aktif olarak katılmaları.

 

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

 

Sadece Ghrelin sorusu yeni bilgiydi. Diğer konular daha önce ya aynı şekilde ya da benzer şekilde çıkmış sorulardı. Ghrelin sorusunu ise daha önce sorulan Leptin sorusundaki şıklarda yer almasından dolayı bekliyorduk. Bu nedenle bu sınav, branşımız açısından güzel ve genel olarak zor olmayan bir sınavdı diyebiliriz.


 

BİYOKİMYA HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

 

 

Biyokimya açısından son iki-üç yılın en güzel sınavlarından biri diyebiliriz.

 

 

Zorluk Derecelerine göre soru dağılımı nasıldı?

 

 

Çok Zor

:

soru

 

Zor

:

1

soru

 

Orta

:

8

soru

 

Kolay

:

6

soru

 

Çok Kolay

:

5

soru

 

 

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

 

16 tane soru temel bilgi, 4 soru ise detay bilgiyi ölçüyordu.

 

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

 

 

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

15

soru

 

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

soru

 

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

3

soru

 

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

1

soru

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

Yoktu.

 

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

Eski TUS sorusu ( 21, 25, 27, 30, 35 ) 5 taneydi. Benzer TUS sorusu ( 31, 36, 37 ve 38) 4 taneydi.


 

Vaka sorusu soru sayısı? Tanı, tanı yöntemleri, tedavi, komplikasyon… soruları dağılımlarını da yapınız.

 

2 taneydi 31. ve 40. sorular.

 

Yanlış sorulmuş soru var mı?

 

Yoktu.

 

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

 

Klinisyen Biyokimya 4. baskı Uz. Dr. Ercan ÖZTÜRK, Uz. Dr. Gürkan ÇIKIM ders notları toplam 31 soruya (18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 62, 72, 89, 97, 138, 143, 151, 152 ve 162. sorular)

TUS kampı Özet Notu (Uz Dr Ercan ÖZTÜRK) toplam 27 soruya referans oldu (18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 62, 89, 97, 138 ve 143 sorular)


 

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

 

Biyokimyaya ön yargılı yaklaşmamak ve biyokimya fobisine kapılmadan çalışarak öncelikle temel bilgileri iyi oturtmak gerekir. Sonrasında detaylara yönelmek doğru olacaktır. Biyokimyada şunu hiçbir zaman akıldan çıkarmamak gerekir; sık tekrar yapmak temel bilgileri oturtmak açısından çok önemli. Bu anlamda TUSDATA ders notları ve soru kitapları kaynak olarak yetecektir. Ayrıca tüm TUS sorularına mutlaka iyi bakmak gerekiyor çünkü yukarıda da belirttiğimiz gibi toplam beş tane direkt eski TUS, dört tanede benzer TUS sorusu mevcuttu.


 

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

 

Konu dağılımı açısından gayet dengeli sorular soruldu; Bir adet hücre organel sorusu (29.soru), bir adet ara metabolizma (25.soru), üç adet karbonhidrat (24, 26 ve 33.sorular), altı adet protein (30, 31, 34, 35, 39 ve 40. sorular), üç adet lipid (36,37 ve 38. sorular), iki adet vitamin (28 ve 32.sorular), bir adet hormon (27) ve üç adet nükleik asit (21, 22 ve 23. sorular). Ayrıca sürpriz olarak değerlendirilebilecek soru yoktu.

 


 

 

MİKROBİYOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

 

Sınavda, temel mikrobiyolojiden 2, bakteriyolojiden 7, virolojiden 4, mikolojiden 2, immünolojiden 2 ve parazitolojiden 3 soru vardı.


 

Zorluk Derecelerine göre soru dağılımı nasıldı?

 

 

Çok Zor

:

1

soru

 

Zor

:

1

soru

 

Orta

:

5

soru

 

Kolay

:

11

soru

 

Çok Kolay

:

2

soru

 

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

 

16 (onaltı) soru (41.,42.,43.,44.,45.,46.,48.,49,50, 51, 52, 53, 56, 57, 59, 60.) temel bilgiyi
4 (yedi) soru (47, 54, 55, 58,) ise nispeten detay bilgileri test ediyordu (A kitapçığına göre).


 

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

 

 

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

14

soru

 

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

soru

 

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

soru

 

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

5

soru

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

Yoktu

 

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

4 adet soru da benzerlik gösteriyordu. (45., 46., 48., 49.,)


 

Vaka sorusu soru sayısı? Tanı, tanı yöntemleri, tedavi, komplikasyon… soruları dağılımlarını da yapınız.

 

6 soru vaka sorusu olarak sorukmuştur.

 

 

Yanlış sorulmuş soru var mı?

 

58. soru.

Bu sınavın en ortada bırakan sorusu parazitolojiden gelen; immunkompetan bir hasta Cyclospora cayetanensis’in doğru cevap oldugu İsospora belli’ninde sıklarda olduğu sorudur. Bu soruda tartışmaya yol açılmaması için İsospora belli’nin sıklarda yer almaması uygundur. Her iki şık da doğru kabul edilebilebilir. Parazitlerin boyutu ve özel mikroskobik görüntüleri verilerek sorulması daha uygundur.

 

 

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

 

 

Ders notlarımız başarılı ve yeterli olmuştur. 20 sorudan sadece 1’inin cevabı net olarak bulunmamaktadır. Ayrıca diğer branşlardan 23 soru da mikrobiyoloji notları ile yapılabilmektedir.


 

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

 

Herkesin yaptığı soruları kaçırmamak gerektiği için öncelikle temel bilgilere sonrasında detaylara yönelmek doğru olacaktır. Sonra da bilgiyi ezberlemek yerine anlamak ve sentez etmek için çaba sarf etmek, bolca soru çözmek faydalı olacaktır. Bu anlamda TUSDATA ders notları çok iyi bir kaynak olarak size yetecektir.


 

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

 

2009 Eylül TUS sınavında; mikrobiyoloji bölümünde ve diğer bölümler altında gelen infeksiyon hastalıkları ve mikrobiyoloji sorulardan 2 tanesinde soruluş tarzından dolayı bilinen klasik bilgiyi kullanma stresi yaratılmıştır. Bunlardan ilk soru; bakterinin hücre duvarı kaybetmesi durumu ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Diğer soru ise insanlarda infeksiyon oluşturan çıplak viruslar ile ilgili sorudur.

 

Bu sınavın en ortada bırakan hatta itiraz edilebilecek sorusu parazitolojiden gelen; immunkompetan bir hasta Cyclospora cayetanensis’in doğru cevap oldugu İsospora belli’ninde sıklarda olduğu sorudur.

 

Temel ve klinik bölümde gelen diğer sorular verilen TUS eğitimi çerçevesinde yapılabilecek formatta ve uygun sorular olduğunu düşünüyorum.

 


 

PATOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

 

Sınavda temel patolojiden 5 soru ( 1 hemodinamik bozukluklar, 1 immünoloji, 3 çevresel hastalıklar), 1 akciğer hastalıkları, 1 kalp hastalıkları, 2 damar hastalıkları, 2 hematopoetik sistem, 2 gastrointestinal sistem, 1 santral sinir sistemi, 3 endokrin , 1 erkek genital sistem, 1 meme, 1 böbrek hastalıkları sorusu mevcuttu.


 

Zorluk Derecelerine göre soru dağılımı nasıldı?

 

 

Çok Zor

:

soru

 

Zor

:

1

soru

 

Orta

:

4

soru

 

Kolay

:

12

soru

 

Çok Kolay

:

3

soru

 

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

 

3 soru nispeten detay bilgiyi (65, 70, 76)
17 soru (61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80) sorular temel bilgiyi test ediyordu.


 

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

 

 

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

14

soru

 

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

2

soru

 

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

soru

 

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

4

soru

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

Yoktu

 

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

12 eski TUS sorusu bu sınavda da soruldu.


 

Vaka sorusu soru sayısı? Tanı, tanı yöntemleri, tedavi, komplikasyon… soruları dağılımlarını da yapınız.

 

Aslında 4 adet vaka ile kombine patoloji sorusu vardı. Vaka olarak verilmeseler bile patolojik bulgulardan sorular yapılabiliyordu.

 

 

Yanlış sorulmuş soru var mı?

 

Yok

 

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

 

Patolojiden direk mota mot cevabı olan ve aynı cümlelerin notumuzda geçtiği soru sayısı 20 idi. Ayrıca diğer branşlardan birçok soruyu yoruma gerek kalmadan net olarak yanıtladık.


 

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

 

Bu TUS ta eski çıkmış TUS sorularının önemini bir kez daha gördük. 12 soru birebir aynı veya çok benzer idi. Yeni bilgi veya detaylı textbook araştırması gerektiren soruların patolojide sorulmadığını görüyoruz. Zaten bize sınavda rakiplerimize fark attıracak sorular yorum veya bilgiyi kullanarak yapabileceğimiz sorularıdır. Çalışırken mekanizmaları ve anahtar kelimeleri hard diskimize yazarsak patolojide tüm soruları yapmak mümkün.


 

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

 

Temel patoloji: 5 soru (1 hemodinamik bozukluklar, 1 immünoloji, 3 çevresel hastalıklar ve beslenme)
Akciğer hastalıkları: 1
Kalp hastalıkları: 1
Damar hastalıkları: 1
Hematopoetik sistem: 1
Gastrointestinal sistem: 2
Santral sinir sistemi: 1
Endokrin: 1
Erkek genital sistem: 1
Meme: 1
Böbrek hastalıkları: 1


Neoplaziden soru çıkmaması ilginçti. Neoplazi yıllardır ayırt edici bir konu olmuştur. Bu sınavda ise çok kolay veya orta zorlukta sorular mevcuttu. Eski sorular ise her zamankinden daha çok sayıdaydı. Eskiden TUS ta patolojide overden soru olmazsa olmazdı. Yani görülüyor ki artık patolojide her konudan ayırt etmeksizin sorabiliyorlar. Ayrıca genel cerrahi apopitoz sorusu patoloji bilgisiyle yapılabilecek bir soruydu. Patolojinin evrenselliği de her TUS olduğu gibi bu TUS tada görüldü.

 


 

 

FARMAKOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

 

Bu sene soru dağılımında genel farmakoloji ve kemoteropötik soru artışını gördük. Non steroidal antiinflamatuvar ilaç ve hormon sorusu ise yoktu. Genelde bu iki konudan toplamda her sene 3 soru gelirken bu sene gelmedi.

 

Sorulan sorular genel olarak ortalama düzeydeydi. Yeni bilgi içeren soru 2 adetti. Birisi benzodiazepinlerin tolerans gelişmeyen etkisi, ikinciside renin sorusunda bir şıkda geçen aliskirendi. Konu hakimiyeti gerektiren birkaç soru vardı (nörotransmitter etkisi, antagonima soruları gibi). Onun dışındaki çoğu soru direk bilgi ölçen sorulardı

 

SORU DAĞILIMI:
Genel farmakoloji: 5
Otonom: 2
SSS: 6
Otakoid: 1
Kardiyovasküler sistem: 2
Kemoterapotikler: 4
NSAI: 0
Hormon: 0
GIS: 0
Solunum Sistemi: 0

 

Zorluk Derecelerine göre soru dağılımı nasıldı?

 

 

Çok Zor

:

1

soru

 

Zor

:

3

soru

 

Orta

:

7

soru

 

Kolay

:

6

soru

 

Çok Kolay

:

3

soru

 

 

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

 

Sorulardan sadece 4 tanesi detay bilgiyi içeriyordu. Kalan soruların çoğu temel bilgiyi içeriyordu

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

 

 

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

15

soru

 

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

3

soru

 

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

2

soru

 

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

soru

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

82. soruda benzodiazepinlerin tolerans gelişmeyen etkisi sorusunda, doğru cevap solunum depresyonu literatür bilgisidir. Bu nedenle oldukca zor bir sorudur.

 

91.soruda d şıkkında adı geçen Aliskiren 2007 Katzung’da adı geçen yeni bir renin inhibitörüdür. Aynı kitapda renini baskıladığı belirtilmiştir. Bu ikisi dışında yeni bilgi içeren soru yoktu.

 

 

 

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

8 soru eski sorularla ilişkili ya da çok benzer sorulardı


 

Vaka sorusu soru sayısı? Tanı, tanı yöntemleri, tedavi, komplikasyon… soruları dağılımlarını da yapınız.

 

Farmakolojide vaka sorusu sorulmadı.

 

Yanlış sorulmuş soru var mı?

 

81. soruda myokard infarktüsü yapan antihipertansif sorusunda Hidralazin ve minoksidilin koroner iskemiyi arttırdığı Goodman and Gillman 2006 11. edition sayfa 861 ve 863’de yazar. Kitap hidralazin için myokard infarktüsünü net bir şekilde belirtmektedir. Bu nedenle sorunun cevabı hidralazindir. Soruda çeldirici olarak konan prazosin ise kalp yetmezliğini presipite edebilir.


 

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

 

Notlarımız genel olarak soruları çoğunlukla yakaladı.


 

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

 

Farmakoloji de sorular iki ana gruba ayrılabilir. 1. grup soruların yaklaşık %70’sini oluşturan klasik sorular. Klasik soruların içeriğinde eski sorular, eski soruların biraz değiştirilmiş halleri ve her TUS sorulan benzer konular (antagonizma soruları, hipnosedatif soruları vb) vardır. Kalan kısımda ise daha çok yeni bilgi soruları vardır. Yeni bilgi soruları 2007 Katzung’dan oldukça fazla alınmaktadır. Bir sonraki sınava hazırlanan arkadaşların, klasik konuları öğrenirken, yeni bilgi içeren kitaplara da göz atmalarını öneririm.

 

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

 

Genel farmakolojiden sınavda 5 soru geldi. 2009 Nisan sınavında genel farmakolojiden soru gelmeyince, bu sınav iki kat soru gelebileceği ihtimali artmıştı, beklenen oldu. Sorular genelde kolay ve orta zorluktaydı.

 

Genel farmakoloji soruları genelde konu hakimiyeti gerektiren sorulardı. Faz çalışması sorusu (95. soru), kolay bir soruydu. G proteinleri ile ilgili soru (97. soru), reseptör tiplendirme sorusu (94), ve nörotransmitter etki soruları (86) orta zorlukta sorulardı. Kompetetif antagonizma (88) ve potens soruları (96) zor sorular olarak değerlendirilebilecek sorulardı.

 

Otonom sinir sisteminden 2 adet soru geldi MAO inhibitörü sorusu (90. soru), vezamikol (99.soru) kolay sorulardı

 

.
SSS sorularında benzodiazepinlerin tolerans gelişmeyen etki sorusu dışındakiler oldukca kolay sorulardı. SSS sorularında genelde spot bilgiler soruldu. Yoruma dayanan soru sayısı azdı.

 

Kardiyoloji 81. soru (Hidralazin) zor sayılabilecek bir sorudur. Bu sorunun çeldiricisi minoksidil soruyu zorlaştıran seçenekti.
Kemoterapotik sorularında sidofovirin nefrotoksik etki sorusu spot bilgi olduğu için diğerlerine göre biraz daha zor bir soruydu. Diğer kemoterapötik soruları normal sayılabilecek sorulardı.

 

Otakoid (renin sorusu) kolay bir soru olmakla birlikte yeni bilgi içermekteydi.Yeni bilgi Aliskiren adlı renin inhibitörüdür.


PEDİATRİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

 

 

Beklemediğimiz herhangi bir soruyla karşılaşmadığımız, gerek derslerde gerek notlarımızda defalarca vurgulanmış noktaların sınandığı branşımız adına son derece başarılı bir sınavdı.

 

 

Zorluk Derecelerine göre soru dağılımı nasıldı?

 

 

Çok Zor

:

soru

 

Zor

:

2

soru

 

Orta

:

12

soru

 

Kolay

:

14

soru

 

Çok Kolay

:

2

soru

 

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

 


Temel bilgilerle yapılabilecek 23 soru vardı. Soruların 7 tanesi diğerlerine göre bir miktar daha detay bilgileri test ediyordu.

 


Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

 

 

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

15

soru

 

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

4

soru

 

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

5

soru

 

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

6

soru

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

Bu sınavda Pediatri soruları arasında genel anlamda çok uç, çok yeni bilgi ya da literatür bilgisi gerektiren belirgin bir soru olmamakla birlikte Yenidoğan bölümü ile ilgili 107. sorunun son yıllarda textbooklarda bronkopulmoner displazi tanımında yapılan değişiklik ve revizyon sonucu dikkati çekip, dizayn edilmiş bir soru olduğunu düşünüyoruz. Ancak bu soruda da amaç, bronkopulmoner displazi tanımındaki değişikliğin bilinip bilinmediğinin test edilmesi idi ve yanıtlamak için de ana kaynaklar yeterli gelmekteydi. .

 

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

Genel anlamda branşımız adına bir çok klasik bilginin denendiği bir sınavdı. 110.sorudaki tetanoz profilaksisi, 118.sorudaki “en sık nefrotik sendrom sorusu” ya da 129.sorudaki “Fallot tetralojisindeki siyanotik nöbet yaklaşımı” gibi klasikleri artık nasıl nitelendirsek bilemiyorum…Bu tür soruları “eşimizden dostumuzdan,çoluğumuzdan çocuğumuzdan daha sık gördüğümüz sorular” olarak tanımlamak dışında bir yoruma gerek görmüyoruzJ Tamamı bu ölçüde olmasa da eski soruların yakınında gezinen, çok benzer ,birkaç minik değişiklik yapılarak hemen hemen aynı dizaynda sorulardan toplam 10 adet vardı .


 

Vaka sorusu soru sayısı? Tanı, tanı yöntemleri, tedavi, komplikasyon… soruları dağılımlarını da yapınız.

 

Branşımız soruları arasında 7 adet vaka sorusu bulunmakta idi.


Bu sorulardan 5 tanesi tanı becerisini ölçer vasıfta iken, 1 tanesi tedavi (daha doğrusu profilaksi; 110.sorudaki tetanoz profilaksisi) ve 1 tanesi de komplikasyon (116.soruda tümör lizis sendromu gelişen Burkitt Lenfomalı hasta..)

 

Tüm bu sorularda kullanılan argümanlar ve pratikleri artık bir klasik olan vaka kamplarında işlenmişti. Bu durum Pediatri adına TUS sınavına hazırlıkta Vaka Kamplarının artık önemi tartışılmaz bir unsur olduğunun en net göstergesidir.

 

 

Yanlış sorulmuş soru var mı?

 

Bu sınavda Pediatri soruları arasında yanlış sorulmuş bir soru yoktu


 

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

 

Pediatri ders notları ve derslerde vurgulanan konular açısından son derece başarılı bir sınavdı. Bir soru Kadın Doğum notları ile bir soru da genel klinik bilgiler ile rahatça yapılabilmekte iken kalan diğer tüm sorulara direk referans verilebilmekte idi. Ayrıca branşımız dışında toplam 50 soruya da direk referans verebilmekteyiz ki bu da “TUS’un dörtte biri Pediatridir!!!“ önermesinin artık bir atasözü kıvamına gelecek ölçüde kesinleştiğinin göstergesidir.

 

 

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

 

Pediatri çalışana hak ettiğini veren ve sınavdaki birçok başka branşla da birebir iç içe oluşuyla daima kritik öneme sahip olan bir branştır. Branşımızda dikkat çekici noktalardan birisi temel bilgilere ve ana unsurlara hakim olanların detaylara takılanlardan belirgin ölçüde daha avantajlı olduğu bir sınavı daha geride bırakmış olmamızdır. Diğer bir nokta da özellikle vaka sorularının artık soru dağılımındaki ağırlığının değişmez bir kriter olduğudur. Bu tür sorularda “bilgi yeter koşul değil gerek koşuldur”. Ve son söz olarak unutmayalım ki Pediatri çalışan için kolaydır


 

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

 

Branşımız adına soruların dağılımı; tek tek incelediğimizde dağılımda bizi şaşırtan herhangi bir unsura rastlamadık. Aksine geçen sınavda Metabolizma sorusu çıkmamasına rağmen bu sınavda bir soru çıkması daha mantıklıydı. Dağılım klasiklere uygundu ve şu şekilde gerçekleşti;

 

101.Büyüme ve gelişme
102 ve 126 .Gastroenteroloji
103.Genetik
104-105-106-107 Yenidoğan
108 Metabolizma
109-110. Bağışıklama
111.Enfeksiyon
112-113-114 Hematoloji
115-116 Onkoloji
117-118 Nefroloji
119-120 Nöroloji
121-122 Endokrin
123 Alerji
124 Solunum
125 İmmunoloji
127-128-129 Kardiyoloji
130 Endokrin-Adolesan (Kadın Doğum)

 


DAHİLİYE HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

 

Dahiliye soruları diğer sınavların aksine ilk kez 24 sorunun sorulduğu bir sınav oldu. Eski soru ya da eski soruya çağrışım yapan soru sayısı toplam 15 idi. Bu sınav hem kurumumuz hem de kursiyerlerimiz açısından mükemmel şekilde sonlanmıştır. Kursiyerlerimize, dahiliye ekibi olarak yaptığımız vurguların aynen soru olarak gelmesi, bizlere soruyu hazırlayanların derslerimizi dinleyerek soruları hazırladığını düşündürmüştür. Dahiliye her zaman söylediğimiz gibi her TUS’da temel bilgilerin test edildiği bir sınavdır. Nitekim bu sınavda bu geleneksel yaklaşım devam etmiştir. Ayrıca eski soru oranının yüksek olması mutlaka eski TUS sorularının çözülmesini gerektirdiği yeniden ortaya çıkmıştır.

 

Zorluk Derecelerine göre soru dağılımı nasıldı?

 

 

Çok Zor

:

soru

 

Zor

:

1

soru

 

Orta

:

10

soru

 

Kolay

:

10

soru

 

Çok Kolay

:

3

soru

 

 

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

 

Sorulardan nerdeyse tamamı temel bilgiyi test etmektedir. Yalnızca bir soru ‘’lupus’da enfeksiyon etkeni’’ detay bilgiyi test ediyordu diyebiliriz. Ancak bu soru da klinik mikrobiyoloji bilgisi ile rahatlıkla çözümlenebilecek bir soru idi.Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

 

 

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

14

soru

 

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

5

soru

 

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

3

soru

 

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

2

soru

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

Birincisi; Aşağıdaki jinekolojik kanserlerin hangisinde, insan papilloma virusuna karşı geliştirilen aşı koruyucu olmuştur? Sorusudur. Kolaylıkla yanıtı verilebilecek bir sorudur. İkincisi; ‘’Günümüzde yaygın kullanılan Amerikan Ulusal Kolesterol Eğitim Programı (NCEP) önerilerine göre, kardiyovasküler korunmanın sağlanabilmesi için, koroner arter hastalığı olmayan diyabetik bir kadın hastada antilipid tedavinin birincil hedefi aşağıdakilerden hangisi olmalıdır’’ sorusudur. Aslında bu soruya yeni demek ne kadar doğrudur o da tartışılır. Bu soruya eskimiş bir yeni soru demek belki daha doğru olur.

 

 

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

Eski soru ya da çağrışım yapan eski soru sayısı 15 idi. Bu bilgi bile sınava hazırlanırken eski TUS sorularını çözümlemenin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.


 

Vaka sorusu soru sayısı? Tanı, tanı yöntemleri, tedavi, komplikasyon… soruları dağılımlarını da yapınız.

 

– Vaka soru sayısı: 7
– Tanı: 1
– Tanı yöntemi: 1
– Tedavi: 5 (2 infeksiyon, nefroloji, endokrin, alerji)
– Komplikasyon:

 

Yanlış sorulmuş soru var mı?

 

Yoktu

 

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

 

Yukarda da belirttiğimiz gibi TUSDATA dahiliye ekibi olarak başarı oranımız % 100’dür. Bu oranı hem uzun dönem için hem de TUS kampı için söyleyebiliriz. Ayrıca dahiliye notlarımız sadece dahiliye sorularına yanıt vermekle kalmıyor, dahiliye dışında patoloji, genel cerrahi, mikrobiyoloji, farmakoloji, küçük stajlar ve pediatride sorularında önemli bir kısmını karşılamaktadır. Bu açıdan bakıldığında TUSDATA dahiliye notları dahiliye hazırlığı için altın bir kaynaktır.


 

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

 

Burada özellikle vurgulamak istediğim bazı noktalar var. Öncelikle nerdeyse EKG soruları TUS’un geleneksel sorusu haline gelmiştir. İyi bir EKG bilgisi bilinmelidir. Meslek hastalıkları son dönem TUS’da sıklıkla sorulmaktadır. Güncel bir konudur. Enfeksiyon hastalıkları toplam 5 soru ile test edilmiştir. Enfeksiyonu iyi bilerek sınava girmek durumundayız. Ancak enfeksiyon soruları zor olmamaktadır. Temel bilgilerin bilinmesini gerektirir. İlk kez bir alerji sorusu sorulmuştur. Kolay bir sorudur. Alerji sorusu yeniden sorulabilir. Soru dağılımları genelde homojendir. Derslerimizde anlattığımız ve notlarımızda yazan bilgiler sınavla paraleldir. Notlarımız mutlaka sınava girmeden önce okunmalıdır. Gerekirse dinlemelidir. Eski TUS soruları mutlaka çözülmelidir. Yeni, distal, uç bilgiler yarar sağlamadığından dolayı harddisk gereksiz yere işgal edilmemelidir. Dahiliye, nasıl diğer branşları besliyorsa diğer bazı branşlarında dahiliyeyi desteklediğini unutmamalı ve bu yönde çalışılmalıdır. TUSDATA deneme sınavlarına mutlaka katılmalı ve ara ara sınava hazırlık pozisyonunuzu ortaya koymalıdır. Sonuçta dahiliyede yeni bir kıt’a keşfetmeye gerek yoktur. Keşfedilmiş kıt’aların ana arterleri üzerinde kısa bir gezinti dahiliyede başarıyı kaçınılmaz kılmaktadır.

 

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

 

Branşımızda toplam 24 soru sorulmuştur. Bu sorular arasında zor soru yoktur. Nerdeyse tamamı kolay-orta soru grubundandır. Sorularımızın dağılımına baktığımızda;

 

– Kardiyoloji 3
– Enfeksiyon hastalıkları 5
– Göğüs hastalıkları 2
– Gastrohepatoloji 2
– Nefroloji 3
– Hematoloji-Onkoloji 3
– Romatoloji 2
– Alerji 1
– Endokrin 3 (2 Diabet)

 

Bu sınavda geriatri ve acil sorusu sorulmamıştır. Uzun zamandır sorulmayan alerji bölümünden soru gelmiştir. Enfeksiyon yine rekor kırmıştır. Toplam 5 sorunun sorulduğu bu branşda soruların birisi, romatoloji,birisi göğüs hastalıkları ve bir diğeri gastroenteroloji ile ilişkili sorulmuştur. 15 adet eski TUS sorusu sorulmuştur. Branşları kendi içinde değerlendirecek olursak;Kardiyolojide beklenildiği gibi 3 soru sorulmuştur. Birisi EKG sorusudur. Artık EKG sorusu gelenek haline gelmiştir.Enfeksiyon beklenildiği gibidir. Her zaman çalışılması gereken bir bölümdür. Ama soruları kolaydır. Gastrohepatolo’den 2 soru gelmiştir. Birisi gastro’dan diğeri hepatolojiden gelmiştir. Ve her ikisi de eski sorudur, dağılım uygundur. Nefroloji uzunca bir aradan sonra ilk kez 3 soru ile teste edilmiştir. Temel bilgilerin test edilmiş ve uygun soru dağılımı görülmüştür. Hematoloji’den iki soru gelmiştir. Bir soru anemi grubundan, bir soru lenfoma grubundan gelmiştir. Yani yakın sınavlarda olduğu gibi bu sınavda da lösemi ve kanama eğilimli hastalıklardan soru gelmemiştir. Bu konulara hazırlıklı olmalıdır. Romatoloji’den 2 soru gelmiştir. Endokrin-Diabet’ten 3 soru gelmiştir. Dağılım uygundur. Uzunca zamandan sonra ilk kez allerji’den soru gelmiş ancak geriatri ve acilden soru gelmemiştir. Onkolojiden gelen tek soru, dahiliyenin en güncel sorusudur. Sonuç olarak rahatlıkla çözülebilecek dahiliye soruların sorulduğu bir TUS’u geride bıraktık. Özellikle notlarımızın temel noktalarını bilen ve eski TUS sorularına hakim olanlarının dahiliyenin tamamını doğru yanıtlayacağını yeniden vurgulamak istiyoruz.

 


 

GENEL CERRAHİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

 

Genel cerrahi olarak bu TUS’da hiç sıvı elektrolit, hemostaz, ösefagus ve mide sorusu çıkmaması oldukça ilginçti. Ayrıca 2 tane fıtık sorusu geldi. TUS’ a yönelik olmadığını düşündüğümüz, direk eleme sorusu olarak yorumlayacağımız tıp tarihi sorusu mevcuttu. Bu da yetmezmiş gibi inhalasyon yanığı gibi görünsede birde adli tıp sorusunu genel cerrahide sormaları çok ilginç. Bu kadar sıkıntılı noktaların yanında 5 tane eski TUS soru var.

 

 

Zorluk Derecelerine göre soru dağılımı nasıldı?

 

 

Çok Zor

:

2

soru

 

Zor

:

1

soru

 

Orta

:

4

soru

 

Kolay

:

5

soru

 

Çok Kolay

:

5

soru

 

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

 

 

5 soru detay bilgiyi, 12 soruda temel bilgiyi test etmektedir.


Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

 

 

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

11

soru

 

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

4

soru

 

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

soru

 

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

2

soru

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

Appopitozis sorusu Sabistonda ve Shwart’s da bulunmasına rağmen soruyu tamamen açıklayamamakta, bu soru için ek litaratür bilgisi gerektirmekte. Ayrıca karbon monoksit zehirlenmesi ile ilgili sorunun cevabı temel cerrahi kitaplarında bulunmamakta, dahiliye Harrison kitabında ve adli tıp kitaplarında mevcut.

 

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

5 tane soru (posterior hipofiz, kist hidatik, safra yolları darlıkları, sigmoid volvulus, sphigelian fıtık)


 

Vaka sorusu soru sayısı? Tanı, tanı yöntemleri, tedavi, komplikasyon… soruları dağılımlarını da yapınız.

 

Birbiriyle ilişkili 2 vaka sorusu vardı. Bir tanesi tanıyı, diğeri tedaviyi sormaktaydı.

 

Yanlış sorulmuş soru var mı?

 

Tam olarak yanlış olarak belirtebileceğimiz soru yok. Fakat Lynch sendromu sorusunda görülme yüzdeleri arasında kitaplar arasında bazı farklılıkların olduğundan dolayıdır ki sorunun biraz düzensiz hale gelmesine neden oluyor. Ayrıca yüzde soruları TUS’da pek alışık olmadığımız bir durum. Bu yüzde seçeneği yerine daha bilimsel ve tartışmasız bir seçenek konsaydı daha şık ve hatasız bir soru olacaktır.

 

Bir de pankreatit sorusunda (64.soru) “Koledok obstrüksiyon” yerine dikkatsizlik nedeniyle “Koledok eksplorasyonu” yazılmış ki fazlasıyla komik olmuş. Ama yine de doğru cevap o kadar net ki sonucu etkilemez.

 

 

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

 

Ders notlarımız başarılı ve yeterli olmuştur. 17 sorudan 15’nin cevabı net olarak bulunmaktadır. İki sorunun cevabı temel cerrahi tıp kitaplarında tam olarak mevcut değildir. Ders notlarımızdaki bilgilerle 2 tane fizyoloji, 4 tane patoloji, 4 tane pediatri ve 2 tane dahiliye sorularının rahatlıkla cevaplandırılabileceğini belirtebiliriz.


 

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

 

Ders notlarımızın oldukça yeterli olabildiğini söyleyebiliriz. Derslerde vurgulana konulardan soru çıktığını da söyleyebiliriz. Beklide en önemli nokta eski sorular. Beş sorunun eski soru olduğunu düşünürsek kesinlikle eski soruları çok iyi çalışmanın gerekliliğini unutmamak gerekiyor.


 

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

 

İlk başta belirttiğimiz gibi genel cerrahi soruları içinde tıp tarihi ve adli tıp sorulması çok ilginç. Sıvı elektrolitten hiç soru çıkmadı, pek olağan bir durum değil. Gastrointestinal sistemden de ösefagus ve mideden hiç soru gelmemesi olağan dışı olarak kabul edebiliriz. Bunların yanında 5 yıldır soru gelmeyen fıtıklardan da 2 sorunun çıkması da çok dikkat çekici görülmekte. KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

 

 

Sınavda, endokrinolojiden 4, jinekolojiden 4, obstetriden 5 ve onkolojiden 2 soru vardı.

 

 

Zorluk Derecelerine göre soru dağılımı nasıldı?

 

 

 

Çok Zor

:

4

soru

 

Zor

:

2

soru

 

Orta

:

5

soru

 

Kolay

:

2

soru

 

Çok Kolay

:

2

soru

 

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

 

Temel bilgiyi ölçen soru sayısı: 7 soru (87,89,91,94,95,97,100)
Detay bilgiyi ölçen soru sayısı: 8 soru (86,88,90,92,93,96,98,99)


Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

 

 

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

13

soru

 

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

soru

 

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

soru

 

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

1

soru

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

Sorular yeni bilgi ya da literatür bilgisi gerektirmiyordu.

 

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

 

Bir tane çıkmış eski TUS sorusu soruldu.

 

197. soru: Hormon replasman tedavisi ve kolorektal kanser ilişkisi, Nisan 2002 ve Eylül 2007 sınavlarında olmak üzere 2 kez sorulmuştu. Kadın doğumda çıkan en kolay soru olduğunu düşünüyorum

 

 

Vaka sorusu soru sayısı? Tanı, tanı yöntemleri, tedavi, komplikasyon… soruları dağılımlarını da yapınız.

 

Vaka sorusu tanımına girebilecek soru olmayıp soruların nerdeyse tamamı direk bilginin sorulduğu sorulardı.

 

Yanlış sorulmuş soru var mı?

 

Tusdata’nın kadın doğum eğitmenleri olarak sınavda hatalı soru tespit etmedik.

 

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

 

Kadın doğum ders notları,kadın doğumda sorulmuş olan soruların 11 tanesine ve diğer branşlarda sorulmuş 9 soruya referans olmuştur.

 

Kadın doğumda sorulmuş olan soruların analizi yapıldığında, TUS’a giren öğrenci grubu açısından oldukça ayrıntı ve detay bilgi içeren ve ezberciliği ön plana çıkaran bir sınav olmuştur. Bu nedenle bu sınavda çıkan sorular, gerek dershane gerekse de ders notu mantığına aykırı düşmektedir. Böyle bir sınavda çıkmış olan kadın doğum soruların çoğunluğunun yakalanabilmesi için kadın doğum ders saatlerinin mevcut süresinin en az 2 katı sürede ve kadın doğum ders notlarının da mevcut kapasitesinin 2 katı kalınlıkta olması gerekmektedir ki bu da pratik uygulamada mümkün değildir.

 

 

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

 

 

Bugüne kadar yapılmış olan 45 sınava kadın doğum soruları açısından bakıldığında, bu oranda atipik ve detay soruların benzer şekilde eylül 2004 sınavında yer aldığı görülmektedir. Sınavın 22 yıllık geçmişinde sadece iki kez bu kadar atipik soruların olması da kadın doğum sorularının her zaman bu şekilde olacağı anlamına gelmemektedir. Bu sınavda çıkmış olan soruların zorluk derecesi, sınava giren her doktor için eşit olup, bu nedenle bilenle bilmeyenin arasında ayrımı sağlayamayacaktır. Bu nedenle çalışma tarzımızda bir değişikliğe gitmek doğru değildir. Öncelikle temel bilgilere sonrasında da detay bilgilere yönelilmeli, ezberlemek yerine fizyopatolojiyi anlayarak çalışılmalı ve bol soru çözümü yaparak bilgilerin pekiştirilmesi gerekmektedir.


 

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

 

Genel olarak kadın doğumda sorulmuş olan sorulara bakıldığında, aşırı detay bilgilerin sorgulandığı ve temelde insanları yanlış yapmaya yönlendiren ve ezberciliği ön plana çıkaran sorular olduğunu görüyoruz.

 

Temel olarak farklı tarzda hazırlanmış olsada konu dağılımı açısından bakıldığında obstetri, onkoloji, endokrinoloji ve jinekolojide beklenen sayıda soru çıkmıştır.

 

Obstetri soruları içerisinde son birkaç sınavdır gözlemlediğimiz şekilde gebelik ve sistemik hastalıklar, gebelikte ilaç kullanımı konularından bu sınavda da soruların çıkması artık bu iki konunun obstetride vazgeçilmeş başlıklar olduğunu göstermektedir.

 

Onkolojide son 5-6 sınavdır over tümörleri ve gestasyonel trofoblastik hastalıklardan soru çıkmıyor, buna karşılık serviks ve endometrium kanserlerinden standart olarak soru çıkıyordu. Belki de bu sınavın önemli değişikliklerinden bir tanesi bu olmuştur. Ayrıca her iki soruda içerik olarak kadın doğum sorularının en gereksiz ayrıntıyı içeren sorularından olmuştur.

 

Jinekolojide 1 anatomi, 1 enfeksiyon, 1 adneksial kitle sorusunun çıkması zaten beklenen bir sonuçtu. Son üç sınavdır arka arkaya abortuslardan soru geldiği düşünülürse bu sınavda sorulmuş olan ektopik gebelik sorusu şaşırtıcı değildir.

 

Endokrinolojide standart olarak kontrasepsiyon sorusu yer almıştır ancak soru daha çok hormonal mekanizmalarla alakalıydı. Bu bölümde son 4 sınavda olduğu gibi amenoreler ile ilgili bir soru sorulmak istenmiş (Anoreksia nevroza) ancak soru bir kadın doğum sorusundan ziyade pediatri – dahiliye sorusu gibi olmuştur. Yine 2007’ den beri hiç sorulmayan menopoz konusundan 2 adet sorunun çıkmasıda eski TUS sınavlarını anımsatmaktadır.

 


 

KÜÇÜK STAJLAR HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

 

 

Sınavda nörolojiden 1, nöroşirurjiden 1, halk saplığından 1, psikiyatriden 1, FTR’den 1, çocuk cerrahisinden 1, plastik cerrahiden 1, gözden 2, dermatolojiden 1, anesteziden 1, KBB’dan 1, ürolojiden 1, ortopediden 1 soru vardı.

 

Zorluk Derecelerine göre soru dağılımı nasıldı?

 

 

Çok Zor

:

1

soru

 

Zor

:

2

soru

 

Orta

:

3

soru

 

Kolay

:

6

soru

 

Çok Kolay

:

2

soru

 

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

 

10 soru temel bilgiyi (25, 26, 27, 29, 30, 78, 79, 82, 83, 85)
4 soru detay bilgiyi (28, 80, 81, 84) detay bilgileri test ediyordu.


 

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

 

 

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

8

soru

 

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

soru

 

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

soru

 

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

4

soru

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

İki zor soru vardı. Lefort ve yenidoğan üst GİS kanaması sorusu literatür bilgisi gerektiriyordu.

 

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

Eski TUS sorusu bu sınavda bire bir sorulmamış ancak birkaç tane benzer soru mevcuttu. Zaten diğer branşlarda olduğu gibi birebir eski soru olmasa da eski soruların çevresinde gezen değişik cümle, değişik şık dizaynı gibi ufak değişiklerle tekrar aynı soru sorulabiliyor.

 

 

4 tane (85.soru humerus kırığı sorusu, 82.soru SAK nedeni, 29.soru romatoid artrit sorusu, 27. soru karpal tünel sendromu sorusu)

 

 

Vaka sorusu soru sayısı? Tanı, tanı yöntemleri, tedavi, komplikasyon… soruları dağılımlarını da yapınız.

 

3 tane vardı ve hepsi tanı soruyordu.

 

Yanlış sorulmuş soru var mı?

 

Hayır yok.

 

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

 

Gayet başarılı ve yeterliydi, diğer branşlarla yaklaşık 16 soru cevapladı, çok detay sorulmuş 2-3 soruyu zaten textbooklar ve literatürden bulduk.


 

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

 

Küçük stajlarda soru dağılımı sınavdan sınava değişkenlik göstermekle birlikte her zaman detay zor 2 soru oluyor. Bunların dışındakiler TUSDATA ders notlarında birebir vardır. 14-15 soru gibi önemli bir paya sahip olan küçük stajların önemi her geçen sınavda daha da artmaktadır. Bu yüzden konuların hepsini atlamadan bilmek zorundayız ki fire sayımız 1-2’yi geçmesin. Bol bol soru çözerek de bunları pekiştirmeliyiz.


 

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

 

Sorular her branştan dengeli olarak sorulmuş. Bu sınavda sürpriz olarak plastik cerrahiden çok zor bir soru sordular. Birde zorluk açısından çocuk cerrahisinden zor ve detay bir soru vardı.


Son 20 sınavın en kolay küçük stajlar paketi bu sınavda soruldu. Le fort sorusu aşırı zordu. Yeni doğanda üst GİS kanaması sorusunu biraz mantık ve eski TUS bilgisi ile yapılabilir olduğunu düşünürsek, notlarımıza ve eski TUS sorularına hakim olan birisi 14 sorudan 13 ünü yapabilirdi. Soru zorluğu ve soru dağılımı açısından son 20sınavın istatistiklerinden ve geleneklerinden çok uzaktı.