|


“TUSDATA EĞİTMEN TOPLANTILARI” ’NDA NELER KONUŞULUYOR?

Türkiye’de bir TUS hazırlık merkezine gidenlerin % 61’i TUSDATA’yı tercih ediyor. Bu oran Ankara’da % 68, İstanbul’da % 64 ve İzmir’de % 62,5. Ülkemizin en eğitimli meslek grubu olan doktorların, hayatlarının en kritik dönemlerinden birinde, yeterince araştırmadan ve bilinçsizce bu seçimi yapmış olmaları düşünülebilir mi?

Peki TUSDATA, bu seçimi neden hak ediyor?

TUS Hazırlığı sektörünün tek gerçek markası olan TUSDATA; “TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ” ve “SÜREKLİ GELİŞİM” ilke ve esasları doğrultusunda dinamik bir hizmet yönetimi modeliyle yönetilmektedir. Bir bütünü parçalar oluşturduğuna göre, her parça görevini tam ve eksiksiz yaparsa bütünün hedeflerine tam olarak ulaşılabilir. Ayrıca; bu hedefe ulaşılabilmesi için parçalar arasında da uyum ve eşgüdüm sorunsuz işlemelidir.

TUSDATA; fizik mekanlardan teknolojik altyapıya, bilgi işlem-yayın departmanından matbaa-depo birimlerine, resmi yükümlülüklerden muhasebe-finans yönetimi departmanına, stratejik kararların alındığı yönetim kurulundan bu kararların uygulama planlarının yapıldığı ve uygulanıp denetlendiği genel müdürlük kadrolarına kadar bütünü oluşturan her bir parçayı titizlikle ele alır, görev tanımları ve iş akış şemaları, denetleme ve geribildirim-raporlama süreçleri sonunda gerekli geliştirmelerin yapılması…. gibi sürekli ve düzenli bir canlılıkla çalışır. Sonuçta beklenen, her parçanın o günün belirlenmiş koşullarında işini en iyi şekilde yapmasıdır.

Hiç şüphesiz, bütün bu yapılanma ile birlikte, eğitmenler de son derece önemlidir ve bu tür kurumlar için filmin baş rol oyuncuları gibidirler. Bir filmin başarılı olabilmesi için, hem oyuncuların, hem de kurumsal ekibin (Yapımcısından yönetmenine ve işçisine kadar) eşgüdüm içinde iyi iş çıkarmaları gerekir.

Mevcut kadrosunu sürekli en iyilerle destekleyen TUSDATA’nın, eğitmenleriyle birlikte, kendilerini ilgilendiren her konuyu titizlikle ele almamaları, eğitmenler arasında uyum, tecrübe paylaşımı ve etkin iletişimi ihmal etmesi mümkün müdür? TUSDATA ve EĞİTMENLERİ, düzensizlik ve uyumsuzluğun kaos doğuracağını çok iyi bilirler.

TUSDATA; her yıl 4 kez tüm eğitmen ve editörleriyle gündemli olarak toplanır. Nihai hedef her biri için zaten açıktır:“Kurumumuzun kapısından içeri giren herkesin mutlaka TUS’u kazanması için elimizden gelen her şeyin yapılması”. Toplantılarda konuşulan her şey bu sonucu almak için yapılmaktadır.

Öncelikle her toplantının standart gündemleri vardır:

Katılımcılardan anket, mektup ya da sözel yolla gelen geribildirimlerin değerlendirilmesi, istatistiklerin incelenmesi, eksiklere odaklanılması

İnternet yoluyla gelen geribildirimlerin değerlendirilmesi

Şube sorumlularından gelen geribildirimlerin değerlendirilmesi

Eğitmenlerin, en son toplantıdan sonraki süreçte yaşadıkları ile ilgili geribildirimlerin en medeni şekilde değerlendirilmesi

Her toplantının ayrıca özel bir misafiri ve misafir ile ilintili gündemi vardır. Amaç; her toplantıda, TUS hazırlığı için eğitmenler açısından önemli bir konuya derinlemesine odaklanmaktır. Her toplantıdan sonra o konu ile ilgili mutabakat metinleri oluşturulur ve her eğitmen bu mutabakat metni doğrultusunda hareket eder. Aramıza daha sonra katılan her eğitmen, öncelikle o güne kadar oluşmuş olan mutabakat metinleri konusunda detaylıca bilgilendirilir, fikirleri alınır ve ortak mutabakatlara göre davranacağı konusunda kurum yöneticileri ve tüm eğitmenlerin imzaladığı “Etik Bildirge” metnini imzalar. Bu metinde tüm imzalar aynı sayfada ve alt altadır. Bu “Etik Bildirge”, aslen katılımcılarımız ve meslektaşlarımıza elimizden gelenin en iyisini, belirlenmiş ilkeler doğrultusunda ve uyum içinde vereceğimizin bir bildirgesidir.

Bugüne kadar mutabakat metni oluşturulmuş ve tüm eğitmenlerimizin aynı doğrultuda hareket ettiği bazı toplantı başlıkları şunlardır:

1. Bir eğitmen, TUS’a hazırlanan katılımcılar için neler yapmalıdır?
Bu ilk toplantımızdı. Ortaya koyduğumuz ilkesel doğrular olduğu açıktı. Ama pratikte yaşanan sorunlar gündeme gelince “bizim bakış açımız” ile “katılımcının beklentileri”nin tam olarak örtüşmediği tesbit edildi ve ikinci toplantıda bakış açısı ve odaklanma yön değiştirdi:

2. TUS Hazırlık Merkezimize gelen bir katılımcı, bir eğitmenden neler bekler? Ya da katılımcıya göre iyi hoca kimdir, kötü hoca kimdir?
Bu, bizim ortak bakış açımızı “memnuniyet odaklı hizmet” yönünde pozitif olarak değiştirdi. Aynı zamanda beklentileri parçalara ayırarak her bir parçayı bir toplantıda derinlemesine inceleyip mutabakat metinleri oluşturduk.

3. TUS soruları tam olarak hangi kaynaklardan ve hangi kriterlere göre hazırlanmaktadır?
Elbette bu konuda detaylı araştırmalar yapılmıştı. Sonuçta, notlarımızı hangi kaynakları esas alarak yenilememiz gerektiğini de netleştirmiş olduk.

4. Eğitim esnasında katılımcının dikkatini sürekli toplayabilmek için hangi yöntemleri kullanabilir ve bunu otomatik hale getirebiliriz?
Bu toplantıda, katılımcılar tarafından farklı yönleri beğenilen eğitmenlerden “neler yaptıkları”nı göstermeleri istendi. Ve katılımcıların dikkatini canlı tutabilmek için en az 14 yol olduğu ve bu yollardan hangisini/hangilerini kullanacağının eğitmenin karakter özelliklerine göre belirlemesi gerektiği vurgulandı. Bu toplantı, paylaşımın ve karşılıklı deneyimlerden yararlanmanın ne kadar önemli olduğunu kavramamızı sağladı ve sonraki toplantılarda deneyimlerden daha fazla yararlanmayı sağlayacak yöntemler uyguladık.

5. Eğitmenin kullandığı hangi kelime ve cümleler katılımcıları olumsuz etkiliyor? Eğitmen katılımcıların odaklanması ve kazanma inancının artırılması için hangi cümle kalıplarını kullanmalıdır?
Profesyonel iletişim uzmanlarının rehberlik ettiği bu toplantı, 1 saat olarak planlanmasına rağmen, tüm eğitmenlerin yakın ilgisi ve “en doğrusunu yapabilmek isteği” nedeniyle 8 saatte tamamlandı. Aynı zamanda önemli bir sonuç daha çıktı: Katılımcılarımızın yaşadığı psikolojik süreçlerin yoğunluğu ve karmaşıklığı tahmin edilenden daha fazla. O halde sadece ders anlatmak yetmez ve anlatılan şeylerin dinlenebilmesi ve beyinde prosesi için katılımcının pozitif bir ruh hali içinde tutulması gerekir ve “her eğitmen aynı zamanda birer motivatör olmak zorundadır.”

6. Eğitim esnasında vurgu yöntemleri ve akılda kalıcılığın sağlanması için neler yapılmalıdır?

7. İdeal Powerpoint sunumları nasıl hazırlanır? Bu konuda sık yapılan hataların örneklerle irdelenmesi. Animasyon yapma teknikleri ve animasyonun eğitimde kullanımı

8. Beden dili iletişimi

9.Bir TUSDATA katılımcısı TUS’ en iyi nasıl hazırlanır?
Bu konuda önceden her eğitmen kendi doğrularını katılımcılara ilettiği için doğal olarak farklı öneriler kafa karışıklığına neden oluyordu. Bu toplantıda, her eğitmenin katkısı alınarak, bu öneriler uyumlu bir öneriler paketi haline getirildi ve katılımcılara; aynı yöntemler, ilke ve ana iskelet olarak sunulmakta,katılımcı da kendi özel durumlarına göre bu iskeleti şekillendirmektedir.

10. Eğitmenlerin yasal, mali ve hukuki sorumlulukları ve bunların garanti altına alınması

11. Komplikasyonların minimize edilmesi ve sorunsuz hizmet sunumu için Eğitmen ulaşım ve konaklama prosedürleri, Olağanüstü durumlarda uygulanacak B ve C planları

12. Notların optimizasyonu ve sınav başarısını kesinlikle etkilemeden kursiyerin not yükünün azaltılabilesi (sadece bir örnek olarak tüberküloz 4 farklı branşta aynı genişlikte anlatılmak zorunda mıdır? Bu, gereksiz yere bir zaman kaybı mıdır?)

13. TUS soruları hangi ilke ve ölçme kurallarına göre yapılıyor? Ve tarihsel seyirde nereye doğru gidiyor? TUS sorularını çalışırken hangi bakış açıları ile çalışılmalıdır?

14. Branş branş TUS sorularının çok yönlü istatistiksel analizi (zorluk – kolaylık, temel bilgi – detay bilgi, analiz soruları – ezber soruları, eski soru – yeni soru, ….. vs)

15. Bizim teorik olarak anlattığımız bilgi TUS sorularında nasıl test ediliyor? Aynı bilgi ölçülürken soru kolaya ya da zora nasıl kalibre ediliyor? Sorunun –hangi kelimelerle sorulursa sorulsun- hangi bilgiyi ölçtüğü nasıl kolayca anlaşılabilir ve en önemlisi bu yaklaşımlar bir dönem boyunca katılımcılarla hangi yöntemlerle aktarılabilir?

16. ÖSYM’nin ilke ve yaklaşımları doğrultusunda, deneme sınavlarımızın hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken içerik, dağılım ve akademik dil açısından uyulması gereken ilke ve prosedürler

17. Deneme sınavı sonrası ölçme değerlendirme yöntemleri ve soruların tek tek ölçücülüğünün sorgulanması
Bu son 5 toplantıdan sonra hepimizin TUS’a ve soruya bakış açısı olgunlaştı ve o tarihten sonra yaptığımız deneme sınavlarında katılım giderek arttı ve herkes için gerçek birer ölçüt haline geldi. Her deneme sınavımız sonrası internet forumlarında başlıklar açıldı ve detaylı analizler yapıldı.

18.İnternet ortamında bilgi ve tecrübe paylaşımı için ortak platformlar kurulması ve amaca spesifik yazılımların geliştirilmesi

19. Branşlar ve textbooklar arası bilgi çelişkilerinin netleştirilmesi ve anlatımda uyumun sağlanması
Bu konu, TUS’a hazırlananların en önemli sorunlarından birisiydi. Bir kitap farklı, başka bir kitap farklı yazıyor, bazen bir hocanın söylediğini diğeri yalanlıyordu. Ama gerçek neydi? İşte bu toplantıda sadece textbookların hakemliğinde bu çelişkilerin tümünü inceledik, Varsa bilgi farklılıkları bunları raporladık ve her eğitmenin bu mutabakat doğrultusunda diğerleriyle uyum içinde bilgi vermesini de sağlamış olduk. Tüm notlarımızı buna göre bir kez daha güncelledik. Yeni ortaya çıkma bilgi farklılıkları da internet ortamındaki hocalarımıza açık platformda tartışılıp olgunlaşınca bu mutabakat raporuna eklenmektedir.

20. Zorunlu hizmet ile ilgili sık sorulan sorular ve çözüm önerileri
Rahatlıkla anlaşılacağı üzere TUSDATA; eğitmenleriyle bir bütünlük ve uyum içinde hareket eder, sorun ya da aksaklık varsa kararlılıkla gündemine alır ve çözümler. Mükemmel yoktur ama daima mükemmele yolculuk vardır. Büyük ve sağlam yapıya sahip her kurum gibi TUSDATA da, “sürekli gelişim”i ve aynı zamanda “düzenli gelişim”i de prensipleri ve disiplini ile hayata geçirmektedir.

Unutulmamalıdır ki “Kalite detaylarda saklıdır” ve “ Hiçbir başarı asla tesadüf değildir”.

Bu yazı 22818 defa okundu.


Yazarın diğer yazıları :

Yorum yapın :