|


Biyokimya’da Çıkması Muhtemel Sorular

Değerli arkadaşlar, bu yazıda biyokimya açısından çıkma olasılığı yüksek olan bazı soruları örnek olarak vermeye çalışacağım. Öncelikle bilindiği üzere TUS’ta biyokimya başlığında 22 soru bulunmaktadır. Konulara göre dağılım yaptığımızda, ortalama bir sınavda; Hücre ve organellerden bir soru, metabolizmadan iki soru, karbonhidratlardan üç, proteinlerden altı soru, lipidlerden dört, vitaminlerden bir, hormonlardan bir ve nükleik asitler konusundan dört soru gelme olasılığı yüksektir. Tabii ki bu soru sayıları konulara göre +1 soru değişebilir.

Hücre ve organellerden sorulmamış ve gelme olasılığı yüksek olan birkaç soru örneği verirsek;

–   Permeabilite katsayısı en düşük olan, membrandan en zor geçen madde? Sodyum
–   Ter testinde hangisine bakılmaz? % 90 cevap potasyum olacak, değilse kalsiyum. (Çünkü ter testinde dört parametre bakılır; klorür, sodyum, iletkenlik ve osmolalite)
– 
 Kardiyolipin içeriği en fazla olan (Aynı zamanda en selektif olan) membran hangisidir? Mitokondri iç zarı

Metabolizmadan sorulmamış ve gelme olasılığı yüksek olan birkaç soru örneği;

–   Lipoik asitle birleşerek dehidrojenaz enzim komplekslerini inhibe eden toksin? Arsenik
–   TCA ile üre siklusunu birbirine bağlayan madde? Fumarik asit (fumarat)
–   Hem TCA siklusu hem ETZ’ de görevli olan enzim? Süksinat dehidrojenaz
–   Sit b‛den c‛ye (kompleks III) elektron taşınmasını bloke eden inhibitörler? BAL (dimerkaprol), antimisin A
–   ATP sentazın (kompleks V), sap kısmına (Fo), bağlanarak hidrojen kanalını kapatan ve ATP sentezini durduran inhibitör hangisidir? Oligomisin
–   İskemi reperfüzyon hasarında serbest radikal üretiminden sorumlu enzim? Ksantin oksidaz
–   Kolera toksininin bağırsaklardaki reseptörü hangi yapıdadır? GM-  1 gangliozid
–   Nitrik oksit oluşumunda hangisi görev almaz? NADH kesinlikle rol almaz!!!

Karbonhidratlardan sorulmamış ve gelme olasılığı yüksek olan birkaç soru örneği;

–   Aşağıdakilerden hangisi glikolizi bozmazken substrat düzeyinde fosforilasyonu bozan bir ayırıcıdır? Arsenat
–   Aşağıdakilerden hangisi C vitamini (askorbik asit‛in) öncüsüdür? D-   glukronik asit
–   İnsanlarda hangi enzim bulunmadığı için C vitamini esansiyeldir? L-   Glukonolakton oksidaz
–   Diyabette görülen katarakt, periferal nöropati, nefropati ve retinopati yol açan madde hangisidir? Sorbitol

Proteinler konusundan sorulmamış ve gelme olasılığı yüksek olan birkaç soru örneği;

–   Direkt üreye dönebilen tek aminoasit? Arjinin
–   Kemik proteinlerinden osteokalsinin aktivasyonunda görev alan posttranslasyonel aminoasit? Gama karboksi glutamat
–   Safra tuzu oluşumu için gerekli olan Taurinin kaynağı hangi amino asittir? Sistein
–   Karnitinin yapısında yer alan posttranslasyonel aminoasit? Metillizin
–   Yeni doğan metabolik hastalıklarının taranmasında kullanılan başlıca yöntem? Tandem Mass spektrometri
–   Tip I prokollajeni kodlayan gende mutasyon hangi hastalığa özgü? Osteogenezis imperfekta
–   Eritrositlerde bulunan, methemoglobin oluşumunu önleyen enzim? NADH-  Sitokrom b5 redüktaz
–   Klasik hemoglobin elektroforezinde, en hızlıdan en yavaşa hareket eden Hb’ler hangisinde doğru sırada verilmiştir? HbA> HbF> HbS> HbC
–   Ekzonların hatalı birleşmesine ait en önemli hastalık örneği? Beta Talasemi
–   Üre ve porfirinler hangi organelde sentezlenir? Mitokondri + sitozol
–   Hangisi böbreklerde sentezlenmez? Üre
–   Sigara içiminden en çok etkilenen test? Amonyak
–   Aşağıdaki TCA bileşenlerinden hangisi amino asitlerin yıkılması ile direkt olarak oluşan bir madde değildir? Sitrat
–   Klasik homosistinüride eksik olan enzim hangisidir? Sistationin sentetaz
–   Karbon monoksit açığa çıkaran enzim hangisidir? Hem oksijenaz
–   Biliverdini bilirubine çeviren ve bilirubin oluşumunu sağlayan enzim hangisidir? Biliverdin redüktaz
–   Jaffe reaksiyonu ile alkali ortamda pikrik asitle verdiği turuncu rengin spektrofotometrik olarak ölçülmesi ile belirlenen madde? Kreatinin
– 
 Glutatyonu oluşturan aminoasitler hangisinde birlikte verilmiştir? Glutamat, Sistein ve Glisin
–   Hangisi glisin içermez? Pirimidin bazları (Urasil, Sitozin veya Timin)
–   Aşağıdaki plazma proteinlerinden hangisi bir glikoprotein değildir? Albümin
–   Serbest bakırın taşıyıcısı olan plazma proteini hangisidir? Albümin
–   Bromkrezol yeşili veya bromkrezol moru ile spektrofotometrik olarak belirlenebilen plazma proteini hangisidir? Albümin
–   Plazmada bulunan serbest Hem ve methem moleküllerini bağlayarak böbreklerden demir kaybını önleyen plazma proteini hangisidir? Hemopeksin
–   Hangi plazma proteini hemoliz takibinde daha değerlidir? Hemopeksin
–   Ferro (+2) demiri ferri (+3) formuna çevirerek transferrine bağlanmasını sağlayan plazma proteini? Hefastin
–   Karaciğerde sentezlenen ve ferroportine etki ederek bağırsaklardan demir emilimini azaltan protein? Hepsidin
–   Eritrosit yüzey antijenlerine karşı oluşan soğuk antikorlar hangi yapıdadır? İgM
–   Enzimler, reaksiyon hızını nasıl arttırırlar…Serbest aktivasyon enerjisini azaltarak
–   Hangi enzimin hamilelerde 3. trimesterde artışı fizyolojiktir? Alkalen fosfataz
–   Hangi tümör markerı bir kanser türüne spesifiktir? Kalsitonin
–   Hangi enzim tümör markerı olarak kullanılmaz? ALT veya AST

Lipitler konusundan sorulmamış ve gelme olasılığı yüksek olan birkaç soru örneği;

–   Pankreasın ekzokrin hücreleri tarafından sindirim enzimlerinin bağırsaklara geçişine neden olan hormon hangisidir? Kolesistokinin
–   Yağ asit sentezi için gerekli asetil KoA‛lar mitokondriden sitozole hangi formda taşınır; Sitrat
–   Hangisi yağ asit sentezinde rol almaz? FAD ve NAD
–   Yağ dokusunda triaçilgliserollerin yağ damlacıkları şeklinde paketlenmesini sağlayan ve hormon sensitif lipazın trigliseridleri yıkmasını engelleyen protein? Perilipin
–   Karnitin açil transferaz I enziminin inhibitörü aşağıdakilerden hangisidir? Malonil KoA
–   Karaciğerin keton cisimlerini kullanamamasının nedeni hangi enzimin bulunmamasıdır? TİOFORAZ (= süksinil KoA: asetoasetat KoA transferaz)
–   Glikozile fosfatidil inozitol (GPİ) kancasını kodlayan, Fosfatidil inozitol glikan-  A (PİG-  A) geni mutasyonları nedeni ile gelişen hastalık? Paroksismal Nokturnal Hemoglobinüri
–   Kolesterolün bağırsaklardan emilimini azaltarak etki eden ilaç hangisidir? Ezetimib
–   Tangier hastalığına neden olan durum? ATP bağımlı kaset taşıyıcı I mutasyonu
–   Abetalipoproteinemi (Bassen-  Kornzweig sendromu, akantositoz); Otozomal ressesif geçişli olan bu hastalığa mikrozomal triaçilgliserol transfer protein eksikliği yol açar.

Vitaminler konusundan sorulmamış ve gelme olasılığı yüksek olan birkaç soru örneği;

–   Oksidatif dekarboksilasyonda gerekli olan koenzim hangisidir? Tiyamin pirofosfat
–   Riboflavin eksiliğinde, eritrositlerde hangi enzimin aktivitesinin azalması tanı koyduru­cudur? Glutatyon redüktaz
–   Fototerapi alan bebeklerde hangi vitamin eksikliği görülür? Riboflavin
–   Pantotenik asit hangisinin yapısal bileşenidir? Koenzim A
–   Folik asit eksik olan bir kişide FİGLU miktarını arttırmak için oral olarak yüklenen aminoasit hangisidir? Histidin
–   Homosisteinden metyonin sentezlenirken gerekli olan Vitamin B12 formu hangisidir? Metil kobalamin
–   Metil malonil KoA süksinil KoA dönüşümü için gerekli olan Vitamin B12 formu hangisidir? Deoksiadenozil kobalamin

Hormonlar konusundan sorulmamış ve gelme olasılığı yüksek olan birkaç soru örneği;

–   ACTH‛a bağımlı olan ve kolesterolün sitozolden mitokondriye taşınması için esansiyel olan madde hangisidir? Steroidojenik akut regülatör (StAR) protein
–   Sadece zona glomerülozada bulunan, aldosteron sentezine özgü olan enzim? 18 hidroksilaz
–   İnsülin salgı veziküllerinde hangi metal iyonu ile kompleks halde depolanır? Çinko
–   İnsülin, reseptörlerine bağlanabilmesi için hangi metal iyonuna gerek duyar? Krom
–   İnsülin kullanan hastada endojen insülini ekzojenden ayırt etmek için ölçülen? C-  peptit
–   Hangisi iştahı artıran hormonlardan biri değildir? Leptin
–   Hangisi iştahı baskılayan hormonlardan biri değildir? Ghrelin

Nükleik asitler konusundan sorulmamış ve gelme olasılığı yüksek olan birkaç soru örneği;

–   Aşağıdakilerden hangisi nükleozidlerin yapısında bulunmaz? Fosfat
–   Aşağıdakilerden hangisi pirimidin halkasında yer almaz? Glisin
–   Tümör lizis sendromu tedavisinde ürik asiti suda çözünen allantoine çevirmek amacı ile kullanılan ilaç? Rasbürikaz (rekombinant ürat oksidaz)
–   Adenozin deaminaz enzimini inhibe eden kemoterapötik bir ajan? Pentostatin
–   Replikasyon başlangıç noktasını (orjinini) belirleyen hangisidir? DnaA proteini
–   İnsanda bulunan tip II topoizomeraz enziminin inhibe eden kemoterapötik ajan? Etoposid ve tenoposid
–   Kseroderma pigmentozum adı verilen prekanseröz bir deri lezyonu olan kişilerde eksik olan enzim hangisidir? UV‛ye özgün endonükleaz (veya ekzonükleaz)
–   Mismatch tamir sisteminde (uyumlu olmayan nükleotid gruplarının çıkarılması) gözlenen bozukluk hangi hastalıkla ilişkilidir? Herediter nonpolipozis kolon CA
–   Alfa amanitinle inhibisyona en duyarlı enzim hangisidir? RNA polimeraz II
–   snRNP adı verilen proteinlere karşı otoantikorlar hangi hastalığa özgüdür? Sistemik Lupus Eritematozus
–   Aminoaçil-  transfer RNA‛ya (tirozinil-  tRNA) benzeyerek, A bölgesine bağlanan ve protein sentezini uzama fazında durduran madde? Puromisin
–   Ökaryotik hücrelerdeki 60S ribozomal subünitteki peptidil transferazı inhibe eden madde? Siklohekzimid
–   DNA‛daki delesyonların saptanmasında kullanılan hibridizasyon yöntemi? Southern blothing
–   RNA üzerinde araştırma yapmak için kullanılan hibridizasyon yöntemi? Northern blothing
–   Antijenik proteinlerin saptanmasında kullanılan hibridizasyon yöntemi? Western blothing

İleride yayınlanacak olan bir köşe yazısında biyokimya hocalarımızdan İbrahim Ethem Şahin geçmiş TUS sınavlarında sorulmuş olan soruların konulara göre detaylı bir analizini yapacak. Bu analiz de incelediği zaman biyokimya konularında alt başlıklara göre hangi bölümlerin TUS’ta daha önemli olduğu ve daha sık soru sorulduğu anlaşılacaktır.

Son söz olarak TUS’un arkasını kovalayan, bu işi azimle ve doğru bir şekilde sürdüren kişi, Allah’ın izni ile istediği yere gelecektir. Sınava girecek olan tüm arkadaşlara başarılar…

Dr. Ercan ÖZTÜRK

Bu yazı 130067 defa okundu.


Yazarın diğer yazıları :

1 Yorum

  1. ziyaretçi dedi ki:

    Hocam cok tesekkur ederiz soru yakalama konusunda ustunuze yok 🙂

Yorum yapın :